MAASSLUIS | De CDA fractie heeft diverse vragen gesteld aan het college van  B&W over het onderwijsaanbod van de scholen van de Lentiz Onderwijsgroep in Maassluis. B&W heeft deze heden beantwoord. De gemeente biedt ondersteuning vanuit het onderzoek naar de mogelijkheden van de huisvesting. Verder is  er overleg met de Lentiz Onderwijsgroep om gezamenlijk te bepalen in het belang van onze Maassluise jeugd, welk pad voor het complete voortgezet onderwijs in Maassluis het beste uitgezet kan worden.

De gemeente wil helderheid krijgen over de ontstane situatie, om de plannen in samenhang te bekijken en om in overleg met het schoolbestuur het pad uit te zetten op welke wijze het complete onderwijsaanbod ten behoeve van het voorgezet onderwijs in Maassluis voortgezet kan worden.

Visie van B&W

Een kleinschalig gebouw puur voor MAVO (zoals voorheen de Marnix Mavo / Redactie) zal meer leerlingen aantrekken en maakt het mogelijk om goed onderwijs op dit niveau in Maassluis aan te bieden. Maar de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door vele factoren. De gemeente draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs door het bieden van huisvesting. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in de praktijk,

Verkennen opties

Lentiz heeft aangegeven voor het eerste jaar de MAVO te starten in het schoolgebouw aan het Kastanjedal, maar men wil graag de MAVO op een andere locatie in Maassluis voortzetten. Op dit moment wordt in nauw overleg het onderwijs in Maassluis in kaart gebracht. Dat heeft tot doel te verkennen welke opties er mogelijk zijn voor het plaatsen van een (tijdelijke) voorziening. De MAVO en de huisvestingsplannen worden in samenhang terdege onderzocht. Daarbij moeten we ons realiseren dat eventuele vrijval van de locatie aan het Kastanjedal grote financiële effecten kan hebben. Vooruitlopend op deze onderzoeken kan B&W geen uitspraak doen over huisvestingsmogelijkheden.

Besluit Lentiz

De gemeente is al in gesprek. Zo heeft het Lentiz in haar presentatie op 20 maart en tijdens de bespreking op 22 maart haar besluit toegelicht. B&W is bereid te bespreken of er mogelijkheden zijn om een kleinschalige MBO opleiding te realiseren op het Kastanjedal. Die gesprekken met Lentiz zijn nog in een beginstadium en daarin kan dit onderwerp ook aan de orde komen. De mogelijkheden van een MBO opleiding en de huisvestingsplannen zijn in het gesprek van 22 maart aan de orde gekomen. In de verkenning wordt dit onderdeel mede onderzocht.

In kaart brengen

De Onderwijsmonitor is besproken tijdens de onderwijsconferentie en met de schoolbesturen tijdens het overleg van de LEA (Lokale Educatie Agenda). Er is toen afgesproken, dat in de nieuwe Onderwijsmonitor er meer specifiek onderzoek moet komen naar de schooladviezen, de doorgaande leerlijn en de talentontwikkeling. Dit betekent dat het onderzoek vanuit de nieuwe monitor er meer bekend zal worden over de schooladviezen, de keuze die ouders maken en waarom.

Het MVS Kenniscentrum is gevraagd om B&W te voorzien van actuele informatie over de leerlingenstromen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt