Afschaffen van de kwijtschelding door het hoogheemraadschap Delfland

MAASSLUIS | Op 14 augustus jl. stelden PvdA en CDA Maassluis onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd schriftelijke vragen over het voornemen van het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland om de kwijtschelding van de waterschapslasten af te schaffen voor de mensen met een minimuminkomen. We bedanken u voor uw stellingname namens de gemeente Maassluis tegen dit ongewenste beleid, zowel in het gesprek met bijna alle andere gemeenten in het gebied op 2 november als in de formele zienswijze die u heeft ingestuurd.

De partjen zijn buitengewoon teleurgesteld dat ondanks de inspanningen van Maassluis en van vele andere gemeenten, het Hoogheemraadschap toch heeft besloten deze beleidswijziging door te zetten. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de kwijtschelding voor de mensen met een minimuminkomen.

Daarom stellen PvdA en CDA Maassluis samen de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met besluit van het Hoogheemraadschap Midden Delfland van donderdag 19 november 2015, om de kwijtschelding van de waterschapslasten voor de minima af te schaffen?
  2. Wanneer wordt dit besluit effectief en welk effect heeft deze afschaffing op de mensen met lage inkomens in Maassluis?
  3. Hoeveel inwoners en huishoudens in Maassluis treft dit ongewenste beleid van het Hoogheemraadschap? Om welke bedragen gaat het per huishouden in 2016 en in 2017 en verder?
  4. Er wordt al gesproken over de oninbaarheid van de rekeningen voor de minima. Wat moeten inwoners doen die deze rekening niet kunnen betalen?
  5. Bent u van plan om de minima die worden getroffen te compenseren via de bijzondere bijstand? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke financiële consequenties heeft dit voor Maassluis?
  6. Welke mogelijkheden zijn er nog om te zorgen dat dit beleid kan worden tegengehouden? Is het bijvoorbeeld een mogelijkheid om het besluit voor te dragen voor vernietiging van de Kroon, zoals dat heel soms bij gemeenten wordt gedaan?
  7. Heeft u contact met de andere gemeenten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland die zich ook negatief hebben uitgesproken over het voorgenomen beleid om gezamenlijk op te trekken? En zo ja, op welke manier gaat u de procedure verder vormgeven met hen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt