MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de bezoldiging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).


Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.LONGREAD

Alvorens uw vragen te beantwoorden, brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De gemeente Maassluis bankiert – naast de ING – bij BNG Bank en is tevens aandeelhouder. In het gepubliceerde jaarverslag van de BNG over 2015 wordt op pagina 299 de beloning van de leden van de Raad van Bestuur vermeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft over 2015 een vaste beloning genoten van € 452.000,- en een variabele beloning van € 54.000,-.

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van BNG Bank is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vastgesteld op 26 april 2009.
Besloten is tot een aanzienlijke matiging van de beloning voor nieuwe bestuurders, waarbij de maximale beloning (vast + variabel) is vastgesteld op € 310.000,-. Door de algemene verhogingen in de CAO Banken is dit bedrag voor 2016 bepaald op circa € 320.000,-.

In 2013 heeft de minister van Financiën een herijking van het beloningsbeleid bij alle staatsdeelnemingen aangekondigd. In 2015 heeft het ministerie van Financiën zijn wensen ten aanzien van de gewenste herijking aan BNG Bank kenbaar gemaakt. Om tot een gedragen voorstel te komen heeft BNG Bank met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afstemming gezocht over de te volgen procedure.
Met het ministerie van Financiën en een delegatie van de commissie Financiën van de VNG is vervolgens gesproken over de criteria waaraan het beloningsbeleid voor de bestuurders van BNG Bank zou moeten voldoen. Wellicht ten overvloede merken wij op dat de staat 50% van de aandelen BNG Bank in haar bezit heeft.

In de benadering volgens het beloningskader van het ministerie van Financiën wordt voor iedere staatsdeelneming een vergelijking uitgevoerd met een ‘peer group’ die past bij de betreffende onderneming en waarin de relevante arbeidsmarkt naar voren komt. De peer group bestaat voor BNG Bank uit een publiek deel (60%), vertegenwoordigd door de WNT-norm (€ 144.000,- exclusief pensioen en onkosten) en een privaat deel (40%). De mediaan van de vaste beloning voor het privaat deel bedraagt € 496.000,- en die van de variabele beloning voor het privaat deel € 82.000,-. Voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur wordt de variabele beloning afgeschaft. Bij toepassing van de vastgestelde uitgangspunten en percentages bedraagt de maximale beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur in 2016 € 301.000,-.
De AVA heeft op 5 oktober 2016 het beloningsbeleid vastgesteld, dat van toepassing is op na 1 januari 2016 aangetreden bestuurders. De bestaande arbeidsovereenkomsten voor de eerder aangetreden bestuurders worden gerespecteerd.


Hieronder zullen wij uw vragen in volgorde beantwoorden.

1. Klopt het dat de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG bijna 7 ton op jaarbasis verdient ? Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit absurd hoog is voor een bank die volledig in handen is van de rijksoverheid en lokale overheden zoals gemeenten ?

Hierboven hebben wij aangegeven dat het jaarverslag 2015 van BNG Bank een substantieel lagere beloning meldt dan het door u genoemde bedrag.

2. Klopt het dat het huidige beloningsbeleid bij BNG strenger is geworden en dat nieuwe bestuurders daarom minder kunnen verdienen ? Klopt het dat het maximale salaris voor een bestuurder bij BNG nog altijd op vele tonnen ligt en hiermee ruim boven de WNT 1 en 2 norm uitkomt ?

Tussen 2008 en 2014 is de maximale beloning voor nieuwe bestuurders van BNG Bank met 45% gematigd. Met het in 2009 door de AVA vastgestelde beloningsbeleid voor nieuwe bestuurders werd de maximale beloning op ruim 3 ton bepaald ( voor 2016 € 320.000,-). Dit ligt boven de WNT-norm. Zeer onlangs hebben de aandeelhouders besloten tot een verdere matiging, waarin de WNT-norm voor 60% meeweegt. Zie ook ons antwoord op vraag 3.

3. Wat is de opvatting van het college over de rol van de aandeelhouders bij het vaststellen van het beloningsbeleid ? Deelt u de mening dat het nodig tijd is voor een herziening waarbij de salarissen voor de individuele leden van de RvB neerwaarts worden bijgesteld.

De aandeelhouders (Staat, provincies en gemeenten) hebben in 2009 de maximale beloning voor nieuwe bestuurders neerwaarts vastgesteld. De Staat heeft 50% van de aandelen BNG Bank in bezit en bepaalt in feite daardoor het beloningsbeleid voor de bestuurders en commissarissen bij BNG Bank.
De herijking van het beloningsbeleid bij BNG Bank is geïnitieerd door de minister van Financiën (grootaandeelhouder). Hij heeft via de VNG de benadering van het ministerie toegelicht en afstemming gezocht over de concrete invulling daarvan voor BNG Bank.
Met het besluit van de AVA van 5 oktober 2016 is de maximale beloning voor nieuwe bestuurders verder gematigd ten opzichte van de huidige situatie. Een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een beloning van maximaal € 301.000,-; vanaf 2017 jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen van de CAO Banken.
Wij, als medeaandeelhouder, kunnen ons verenigen met het beleid van de minister van Financiën en achten een verdere bijstelling van het beloningsbeleid voor de bestuurders bij BNG Bank niet noodzakelijk.

4. Bent u het met de PvdA fractie eens dat bij semipublieke instellingen als de BNG een gematigd beloningsbeleid hoort ? Graag een toelichting.

Zie de inleiding van de beantwoording en het antwoord op vraag 3. Overigens nemen wij geen standpunt in over het landelijk inkomensbeleid.

5. Op welke manier kan de gemeente Maassluis samen met andere aandeelhouders invloed uitoefenen op het beloningsbeleid van de BNG bestuurders ? Bent u bereid om aan te sluiten bij de kritiek van grote gemeenten al Rotterdam, Den Haag en Groningen ? Is een gezamenlijke inspanning in VNG verband een effectieve optie ? Is het college van plan dit te doen ?

Praktisch alle gemeenten zijn zowel lid van de VNG als aandeelhouder bij BNG Bank . De VNG is al in een eerder stadium betrokken geweest bij het nieuwe beloningsbeleid bij BNG Bank. Wij zullen, gezien de eerdere beantwoording van uw vragen, geen aansluiting zoeken bij activiteiten van andere gemeenten in deze.

6. Zijn er andere organisatie waarin we belangen hebben die beloningen hebben die niet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens ?

De gemeente Maassluis heeft naast BNG Bank ook een belang in het waterbedrijf Evides. Volgens het jaarverslag van Evides over 2015 heeft de directeur een bezoldiging ontvangen van
€ 225.000,-. Omdat sprake is van een bestaande bezoldigingsregeling is hierop het overgangs-recht van toepassing, waarbij bestaande afspraken worden gerespecteerd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt