Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien te midden van verandering


De uitgebreide inbreng van de PvdA fractie in de eerste termijn op dinsdag van het begrotingsdebat gaat onder meer over armoede, sport, cultuur, duurzaamheid, nieuwe banen, veiligheid en gemeentelijke financiën. Fractievoorzitter Sjoerd Kuiper bracht daarover onderstaande naar voren.

Inleidend stelde hij:

“We zitten midden in een overgang, een transitie. Maassluis verandert. Niet de stenen of de straten, maar de mensen van vandaag zijn anders dan zeg 30 jaar geleden. De wereld is veranderd. Veel Maassluizers leven anders, de bevolking is diverser samengesteld: er zijn meer ouderen, meer allochtonen, meer kleine huishoudens, we zijn –gemiddeld- hoger opgeleid, werken in lossere  verbanden en communiceren razendsnel via smartphones, maar spreken soms de buren niet. En om een verbonden samenleving te houden moeten we al die mensen bij elkaar houden. Ook de  mensen erbij houden die niet zo makkelijk kunnen meedoen in al die veranderingen.”

Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien” is de titel van het coalitieakkoord dat we sloten met onze partners. Daarin zit ook een aantal sociaal democratisch idealen verwerkt: dichtbij: met de inwoners, voor de inwoners. En daarmee ook meer zeggenschap geven. We werken naar een samenleving waar we meer naar elkaar omkijken en minder afhankelijk zijn van de overheid of grote instellingen. Dichterbij organiseren zorgt voor een meer verbonden samenleving. Waarin we de creativiteit, kennis en inzet van bewoners veel meer gebruiken.”

Hij sloot af met:

“De PvdA Maassluis bedankt het college, de ambtenaren, de werkers in de publieke dienst en al die inwoners die zich op een of andere manier inzetten voor Maassluis. Aan de vooravond van de landelijke intocht van Sinterklaas blijkt weer hoeveel mensen zich inzetten om Maassluis goed op de kaart te zetten. De vrijwilligers van de Rode Mijter met alle Pieten, de ondernemers, de scholen en verenigingen, de bewoners en veel ambtenaren die zich hebben ingespannen om dit landelijke evenement in Maassluis soepel te laten verlopen. We wensen Maassluis en alle gasten die hier heen komen een mooie Sinterklaas intocht toe!”

 

 


LONGREADAnders werken in Maassluis
“…. nieuwe technologieen brengen verandering en grote kansen: zie de buurtApps voor de veiligheid of het opkomen van de deeleconomie, of de zonnepanelen op de daken. De PvdA wil dat de  gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, mee verandert. Door de inwoners centraal te stellen, door naast inwoners te staan en positief te kijken naar wat er wel kan en wat mensen zelf kunnen doen. We doen daartoe een oproep aan het college en de nieuwe gemeentesecretaris om daarmee aan de slag te gaan. …”

Sociaal domein
” …. in de zorg, ondersteuning, jeugdzorg en het naar werk begeleiden wordt die nieuwe werkwijze al toegepast: we rekenen eerst op eigen verantwoordelijkheid, daarna wordt het eigen sociale netwerk ingezet en pas daarna de professionals. En voor optimaal resultaat werken die 3 partijen goed samen. Dat levert mooie initiatieven en nieuwe kansen op, maar het is ook pionieren. Er is veel veranderd, er was veel onzekerheid bij alle betrokkenen. We hebben als PvdA grote waardering voor het werk dat door velen is verzet om dat goed te laten verlopen. Tegelijkertijd moet nu ook worden doorgepakt en verder worden ontschot, van transitie naar transformatie in het jargon. De mensen moeten centraal staan en niet het labeltje dat op zijn problemen wordt geplakt.

De PvdA houdt hier de vinger aan de pols. Daarom stelden we vragen over het overhouden van WMO gelden. We hebben begrip voor voorzichtig begrotingsbeleid, maar roepen het college ook op om WMO gelden binnen het sociaal domein zo veel te benutten voor de mensen die het betreft. We hebben de toezegging van meer informatie, onderzoeken van impulsen, het veranderen van het resultaatgericht schoonmaken en verlagen van de eigen bijdragen goed gehoord vorige week. Als er meer inzicht is, willen we hier bekijken wat er meer kan.

De PvdA is blij met de extra inzet op het armoedebeleid. Maar wachten ook met smart op de antwoorden op de vragen die we hebben gesteld over het Maassluise deel van de 100 miljoen voor  kinderen die opgroeien in armoede. We roepen het college op om zsm die gelden te gebruiken ten bate van die kinderen, zodat ze ook volwaardig mee kunnen doen met sport, cultuur en school. …”

Veiligheid
“… Iedereen in Maassluis moet veilig zijn. Ongeacht afkomst, leeftijd of sekse. Helaas blijkt dat nog niet altijd en overal het geval. In tijden waar via Instagram in no time een groep van meer dan 100 jongeren op de been is vanwege een vermeende crimi-clown, vergt ook het handhaven van de openbare orde en veiligheid verandering. Dichtbij zijn vergt ook een politiepost in de stad en wijkagenten die goed ingevoerd zijn en snel ter plaatse. Maar we weten dat die veiligheid niet alleen door politie en justitie kan worden georganiseerd. De verandering en verbondenheid in de samenleving is op gebied van veiligheid te merken: bewoners willen zich inzetten voor veiligheid in de eigen woon- en leefomgeving. De buurtvaders in de Burgemeesterswijk, de hondenbezitters met “Waaks”, buurt What’s App groepen, burgernet, buurtpreventie en de de App van de gemeente passen daar goed bij. Hier worden ook nieuwe technieken gebruikt om meer mensen te betrekken. Het vergt ook wat van de organisaties die met die input te maken te krijgen: de gemeente, de politie en de corporatie. Alleen door de signalen op te pakken en op te volgen houden we mensen dichtbij en gemotiveerd om ook mee te doen in die verbonden stad. …”

Werkgelegenheid bevorderen
Het gaat economisch steeds beter, ook in Maassluis. Meer mensen zijn aan het werk, het aantal WW uitkeringen daalt en woningen worden weer sneller verkocht. Maar tegelijkertijd merkt nog lang niet iedereen die voorspoed. Het aantal bijstandsuitkeringen in Maassluis is helaas nog verder opgelopen van 740 begin 2014 tot 886 eind oktober. De Partij van de Arbeid vindt werk de beste manier om armoede te voorkomen. We roepen het college op creatief te zijn en werkgevers te verleiden hier meer banen te realiseren. Vooruitzien en omarmen van verandering is ook om naast de ruimte voor ondernemers in nieuwe en bestaande bedrijventerrein, ook moderne vormen van werk mogelijk te maken: werk aan huis, of het omzetten van leegstaande kantoren naar al dan niet tijdelijke woningen of kleine werkruimtes voor ZZP-ers. Graag een reactie.

Iedereen telt mee
“… Of je nu arm of rijk bent, blank of met een kleurtje, jong of oud, hoog- of laag opgeleid, iedereen verdient de kans op een goed leven. Waar je bent geboren, waar je ouders vandaan komen of wat je inkomen is moet daarbij niet uitmaken. Een Maassluis waar we ontspannen met elkaar samenleven is  een fijnere stad om in te wonen. Een flink deel van onze bevolking is van allochtone komaf en ervaart soms discriminatie en achterstand. Om verbinding in de samenleving te bevorderen, om dat ook buiten de eigen kring werkelijkheid te laten worden, roepen we het college op om een impuls te geven aan integratie. Ook binnen de eigen organisatie. We wijzen opnieuw op stages, garantiebanen en werkervaringsplaatsen. Wil het college de proef van Den Haag van anoniem solliciteren navolgen?   …”

Duurzaamheid
“… Op het gebied van duurzaamheid gaan de veranderingen razendsnel, maar het is in deze raad wat weggezakt. Het vorige beleidsplan liep tot 2015 en daarover en het ingestelde duurzaamheidsfonds hebben we weinig meer gehoord. Bij vooruitzien en veranderingen omarmen hoort ook een nieuwe impuls in duurzaamheid. Want er kan en gebeurt zo veel moois: er worden al energieneutrale woningen gebouwd in onze stad, geen dure villa’s, maar sociale huurwoningen! De PvdA roept het college op om door te pakken en nieuwe ambitie aan de dag te leggen. En duurzaamheid is breder dan alleen milieu en energie: een klein begin zou meer fietsparkeren in de binnenstad zijn… ”

Betaalbaar wonen
Alle Maassluizers moeten goed en betaalbaar kunnen wonen. Dat is helaas nog niet voor iedereen even makkelijk. De trends zijn duidelijk: ouderen wonen langer zelfstandig, er komen meer  alleenstaanden of kleine huishoudens en er worden slechte woningen gesloopt. Daardoor neemt de druk op de sociale voorraad toe. We willen het college en Maasdelta complimenteren met de toezegging om het aantal sociale huurwoningen niet verder te laten dalen en de sloop van oude woningen elders in de stad te compenseren.

Iets waar wat de PvdA betreft nog positieve verandering kan worden gevonden is het doorstromen van oudere huurders naar passender gelijkvloerse woningen. We hebben het punt al een paar keer gemaakt en de VBBM ook. Dat komt nu weinig voor omdat huurders flink meer moeten betalen voor een kleinere woning. Hierdoor blijven eensgezinswoningen vaak onbereikbaar voor gezinnen. Elders in het land zijn er goede ervaringen met doorstroomprojecten opgedaan.

Een grote verandering is ook de groeiende groep mensen met een wisselend inkomen: zelfstandigen, ZZP-ers of flexcontracters die moeilijk een woning kunnen kopen. Er is daardoor ook  behoefte aan huurwoningen voor boven de huurtoeslaggrens merken wij bij ons wijkbezoeken. Graag een reactie.

In rapporten kun je niet sporten
Sporten is goed voor de gezondheid, voor verbinding onderling – dwars door  grenzen van wijken, culturen en opleidingsniveau heen- en biedt velen een positieve vrijetijdsbesteding. De PvdA hamert dus al sinds jaar en dag op goede sportvoorzieningen voor de binnen- en de buitensporters. De discussie over de sportvoorzieningen en de tarieven loopt al jaren en gaat van onderzoek naar onderzoek. De PvdA wil graag snel van rapporten naar bakstenen stapelen. Graag een reactie.

Cultuur
Maassluis heeft op het gebied van cultuur heel veel moois te bieden: van dans en muziek tot beeldende kunst en jeugdtheater. Tegelijkertijd kan de cultuur ook meer verbinding gebruiken, onderling, maar ook met de jeugd en met allochtonen. Het geld voor de cultuurvisie was alleen voor 2016 beschikbaar. Bij de kadernota en in de begroting is dat extra cultuurgeld niet beschikbaar gesteld. Wij hebben een amendement op dat punt voorbereid. Ook voor de exploitatie van de Koningshof weten we nog dat er nog een structureel bedrag bij moet. We hopen daar snel over te kunnen besluiten.

Financiën en oktoberbrief
Het college heeft vorig jaar de basis gelegd voor een sluitende begroting, die mooi in balans is. Met Prinsjesdag kwam er weer meer geld beschikbaar. De PvdA verbaasde het dat dat extra geld opnieuw weer voor een belangrijk deel worden belegd voor ambtelijke kosten en geen reserveringen voor bijvoorbeeld Koningshof zijn gedaan. Graag een reactie.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkaamp.
    9 november 2016 at 20:51

    Een ieder moet in Maassluis kunnen wonen, maar dat word wel moeilijk als Vestia een woning die leegkomt de huur verhoogt met rond 180 euro per maand.Men moet luisteren naar de burger alleen maar luisteren? Geen woord over de parkeer problemen in Maassluis met name bij de Vloot bereikbaarheid van Docwerk het plaatsen van Marokkaanse jongeren in Blik enz.enz.
    Is dat luisteren naar de burger? Daar blijft het dan bij Hr.Kuiper.
    Miljoenen op de plank laten liggen bestemd voor de ouderen, maar er moet wel 5% bezuinigd worden,is dat om de binnen komst van Sint Nicolaas te betalen? Zo kan ik nog wel even doorgaan.