MAASSLUIS | Op verzoek van de fractie van de VSP was er op dinsdagavond een extra debat over de gang van zaken rond het dossier InBlik. In de perceptie van de VSP heeft wethouder Arnold Keijzer (PvdA) zwaar onder gepresteerd in dit dossier.

TERZIJDE

Het college krijgt ook in dit dossier vragen over de volgorde en inhoud van gesprekken, mededelingen, tussenrapportages, voorstellen en onderhandelingen. Hoewel het college spreekt over ‘belanghebbenden’ zijn laatstgenoemden pas laat betrokken bij het proces. Belanghebbenden zijn ‘stakeholders’ zoals dat hoort bij een businesscase. Stakeholders mogen wensen en eisen vóóraf in brengen als zij worden geraakt door veranderingen.

Overleg moet leiden tot een wederzijds begrip en daar waar conflicten zijn, dienen deze inzichtelijk te worden gemaakt en met argumenten omkleed te worden voorgelegd alvorens keuzes definitief worden gemaakt.

[Redactie]

De fractie heeft de wethouder bevraagd over hoe de gesprekken verlopen waren, gezien dat Myosotis zich gedwongen voelde om daarmee te stoppen en naar elders te vertrekken. Er werden ook door andere partijen diverse vragen gesteld.

Wethouder Keijzer heeft vooraf aan het debat de volgende mededeling ingebracht:

Via een e-mail heeft u op woensdag 24 mei een stand van zaken gekregen over InBlik. Daarin is aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden met Myosotis, Ummah Wahida en E25 over het gedeeld gebruik van InBlik en de randvoorwaarden daarvoor. Vandaag, dinsdag 30 mei, heeft het bestuur van Myosotis echter mondeling meegedeeld dat zij vanaf september dit jaar gebruik gaan maken van het Witte Kerkje (zie bijgevoegd bericht). Het college heeft hier kennis van genomen. Het besluit om de opening van InBlik te verschuiven naar 1 juli blijft gehandhaafd.
Hier vindt u de video van de gehele raadsvergadering : Video Raad 6-6-2017

Onderstaand de inbreng van de VSP die dit debat op gang bracht

klik op de PLUS om de tekst te kunnen lezen

Inbreng VSP eerste termijn

De fractie van de VSP heeft – mede namens Maassluis Belang en Christen Unie – gevraagd dit onderwerp op de agenda te zetten. Op 11 april hebben wij een stevig debat gehad over het voorstel om van InBLik weer een jongerencentrum te maken. Wat ons betreft tot op de dag van vandaag niet onderbouwd. Op 11 april werd voor ons bevestigd dat het in de eerste plaats gaat om nieuwe huisvesting voor Ummah Wahidah. Daar spitste het debat zich ook op toe. Is het mogelijk om Ummah Wahidah onderdak te bieden bij InBLik zonder nadelige gevolgen voor Myosotis. Ik lees voor waartoe een kleine meerderheid van de raad uiteindelijk besloot.

Het voorstel over te nemen om het gebouw InBlik per 1 juni 2017 open te stellen voor locatiegebonden jongerenwerk, met dien verstande dat het college in overleg treedt met de betrokken partijen met als uitgangspunt dat het huidige bedrijf van InBlik door Myosotis wordt ingebed in de nieuwe structuur. Einde citaat.

Het zou daarbij gaan om gebruik op zaterdagochtend- en middag, zondagochtend- en middag en een keer per maand de zaterdagavond voor de disco. De wethouder zei dat hij met die boodschap op stap zou gaan. Nou, we kennen het resultaat. Dus wil ik nu graag van de wethouder horen wanneer en met wie hij naar aanleiding van het debat op 11 april gesprekken heeft gevoerd, en vooral waarom het niet is gelukt partijen op een lijn te krijgen. Zonder dit debat zouden we dat van de wethouder in elk geval niet horen. Hij stuurt de raad een kattebelletje met de mededeling dat het Myosotis vanaf september gebruik gaat maken van het Witte Kerkje. Blijkbaar onder het motto: Myosotis is onder de pannen, dus hebben we weer een probleem minder. Maar zo werkt het niet in de politiek en dat zou zeker deze wethouder moeten weten.

Wijken voor Ummah Wahidah

Volgens Myosotis was het niet mogelijk de afspraken te maken, zoals die door de raad zijn geformuleerd. De zondagmiddag bleef voor Ummah Wahidah een groot probleem en op zaterdag wilden zij in elk geval vanaf zes uur de ruimte gebruiken. Verder kon van toezicht door een jongerenwerker van E25 – om eventuele overlast door jongeren professioneel aan te pakken –geen sprake zijn. Te duur. Waarom er dan in de Kadernota wel € 75.000 kan worden uitgetrokken voor een buurtcoach/buurtregisseur voor de Burgemeesterswijk, terwijl de jongeren voor een deel naar InBlik gaan, begrijpen we niet. Graag de reactie van de wethouder op deze punten.

Waar was de wethouder tijdens die gesprekken? Wanhopig op zoek naar een nieuwe compromis? Waar is het gezag van deze wethouder, voorzitter? Heeft hij in de gesprekken nu eindelijk eens met de vuist op tafel geslagen en de mensen van Ummah Wahidah klip en klaar verteld dat hij als subsidiegever uiteindelijk bepaalt wat er waar, wanneer en voor wie gebeurt? Graag een duidelijk antwoord.

Myosotis is weggezet

Voorzitter, ik rond af. Myosotis heeft een ander onderdak. Dat is voor hen een goede zaak, al moeten ze noodgedwongen door de verhuizing wel een deel van hun activiteiten afstoten. Maar daarom hebben wij het niet op de agenda gezet. Het gaat de VSP om de manier waarop de wethouder in dit dossier heeft geopereerd en de uiteindelijke consequenties daarvan. Dat staat wat ons betreft vanavond centraal. Tegen die achtergrond vinden wij het van belang dat de raad hierover vanavond een oordeel uitspreekt. Wij wachten het antwoord van de wethouder af en komen daar in tweede termijn op terug.

Inbreng VSP in 2e termijn

Voorzitter. We danken de wethouder voor zijn reactie, maar die heeft onze conclusie niet veranderd. Hij verdient voor dit dossier een dikke onvoldoende. Dat geldt voor de slechte onderbouwing van de noodzaak om van InBlik een jongerencentrum te maken, maar zeker ook voor de manier waarop in dit dossier is omgesprongen met de belangen van omwonenden, maar vooral van een groep kwetsbare mensen.

Niet betrokken, slechts geinformeerd

De plannen voor InBlik werden gesmeed zonder eerst met gebruikers en omwonenden te praten. Die werden pas later en dan ook nog onder druk van de raad geïnformeerd. Ik zeg met nadruk GEÏNFORMEERD, want ze werden niet bij de plannen betrokken. Burgers ergens bij betrekken doet dit college alleen maar op papier. Blijkbaar moet en zal Ummah Wahidah naar InBlik verhuizen en moet dat op zo’n manier dat er voor Myosotis geen ruimte meer is om daar veilig activiteiten te organiseren.

Voorzitter, onze fractie is zeer teleurgesteld over de manier waarop wethouder Keijzer in dit dossier heeft geopereerd.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. bea scheurwater
  7 juni 2017 at 11:53

  Zo triest, geen enkel ECHT antwoord, op niets en dan over punten en komma’s doorzagen, de splinter in het oog van de ander maar de balk in het eigen oog vergeten als college

 2. gea steenks-oosterman
  7 juni 2017 at 11:01

  Als moeder van een gehandicapte dochter heb ik me geërgerd over de manier waarop over Myosotis werd gesproken door o.a. de wethouder. Hij maakte zichzelf tot slachtoffer, alsof Myosotis voor haar plezier uit In Blik vertrekt, echt de wereld op zijn kop. Een gemeente die zo met haar gehandicapten omgaat ,is een waardenloze gemeente.
  En echte antwoorden hebben we van een schutterende wethouder niet gekregen.
  Met dank aan die partijen die er wel voor ons waren .
  Gea Steenks -Oosterman

 3. Jugg Dredd
  7 juni 2017 at 10:27

  Zo werkt het niet in de politiek!
  Maar zo gaat het wel!

  De jongeren zijn uit de wijk van de wethouder en binnenkort komt er een nieuwe super in de buurt waar hij zijn Finkbrau kan halen.

  Maassluis is weer een stukje beter geworden.

  • 7 juni 2017 at 11:25

   De wethouder woont niet in die wijk, noch in die van InBlik.