MAASSLUIS | Op Dinsdag 20 juni a.s. worden in commissie 1 de volgende onderwerpen besproken:

 • Raadsvoorstel tot vaststellen jaarstukken 2016 ( na afronding accountantscontrole);
  De accountant is op 18 april jl. gestart met de controle op de jaarstukken 2016. De rekening sluit met een beperkt negatief resultaat van € 0,1 mln. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.
 • Raadsvoorstel tot vaststellen eerste Bestuursrapportage 2017.
  Met de eerste bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van het jaar. Naar aanleiding van de rapportage is een begrotingswijziging opgesteld. Deze
  begrotingswijziging dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. In het kader van de gewenste transparantie is ervoor gekozen om (belangrijke) besluiten die zijn genomen na

  afloop van de rapportageperiode wel financieel te verwerken in deze rapportage. Hierbij kan worden gedacht aan de sloop van de school aan de Spechtstraat en het krediet voor de politiepost.
  De post ‘onvoorzien’ 2017 is toegevoegd aan de post ‘saldo van baten en lasten’. Hierdoor is er snel inzicht in het financiële resultaat over 2017. Het nadeel van deze eerste bestuursrapportage
  bedraagt € 564.000. Het verwachte resultaat na deze eerste rapportage komt, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een nadelig saldo van € 452.000. Het rekeningresultaat komt uiteindelijk ten laste (of ten gunste) van de algemene reserve.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu