Wethouder Evers, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in de plaats gekomen voor de Sociale Dienst die vroeger naast het gemeentehuis in Maassluis zat. Bij  Stroomopwaarts kun je een bijstandsuitkering aanvragen of bijzondere bijstand als dat noodzakelijk is. Op basis van gegevens die Stroomopwaarts opvraagt bij de aanvrager beslissen zij of er recht bestaat op de aangevraagde voorziening. Ze vragen het hemd van je lijf en schenden daarbij de privacy van de aanvrager.

De medewerkers  van Stroomopwaarts, wanen zich arts en schromen niet te vragen naar gegevens waar alleen artsen c.q psychiaters een waardeoordeel aan kunnen hangen. Wethouder Evers moet aan de bak. Een uitgebreide cursus privacy-recht zou het personeel van Stroomopwaarts niet misstaan. Wellicht brengen de nieuwe regels (en dus de boetes) rondom de  hondenbelasting voldoende op om een dergelijk cursus te realiseren.

Onlangs begeleide ik, een cliënt met een justitiële achtergrond. Deze cliënt, wilde graag gebruikmaken van de bijzondere bijstandsregeling. Client stuurde keurig het  aanvraagformulier, de gevraagde bijlagen en een uitgebreide brief met onderbouwing en reden waarom bijzondere bijstand noodzakelijk was. Enige dagen geleden ontving cliënt een brief. Stroomopwaarts kon de aanvraag alleen beoordelen als zij inzage kregen in de volledige justitiële rapportages.

Om die reden wethouder Evers richt ik  deze open brief aan u.


O P E N  B R I E F

Geachte heer Evers,

Als jurist en oud Raadsheer-plaatsvervanger van het gerechtshof Den Bosch, vermoed ik dat u op de hoogte bent van de privacywetgeving en het internationale verdrag ‘Europese Rechten Van De Mens‘ (EVRM); in het bijzonder artikel 8 van dit verdrag.

Het moet u dan ook als muziek in de oren klinken dat ik mij zeer verbaas over het feit dat Stroomopwaarts – om de ingediende aanvraag voor bijzondere bijstand te kunnen beoordelen –  een verzoek tot inzage tot volledige justitiële rapportage heeft ingediend.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik heb over dat verzoek contact gezocht met een juridisch expert op het gebied van privacy en met de Autoriteit Persoonsgegevens die mij op het volgende hebben gewezen.

Het opvragen en gebruik van bijzondere persoonsgegevens – en meer in het bijzonder het opvragen van justitiële gegevens is aan strikte regels onderworpen – mag alleen plaatsvinden zonder toestemming als vaststaat dat dit noodzakelijk is, én dat er geen andere minder inbreukmakende manier is om het nagestreefde doel te realiseren én de gevergde informatie uitwisseling als proportioneel kan worden aangemerkt.

Waar in dit geval zeer specifieke informatie wordt opgevraagd – die professionele oordelen bevat over de gesteldheid van betrokkene – is opvragen en gebruik daarvan door niet professionele krachten, die niet gehouden zijn aan beroepsgeheim, op voorhand in strijd met de vereisten van:

 1. Subsidiariteit (de oordelen/conclusies van professionals gehouden aan beroepsgeheim zijn nuttiger/effectiever en minder inbreukmakend)
 2. Proportionaliteit (het opvragen van volledige professionele rapportages weegt niet op tegen het beperkte nut van deze bijzondere persoonsgegevens voor de oordeelsvorming door niet professionele krachten verantwoordelijk voor de toekenning van een bijstandsvoorziening)

Last but not least is het opvragen van volledige rapportages niet noodzakelijk, omdat al professionele conclusies over de gesteldheid van betrokkene beschikbaar zijn.

Strijdig met EVRM

Het opvragen van volledige professionele justitiële rapportages is op grond van strijdigheid met voornoemde kernbeginselen van het privacyrecht zoals vastgelegd in wet en verdrag (8 EVRM) niet alleen verwijtbaar, maar ook onzorgvuldig maar onrechtmatig. De Raad van State heeft onlangs nog geoordeeld dat gemeenten zelf de plicht hebben om na te gaan of de uitvoering regulering niet in strijd met EVRM.

Vrijwillige toestemming

Daarnaast heeft de Raad van State erop gewezen dat – waar het gaat om opvragen van deze bijzondere persoonsgegevens – het verstrekken van de gevraagde voorziening niet afhankelijk mag zijn van het al dan niet verlenen van toestemming voor het inzage/gebruik van deze gegevens, omdat dan geen sprake is van vrijwillige toestemming die wet en verdrag vereisen.

Verzoek met klem

Het is op grond van dit advies dat ik de verantwoordelijk wethouder met klem verzoek erop toe te zien dat Stroomopwaarts de ingediende aanvraag in behandeling neemt op basis van reeds beschikbare concluderende professionele informatie. In dit geval de conclusie uit het vonnis zoals reeds aan hun is verstrekt. Ik zal bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden dat Stroomopwaarts, c.q. de gemeente Maassluis de privacy regels overtreedt.


De clientondersteuner (naam en telefoonummer) is bij de redactie bekend

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. In de ingezonden brief aan wethouder Evers stelt een anonieme schrijver, dat Stroomopwaarts zich niet houdt aan de privacywetgeving. Deze bewering is niet correct. Privacy van cliënten is geborgd in de processen van Stroomopwaarts en medewerkers zijn zich hier ten allen tijde bewust van. Privacy van cliënten betekent o.a. dat op deze website niet inhoudelijk kan worden ingaan op de bewering van de schrijver. Wat wel gezegd kan worden; is dat Stroomopwaarts bevoegd is informatie aan cliënten te vragen die nodig is om een aanvraag te beoordelen. Wanneer cliënten niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenprocedure.

  • tlpeter
   24 november 2016 at 14:04

   Anonieme schrijver “namens?” Stroomopwaarts MVS.
   Misschien is een inhoudelijke reactie meer op zijn plaats.
   CITAAT
   “Privacy van cliënten is geborgd in de processen van Stroomopwaarts en medewerkers zijn zich hier ten allen tijde bewust van.”
   Wellicht behoeven de processen een onderhoudsbeurt, met in acht neming van de kernbeginselen van het privacyrecht zoals vastgelegd in wet en verdrag (8 EVRM)
   Schrijver OPEN brief laat ons het vervolg weten

 2. Ferdina
  22 november 2016 at 12:10

  Stroomopwaarts gaat hier niet een brug te ver maar 10 bruggen. Weigering van de justitieel gegevens kan op basis van vaste rechtspraak niet leiden tot afwijzen van de aanvraag.

 3. B. Scheurwater
  22 november 2016 at 11:24

  Ik kan u zoenen schrijvende lezer. Chapeau!