De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over zienswijzen op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Blankenburgtunnel en het milieueffectrapport (MER). Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Gaat (of heeft) het College namens de gemeente Maassluis een zienswijze indienen (ingediend)?

Ja, het College heeft namens de gemeente Maassluis een zienswijze ingediend op de onderwerpen verkeer, geluidseffecten, waterhuishouding, luchtkwaliteit, natuur, bovenwettelijkemaatregelen en de kanteldijk.

2. We gaan ervan uit dat u bekend bent met de lobby om een langzaam verkeersverbinding in de tunnel te realiseren. Wat is uw standpunt hierover? En op welke wijze brengt u dit in de zienswijze tot uitdrukking?

Wij hebben kennis genomen van de correspondentie aan de raad daarover, die door de griffie aan het college ter beantwoording is overgedragen. Begin dit jaar heeft de MRDH onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke kosten en baten van een extra fietstunnel bij de Blankenburgtunnel. Uit die studie is naar voren gekomen dat andere oplossingen, zoals behoud van het veer Rozenburg – Maassluis in deze of in een andere vorm, efficiënter zijn. Wij vragen de minister in onze zienswijze om aandacht voor de fietsverbinding tussen de oevers.

3. Het veer Maassluis – Rozenburg is (gewenst of ongewenst) onderdeel van de discussie omtrent het al dan niet opnemen van een langzaam verkeerverbinding in het tunnelontwerp. Kunt u aangeven wat er op dit moment gedaan wordt door het College om het veer ook na aflopen van de concessie eind 2017 als volwaardig veer in stand te houden.

Het veer Maassluis – Rozenburg staat los van het OTB Blankenburgtunnel maar de aanleg van de Blankenburgtunnel (al dan niet met fietstunnel) kan wel effect hebben op de verkeersstromen via het veer en daarmee op het bestaansrecht van het veer. In het onderzoek van de MRDH is een vergelijking gemaakt tussen het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer en een fietstunnel. Daaruit is gebleken dat het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer qua maatschappelijke kosten en baten efficiënter is dan een extra tunnel voor fietsers. Het college is ambtelijk betrokken bij een op dit moment lopend onderzoek van de provincie Zuid-Holland (de verantwoordelijke voor het veer) over de toekomst van het veer. Zowel voor de periode na 2017 als voor de periode na opening van de Blankenburgtunnel. Het in stand houden van het huidige (auto)veer lijkt met de komst van de Blankenburgtunnel niet houdbaar door sterk afnemend gebruik. Het definitieve onderzoek en een standpunt hierover van de provincie verwachten wij begin volgend jaar. Op dit moment bereiden wij hierover samen met de gemeente Rotterdam bestuurlijk een brief voor aan de provincie Zuid-Holland.

4. Zou een langzaam verkeerverbinding in het tunnelontwerp van de Blankenburgtunnel negatieve consequenties kunnen hebben voor het veer? Of juist een welkome aanvulling om de verwachte aanpassing op de dienstverlening van het veer te compenseren? Graag uw visie hierop.

De gemeente Maassluis is voorstander van het in standhouden van een veerverbinding en trekt hierin samen op met de gemeente Rotterdam. Wij achten daarbij vanuit regionaal perspectief ook de vervoersrelatie tussen (toekomstig) metrostation Maassluis en Rozenburg van belang.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt