MAASSLUIS | Dinsdagavond 11 februari maakt de gemeenteraad kennis met de nieuw voorzitter van de Rekenkamercommissie en spreekt met deze over een aantal onderzoeksonderwerpen. Als de raad bijvoorbeeld vindt dat er twijfel is over de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, dan wordt een onderwerp nader onderzocht door de Rekenkamercommissie. Er zijn onderstaan nog meer selectiecriteria die meespelen.

In de gemeenteraad op 15 oktober 2019 is de nieuwe voorzitter, dhr. A. van der Lugt, benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie Maassluis. Tevens is in deze vergadering dhr. J.C. Verhoeven benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie. Hij volgt mw. M. van Spijk op.

De Rekenkamercommissie bestaat uit 2 interne leden: dhr. J.J.M. Dolstra en dhr. J.C. Verhoeven, en 3 externe leden: mw. J. du Pon, mw. B. Rook en dhr. A. van der Lugt (voorzitter).

De onderzoeksonderwerpen zijn:

 • Decentralisatie Sociaal Domein (WMO en Jeugdzorg)
 • Gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid (waaronder kwaliteit/kosten externe inhuur en aanbesteding Spectrum)
 • Kwaliteit externe onderzoeken
 • Bouwproject Noorddijk/Geerkade
 • Bouwproject plan palletlocatie en de kosten van het grondonderzoek
 • Seniorenwelzijn
 • Burgerparticipatie/communicatie rondom projecten (is in uitvoering)

De laatste inventarisatie van onderzoeksonderwerpen heeft plaatsgevonden in oktober 2018. De huidige groslijst is bijgevoegd. De Rekenkamercommissie verneemt graag hoe de raadsleden denken over de onderwerpen die nu op de groslijst staan en of er nog andere onderwerpen zijn die de gemeenteraad interessant vindt om te onderzoeken.

De raadsleden worden uitgenodigd om input te leveren aan de Rekenkamercommissie zodat zij dit kan betrekken bij de keuze van nieuwe onderzoeksonderwerpen. In het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie Maassluis zijn de volgende selectiecriteria opgenomen:

 1. Ten aanzien van het onderwerp bestaat twijfel over de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
 2. Het onderwerp heeft een substantieel financieel, maatschappelijk en/of bestuurlijk belang.
 3. Ten aanzien van het onderwerp bestaat twijfel over de kwaliteit van de informatievoorziening aan de gemeenteraad.
 4. Het onderwerp heeft toegevoegde waarde, dat wil zeggen dat het informatie oplevert waarover de raad nog niet beschikt of in de zeer nabije toekomst zal beschikken (bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek ex 213a Gemeentewet).
 5. Het onderwerp moet voor de Rekenkamercommissie haalbaar zijn binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden (tijd, budget, capaciteit).

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu