MAASSLUIS | In de gemeenteraadsvergadering van 21 september jl. heeft B&W onder zaaknummer 214867 een besluit genomen over het onderwerp ‘implementatieproces herijking subsidies, inclusief wijzigingsadvies taakstellingen’. Het besluit is ingegeven door het feit dat het niet lukt om in 2022 de voorgenomen bezuiniging op subsidies voor een bedrag van € 200.000 te realiseren, aangeduid als ‘modernisering van het subsidiebeleid’.

VSP voorzitter Luijendijk: Die ‘modernisering’ moet in 2023 leiden tot een structurele bezuiniging van € 300.000. Voor 2022 was een taakstelling van € 200.000 opgenomen. B&W heeft eerder vastgesteld, zo lezen wij, dat 2021 door Covid-19 geen geschikt jaar is om de nieuwe subsidiewerkwijze in te voeren. Als gevolg daarvan zal de taakstelling voor 2022 niet behaald kunnen worden. U stelt in het collegebesluit dat de noodzaak van de taakstelling nog steeds aanwezig is.”

Hij vervolgt: “Om die reden heeft u besloten om het bedrag van € 200.000 uit het Corona Noodfonds te halen. U schrijft in uw besluit: “Van het Rijk hebben we zowel in 2021 als 2022, voor diverse doeleinden middelen gekregen om financiële effecten vanwege Covid-19 te verzachten. Uitstel van de bezuiniging op subsidies is ook een vorm van ‘verzachten’, waarmee de inzet van dit fonds voor de hand ligt.

De fractie van de VSP zet grote vraagtekens bij die redenering. Volgens VSP ons is dat geld bedoeld om mensen, bedrijven en organisaties die financieel nadeel hebben ondervonden van de Corona-pandemie, te helpen en niet om een gat in de begroting te dichten.

Tegen de achtergrond van het voorgaande hebben wij de volgende vragen, conform artike 51 vanhet Reglement van Orde.

Vraag 1. Kunt u aangeven hoe bovengenoemd collegebesluit zich verhoudt tot de volgende artikelen uit de Regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1. Het doel van deze regeling is ondersteuning bieden aan organisaties in Maassluis bij het actief beperken en herstellen van de nadelige gevolgen van de coronapandemie die het voortbestaan van de organisaties in gevaar brengen. Deze financiële tegemoetkoming moet gezien worden als een aanvulling op en niet als vervanging van de specifieke financiële tegemoetkomingen en / of uitkeringen die door rijk en provincie naar aanleiding van de coronapandemie zijn gefaciliteerd.
Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van financiële tegemoetkomingen door het college met het oog op de continuïteit van activiteiten van een (maatschappelijke) organisatie. Commerciële organisaties, met winstoogmerk en/of zonder maatschappelijk doel, komen niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit deze regeling.

Artikel 3. Doelgroep
1. De financiële tegemoetkoming wordt verstrekt aan maatschappelijke organisaties die betekenis hebben voor de sociale en maatschappelijke infrastructuur in Maassluis.

2. De financiële tegemoetkoming wordt verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk

Vraag 2. Heeft u dit voornemen besproken met de betrokken maatschappelijke organisaties?

Vraag 3. Kunt u aangeven hoeveel geld de gemeente Maassluis heeft ontvangen vanuit het landelijk Coronafonds, voor welke doeleinden dat was bestemd (’geoormerkt’) , wat daarvan tot nu toe is uitgegeven en waarvoor, en hoeveel geld er per 1 oktober 2021 in het lokale fonds zat?

Vraag 4. Bent u bereid dit besluit te herzien op een zodanige manier dat het geld uit het Corona Noodfonds daadwerkelijk terecht komt bij die partijen uit de Maassluise samenleving voor wie het daadwerkelijk is bedoeld.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt