MAASSLUIS | Bouw van circa 600 woningen in de nieuwe wijk De Kade tussen de wijken Het Hoofd en De Dijk is mogelijk per 2018. Dat werd gesteld op de themaavond van de gemeenteraad. Opvallende afwijking ten opzichte van de wensen die de gemeenteraad in 2014 uitsprak in motie 6 (zie onder) is dat de verlenging van de Laan 1940-1945 ,als een nieuwe ontsluitingsweg onder het spoor door, niet in het plan voorkomt.

In juni 2014 had de raad zich positief uitgesproken over het haalbaarheidsonderzoek voor De Kade (Conline-terrein), waarbij een zestal moties zijn aangenomen. De afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met de eigenaar van het terrein over het plan en de aanpak voor de ontwikkeling, mede in relatie tot de eind 2015 ingediende omgevingsvergunningaanvragen. Hierover is de raad tussentijds via de griffier geïnformeerd. Het overleg heeft geleid tot een principeakkoord dat afgelopen dinsdag tijdens de thema-avond op hoofdlijnen is toegelicht.

Dhr. Van Geenhuizen (Conline/Appelbloesem) gaf een inleiding, Martin Donker (namens de gemeente) lichtte de ontwikkeling en aanpak toe en Liesbeth vd Pol (van DOK architecten) lichtte het stedenbouwkundig plan toe. De volgende stap is het aangaan van een Realisatie-overeenkomst met de ontwikkelaar. In januari 2017 zal de gemeenteraad hierover worden geconsulteerd.

Conline verhuist begin volgend jaar naar Moerdijk en maat daarmee de weg vrij voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk.

© Visade - woonlussen

© Visade – woonlussen

Langs de hoofdweg van de nieuwe wijk – de Handelskade, die westelijk zal aansluiten op de Deltaweg en oostelijk aan de Vlaardingsedijk ] – komen pakhuizen. De doelstelling is om 100 à 125 arbeidsplaatsen te creëren. Er komen zes ‘lussen’ / ‘lobben’ met woningen, aan het water: appartementen en luxe woningen met uitzicht op Het Scheur, wellicht een café en vergelijkbare voorzieningen. Duurzaamheid (energie neutraal) is een aandachtspunt bij de nieuwe woningen. Sociale woningbouw wordt door Maasdelta gedaan, maar het volume is wel afhankelijk van de feitelijk vraag in de markt. De gemeenteraad heeft kunnen toetsen of haar wensen zijn meegenomen.

Uitdrukkelijke wensen van de gemeenteraad

Van de zeven moties werd op 10 juni 2014 nummer drie verworpen en werden er vijf unaniem aangenomen. D66 en Maassluis Belang stemden destijds tegen motie 2 die gaat over de sociale woningbouw.

De moties luiden:

 • 1 bebouwingsplannen voor de Kade meer aan te laten sluiten op de recente, rankere hoogbouw langs de Waterweg, zowel qua hoogte als qua verhouding van hoogte en breedte; onevenredige schaduwhinder door de bebouwing beperken door de omvang rank te houden en de hoogte niet te veel af te laten wijken van de bebouwing langs de Waterweg
 • 2 dat het percentage van 33% sociale woningbouw voor de Kade als nieuwe ontwikkeling als randvoorwaarde wordt gesteld, conform het coalitieakkoord
 • 4 in de verdere gesprekken met de ontwikkelaar van de Kade de fasering en afstemming duidelijk een plek te geven in de nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst; en de raad te infomeren over de uitkomsten van deze gesprekken;
 • 5 In de verdere planvorming speelvoorzieningen en recreatie, waaronder het doortrekken van de recreatieve boulevard langs de waterweg in lijn met de reeds ontwikkelde boulevard bij het Balkon, als belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de Kade mee te nemen en uit te werken.
 • 6 De ontsluiting van “de Kade” via de laan 40-45 als een randvoorwaarde mee te nemen in de planvorming waarbij uitgegaan wordt van een ongelijkvloerse ontsluiting; De ontsluiting in de nog te sluiten anterieure overeenkomst vast te leggen
 • 7 randvoorwaarde stellen ten aanzien van de uitbreiding van de werkgelegenheid

LONGREAD


Hoe luiden de stellingen in de motie?

De moties stellen veel extra eisen aan de plannenmakers. Het is nu nog de vraag hoe alles vorm gaat krijgen zoals die moties vragen. Wij leggen alvast een dossier aan om dit bouwplan te kunnen volgen.

 

motie 1 Passende hoogbouw

 • bebouwingsplannen voor de Kade aan te laten sluiten op de recente, rankerehoogbouw langs de Waterweg, zowel qua hoogte als qua verhouding van hoogte en breedte;
 • onevenredige schaduwhinder door de bebouwing te beperken door de omvang rank te houden en de hoogte niet te veel af te laten wijken van de bebouwing langs de Waterweg

motie 2 Sociale woningbouw

 • het percentage van 33% sociale woningbouw voor de Kade als nieuwe ontwikkeling wordt als randvoorwaarde gesteld, conform het coalitieakkoord

motie 4 Fasering bouwplannen De Kade en Balkon

 • het is onwenselijk dat veel vergelijkbare woningen tegelijkertijd op de lokale woningmarkt worden aangeboden, omdat dit belemmerend voor beide projecten kan werken en beperkt de   verkoopbaarheid van bestaande woningen
 • het is daarom onwenselijk dat de marktintroductie van de appartementen in de hoogbouw op de Kade plaatsvindt terwijl hetzelfde type appartementen op het Balkonwordt aangeboden;

motie 5 Recreatie op de Kade

 • Gelet op het beperkte oppervlakte van Maassluis en de zeer dichte bevolkingsdichtheid zijn voor onze inwoners goede recreatiemogelijkheden zoals aantrekkelijke fiets- en wandelroutes van groot belang;
 • Het doortrekken van de recreatieve boulevard aan de waterweg in lijn met de reeds ontwikkelde boulevard bij het Balkon betekent een grote meerwaarde voor de wijk en de stad, voor inwoners en bezoekers;
 • Bij nieuwe projecten recreatie en speelvoorzieningen moeten onderdeel zijn van de inrichting;
 • In het haalbaarheidsonderzoek is te weinig aandacht voor recreatieve mogelijkheden en speelvoorzieningen op de Kade;

motie 6 Ontsluiting gebied De Kade

 • De verdere ontwikkeling van de Kade, en de Dijk, maakt infrastructurele aanpassingen noodzakelijk om de verkeersafwikkeling in de toekomst te waarborgen;
 • Het doortrekken van de Laan 1940-1945 naar ’t Hoofd een randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van de Kade tot een nieuwe wijk met wonen en werken;
 • Bij de ontwikkeling van de Kade dient een nieuwe ontsluiting via de Kade voor verkeer van de Dijk en de Vlaardingsedijk gerealiseerd te worden;
 • De kruising met het spoor verkeersveilig dient te zijn en daarom wordt uitgegaan van een ongelijkvloerse kruising.
 • Het is technisch mogelijk om een ongelijkvloerse kruising te realiseren;
 • Doorstroming van het verkeer van de Laan 1940-1945 via “de Kade” naar de Vlaardingsedijk is belangrijk om de Julianalaan verkeersveiliger te maken;
 • De omvorming van treinspoor naar lightrail en het vervallen van het goederenvervoer over de lijn, als gevolg van de planontwikkeling van de kade is een kans voor de ontwikkelaar om de ontsluiting kostenefficiënt te realiseren .

motie 7 Werkgelegenheid De Kade 

 • Werkgelegenheid en de beschikbaarheid hiervan in Maassluis is goed voor de vitaliteit van de stad;
 • Werkgelegenheid in het maximum scenario levert een goede bijdrage aan het scheppen aan nieuwe werkgelegenheid, maar het minimumscenario weinig ambitie laat zien ten aanzien van het scheppen van werkgelegenheid;
 • als randvoorwaarde de netto-uitbreiding zoals verwoord in de structuurvisie als minimum te stellen.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt