MAASSLUIS | De ChristenUnie is al sinds begin 2018 bezig om de stille armoede op de kaart te krijgen. Het is één van hun speerpunten. In het laatste debat van de gemeenteraad stond de visie nota van het college van B&W centraal op de agenda. Raadsbreed werd gedebatteerd en alle fracties hadden hun inbreng.

Belangrijk is dat er een schulden & armoede regisseur is. Bij het uitvoeren van diens plannen moet een objectieve armoede toets komen die jaarlijks de effecten van het beleid meet en deze uitslagen moeten aan de Raad worden teruggekoppeld.

 

Onderstaand de visie van de ChristenUnie.

Voorzitter

Boven dit visie document had ook kunnen staan: Geef  mensen die in armoede leven en gebukt gaan onder schulden een naam. 

Wanneer je kijkt naar de stille kant van Maassluis dan leven mensen  met armoede en schulden in de schaduw van het leven en vaak onder de radar. Armoede en schulden kan in veel gevallen leiden tot er niet meer bij horen en dat willen we toch niet in Maassluis? Wij vinden participatie van de doelgroep dat arme kinderen en mensen met schulden een stem krijgen en gehoord worden belangrijk.

Het aantal mensen dat zich aanmeldt bij schuldhulpverlening is maar 10% van het totaal aantal.

Wij zijn geschrokken van het feit dat in de MVS gemeenten gemiddeld meer mensen in armoede leven en met grote schulden dan elders. De ChristenUnie is van mening dat preventie en vroegsignalering een belangrijke stap kan worden om het aantal mensen in armoede en schulden te verminderen. Wij denken dan aan doelgerichte en laagdrempelige voorlichting. Goede contacten met woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen maar  ook samenwerking  met scholen en sportverenigingen om alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en dit te melden bij het wijkteam.

Wij willen de volgende indicatoren die te maken kunnen hebben met armoede en schulden en wij belangrijk vinden aan u meegeven. 

  • Laaggeletterdheid (zijn 6400 mensen in Maassluis)
  • De groep werkende armen en mensen die langdurig geen baan hebben
  • Vroegtijdige schoolverlating
  • hoge schulden,
  • het niet kunnen deelnemen aan sport en cultuur

van wantrouwen naar vertrouwen
Preventie om terugval te voorkomen vinden wij zeer belangrijk.  Daarnaast maatwerk en wat ons betreft een objectieve armoede toets en jaarlijks effectiviteit metingen en terugkoppeling aan de Raad van zowel kwantitatieve als kwalitatieve instrumenten die deel uitmaken van het uitvoeringsplan en een schulden en armoede regisseur. Het gaat ons niet om een strenge maar de juiste en goede aanpak en opstelling van de medewerkers bij Stroomopwaarts. waarbij  de ambitie moet zijn van wantrouwen naar vertrouwen. Daarbij moeten we blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.

Verder geven wij u mee dat wat ons betreft ook binnen de gemeentelijk begroting kan worden gekeken om extra middelen hiervoor vrij te spelen. Wij willen u  als zienswijze meegeven dat u bij de aanpak van schulden en armoede niet alleen kijkt naar de financiële problematiek maar in geheel naar alle levensgebieden omdat er vaak sprake is van verwevenheid en dat u in uw uitvoeringsplan concrete doelen opneemt die u s.m.a.r.t. gedefinieerd  wil bereiken.

Daarbij twijfelen we niet twijfelen aan de inzet en ambities de wethouder. De ChristenUnie vindt belangrijk dat we bij dit onderwerp wat vele gezinnen en alleenstaanden raakt in Maassluis we blijven werken aan het hoofddoel: Wat voor stad wij willen zijn. Welke maatschappelijke effecten willen wij bereiken, op wat voor termijn en door welke acties en uitvoering.

De ChristenUnie vindt daarom dat er jaarlijks een terugkoppeling moet komen naar de Raad over de vorderingen op gebied van armoede en schulden maar ook welke bijsturing is nodig om in 2023 het doel minder mensen met schulden en armoede te kunnen bereiken.

Wethouder, mogen we op u rekenen dat we over 2 jaar niet meer zullen horen

‘dat een moeder met jonge kinderen geen wasmachine krijgt omdat ze ook wel met de hand kan wassen, maar er  tegelijkertijd wel voor moet zorgen dat ze aan het werk gaat.’

‘dat een gezin met jonge kinderen op een kale betonnen vloer moet leven en een jeugdzorg instelling die dreigt de kinderen uit huis te plaatsen omdat er geen vloerbedekking is’.

Zomaar 2 voorbeelden uit de praktijk wethouder. Daarom komt de ChristenUnie voor deze doelgroep op en kun je als college en Raad alleen maar bijdragen als er jaarlijks concrete terugkoppelingen plaatsvinden over wat er is bereikt en dit te blijven vergelijken met een stad willen wij zijn voor mensen uit deze doelgroep.

Stroomopwaarts schuldhulpverlening reageert niet op tijd

Ook willen we de wethouder meegeven dat wij berichten krijgen dat bij Stroomopwaarts schuldhulpverlening niet of op tijd reageert op telefoontjes email en mensen worden daarvan de dupe. Bij budgethulp er geen vervanging is als iemand op vakantie is en de samenwerking tussen instanties zal nog zeker moeten verbeteren.

Tot slot
In spreuken 31-9 staat. Spreek en oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht.

John Dolstra fractievoorzitter ChristenUnie Maassluis.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    19 december 2019 at 11:58

    ”John Dol-stra(alt) bij spreuken 31-9!”