Het begint met: NIET VERVUILEN / NIET VERNIELEN en daarvoor zijn winkeliers, marktkooplui en burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk

MAASSLUIS | B&W kreeg een lijst met vragen van de fractie van de PvdA en de antwoorden maken duidelijk dat we veel zaken samen als stad moeten doen.

1. Welke acties heeft u inmiddels genomen om de genoemde motie uit te voeren en hoe wordt er voor gezorgd dat de Binnenstad een schone en aantrekkelijk uitstraling blijft houden?

Zoals uit de beantwoording van uw overige vragen blijkt, wordt er veel gedaan aan de uitvoering van de motie “Uitstraling Binnenstad” van 7 november 2018 en daarmee aan een schone en aantrekkelijk uitstraling van de binnenstad van Maassluis. Naast de onderstaande onderwerpen, wordt ook de Vliet regelmatig schoongemaakt. Hierbij kan worden opgemerkt dat de vegetatie in het water voor rekening van het Hoogheemraadschap komt en dat de verwijdering van drijfvuil onder de verantwoordelijkheid van het Stadsbedrijf valt. Tevens wordt er extra geveegd in de binnenstad.

2. Waarom duurt het zo lang voordat kapotte lantaarnpalen in de binnenstad worden vervangen?

De toegepaste masten en armaturen hebben de door ons allen gewenste bijzondere uitstraling, passend bij het karakter van de binnenstad. Zij hebben een langere levertijd dan de standaard masten. Om deze tijd te bekorten hebben we sinds kort een tweetal masten en armaturen in voorraad genomen. De extra tijd benodigd voor herstel of vervanging, wordt verder vertraagd omdat er tegenwoordig een bodemonderzoek dient plaats te vinden bij grondwerkzaamheden.

3.Bent u bereid om samen met de bewoners en ondernemers aldaar te onderzoeken welke maatregelen er kunnen worden genomen om het kapot rijden van lantaarnpalen en het wegdek en te hard rijden van auto’s en bestelbussen tegen te gaan?

Uit historische gegevens is gebleken dat het een 8-tal schades betreft aan armaturen of lantaarnpalen op verschillende locaties. Vanuit onze wens omgevingsgericht te werken, gaan we dit probleem met bewoners en ondernemers onderzoeken en aanpakken. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zullen we bepalen welke maatregelen er dan genomen kunnen/moeten worden.

4. Wilt u in uw overwegingen daarbij ook de mogelijkheden meenemen op een verbod voor vrachtverkeer op de Noordvliet ZZ?

Wij nemen dit verzoek mee, waarbij ook de haalbaarheid van een dergelijke verbod zal worden getoetst. Zie antwoord 3

5. Bent u bereid om met omwonenden en ondernemers te onderzoeken of het mogelijk is om van de Noordvliet NZ een voetgangersverblijfgebied te maken, al dan niet alleen voor de vrijdag en zaterdag?

De parkeerdruk in het gebied is hoog. Het onttrekken van parkeerplaatsen aan de openbaarheid heeft grote gevolgen voor de omgeving. Wij zijn echter wel bereid om de gevolgen van het eventueel instellen van een voetgangersverblijfgebied te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan het vernieuwde parkeerbeleid. Noodzakelijke onderzoeken hiervoor staan voor begin volgend jaar gepland, waarbij ook de haalbaarheid zal worden getoetst.

6. Kunt u ons aangeven hoe het staat met het updaten van de bewegwijzering vanuit verschillende punten in Maassluis naar de Binnenstad?

De verbetering van de bewegwijzering is een project dat vanuit meerdere beleidsonderwerpen van belang is. Zo verbetert het de vindbaarheid van recreanten en toeristen, verbetert het de algehele uitstraling van de stad en is het verkeerskundig verstandig. Daarnaast zijn wij van mening dat niet alleen de bewegwijzering naar de binnenstad verbeterd kan worden, maar ook de bewegwijzering naar Koningshoek, bezienswaardigheden en looproutes van en naar de stations. Op dit moment wordt onderzocht welke elementen wij allemaal willen verbeteren en welke mogelijkheden daarvoor zijn. Ook wordt gekeken of het verstandig is om hier één integraal project van te maken om de samenhang te waarborgen, of dat we kiezen voor kleinere deelprojecten om sneller te kunnen handelen.

7. In de eerder genoemde motie hebben we u ook gevraagd naar de bordjes op de bruggen die verouderd zijn. Wanneer en hoe worden deze vervangen?

We hebben opdracht gegeven een inventarisatie te maken van de aanwezige borden, van de staat van die borden en op basis van deze inventarisatie over te gaan tot het plaatsen dan wel vervangen van de naambordjes op alle bruggen van de stad. De naamborden van de bruggen in de binnenstad die kwalitatief onvoldoende zijn of soms geheel ontbreken, worden in het najaar van 2019 vervangen/aangebracht.

8. Gaat u ook de ernstig verouderde ANWB borden met routes en informatie (zie hoek Goudsteen/Veerstraat) op de historische panden (zie Sleepvaartmuseum en Arie de Groothuis) vervangen door borden met leesbare teksten en eventueel QR codes om meer informatie te ontsluiten voor bezoekers?

Tot op heden is hier nog niet specifiek naar gekeken, maar wij zullen dit ook meenemen in het onderzoek. Zie antwoord 6

9. Waarom staat de informatiezuil over de trekvaartroutes op zo’n onlogische en onzichtbare hoek van de Veerstraat? Is het niet beter om deze beter toegankelijk te plaatsen, bijvoorbeeld op de Markt.

We zijn ons ervan bewust dat de huidige locatie van de informatiezuil niet ideaal is. Momenteel wordt de Goudsteen gerenoveerd. Bij de definitieve herbestrating zullen we de informatiezuil op een geschiktere locatie, naar verwachting nabij de Wagenbrug, situeren.

10. Wij vroegen u bij motie om de schoonmaak na de vrijdagmarkt weer in eigen hand te nemen, omdat het bij herhaling blijkt dat de markt veel zwerfafval oplevert die vervolgens in het weekend de binnenstad ontsiert en/of ook in de Vlieten waait. Wat heeft u inmiddels gedaan om die schoonmaak weer in eigen hand te nemen?

Naar aanleiding van uw motie en vragen vanuit de binnenstad, hebben we opdracht gegeven de schoonmaak van het marktterrein weer uit te gaan voeren. Na iedere marktdag wordt het marktterrein met een veegwagen gereinigd. Onderzocht wordt of de kosten hiervan aan de marktkooplui kunnen worden doorbelast.

11. Waarom zijn de stevige, mooie groene stalen prullenbakken met deksel en Maassluis logo erin vervangen door grijze plastic prullenbakken zonder deksel? Deelt u onze waarneming dat ze niet alleen
veel minder mooi en stevig zijn, maar ook minder schoon omdat meeuwen, ratten en ander ongedierte vrij spel hebben en de vuilnis met soms etensresten erbij er zo uit kan worden gehaald? Graag uitleg
waarom u dit type prullenbak heeft geplaatst, terwijl de vorige bakken niet alleen mooier, steviger maar vanwege de klep erop ook beter waren om de stad schoon te houden.

De door u bedoelde afvalbakken zijn vervangen omdat zij beschadigd en / of vernield waren. Vanuit budgettaire overwegingen zijn de afvalbakken vervangen door de standaard afvalbakken, zoals deze zijn opgenomen in het Handboek openbare ruimte.

12. In welke mate spreekt u ondernemers aan op het verkeerd aanleveren van hun afval?

Ondernemers worden door medewerkers van het Stadsbedrijf regelmatig aangesproken op het verkeerd aanbieden van afval. Daarbij wordt ook het afvalcontract dat zij met de gemeente hebben geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij strafbare gedragingen worden door Handhaving en Toezicht processenverbaal uitgedeeld.

13. Brengt u, bij het verkeerd aanbieden van afval dat leidt tot zwerfafval, de kosten die de gemeente moet maken voor het opruimen in rekening bij de desbetreffende ondernemer?

Indien mogelijk worden kosten voor stadsreiniging in rekening gebracht aan de veroorzaker(s) van de vervuiling. Het is echter niet altijd duidelijk wie de betreffende vervuiling heeft veroorzaakt en aan wie het proces-verbaal moet worden aangezegd. In sommige gevallen zijn ondernemers wel als waarschuwing gesommeerd om hun bedrijfsafval juist aan te bieden.

14. Bent u met ons — en de winkeliers- van mening dat aangeboden vuil op een markante plek in de Binnenstad eigenlijk voor de opening van de winkels moet zijn opgeruimd? En zo ja, hoe gaat u daar dan
voor zorgen? Klopt het dat ook de winkeliers al in januari hebben gevraagd het ophaal moment voor verpakkingsmateriaal naar of de vroege ochtend of een andere dag te verplaatsen? Waarom is daar nog niets mee gedaan?

Wij zijn met u van mening dat het de voorkeur heeft om de binnenstad, en overigens alle wijken van de stad, aantrekkelijk en toonbaar te laten zijn. Winkeliers in het centrum hebben gevraagd om het ophaalmoment van het bedrijfsafval te verplaatsen. Daarbij zaten zij echter niet allemaal op één lijn over de te nemen maatregelen en tijdstippen. Er worden gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers om tot overeenstemming te komen. In deze gesprekken worden de plannen voor bebouwing Vlietlocatie meegenomen, omdat deze plannen van invloed zijn op de totale inzameling in de binnenstad.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt