Burgers moeten tijdig en gaande het proces op de hoogte worden gehouden. Verwijzen naar een waterschapsblad is een zwaktebode van de eerste orde.

MAASSLUIS | Ook het huidige college van B&W slaagt er niet in om de kloof (the gap) richting inwoners klein te houden. Als er principiële keuzes zijn, moet de burger op de hoogte blijven. Het college roept regelmatig “we nemen de belanghebbende inwoners mee in de vormgeving, besluitvorming en uitvoering”.

Dat blijkt regelmatig niet waar. Het huidige ‘conflict’ over de Kwartellaan laat zien dat zelfs de raadsfractie van de VSP slecht op de hoogte is. Het is niet de eerste keer dat de gemeente met ontwijkende antwoorden de echte inhoudelijke communicatie ontduikt naar raad en inwoners.

 

 

 


De gemeenteraadsfractie van de VSP heeft vragen gesteld over de waterberging Kwartellaan. Per brief beantwoordt B&W deze vragen in de gestelde volgorde.

Inleiding

De Kwartelsingel (bergingsvijver langs de Kwartellaan) is een zeer belangrijk onderdeel van de afwatering in Maassluis-West en zal deze functie in de toekomst moeten blijven vervullen. De afgelopen jaren heeft de Kwartelsingel een metamorfose ondergaan. De singel is na jaren van ontwikkeling gereedgekomen. Er is in het kader van de klimaatverandering veel geïnvesteerd om het bufferende vermogen van de Kwartelsingel verder te optimaliseren. Dit zijn allemaal verbeteringen geweest, waardoor de fluctuaties van het waterpeil van de singel afnemen.

Een aantal aanwonenden heeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de beschoeiingen, keermuren en opstallen die zij naast de Kwartelsingel hebben aangebracht. Wij begrijpen de bezorgdheid van de bewoners langs de Kwartelsingel. Graag willen we benadrukken dat geen van de woningen langs de Kwartelsingel kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Alle aanpassingen die de afgelopen jaren aan de Kwartelsingel hebben plaatsgevonden, zijn verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Hierdoor is de kans op wateroverlast bij de woningen langs de Kwartelsingel de afgelopen jaren alleen maar kleiner geworden.

Al vanaf begin november 2020 zijn we in gesprek met een aantal bewoners langs de Kwartelsingel. Op 5 februari jl. hebben 16 bewoners de gemeenteschriftelijk aansprakelijk gesteld. Wij vinden het belangrijk het gesprek met de bewoners een zorgvuldig vervolg te geven en te proberen er met de bewoners op een goede manier uit deze situatie te komen. We zullen uitzoeken of de aansprakelijkheidsstelling terecht is en welke stappen nog meer ondernomen moeten worden, om de zorgen weg te nemen.

Zorgvuldigheid kost tijd en we kunnen daarom niet al uw vragen direct beantwoorden. Hieronder volgen uw vragen (gearceerd) met daar onder onze antwoorden.

1,Kan het college bevestigen dat bij de aankoop van de in de brief genoemde woningen nog geen plannen bestonden om langs de Kwartellaan een waterberging te realiseren?

Nee, bij het vaststellen van het bestemmingsplan Burgemeesterswijk op 29 juni 2005 is besloten de Kwartelsingel aan te leggen met waterberging als belangrijkste functie. Daarna is dit in alle opvolgende bestemmingsplannen herbevestigd.

2. Wanneer is besloten langs de Kwartellaan een waterberging te realiseren?

Op 29 juni 2005 bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

3. Waarom is het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland d.d. 15 mei 2017 om de Kwartelsingel in de zogenoemde Legger op te nemen als secundair water voor afwatering niet met de bewoners gecommuniceerd?

Wij vinden het positief dat een belangrijke voorziening als de Kwartelsingel in de legger van het Hoogheemraadschap is opgenomen. Hoe en wanneer het Hoogheemraadschap van Delfland hierover communiceert is aan het hoogheemraadschap.

Het besluit tot vaststelling van de leggers is gepubliceerd in het waterschapsblad (www.officielebekendmakingen.nl). De ontwerpleggers hebben vanaf 3 oktober tot en met 14 november 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Ook dit is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Wel zien wij nu dat de Kwartelsingel niet juist is opgenomen in de Legger, hierover zijn wij al met het Hoogheemraadschap in gesprek.

4.Waarom zijn de desbetreffende bewoners niet direct van de hierboven aangeduide besluiten op de hoogte gebracht?

Zie antwoord vraag drie.

5. Waarom is dat in de bewonersbrief van 5 november 2020 over de herinrichting van de Kwartellaan niet alsnog specifiek vermeld?

Omdat de functie van de Kwartelsingel niet wijzigde, zagen wij geen aanleiding om dit als gemeente te communiceren.

6. Onderschrijft het college de conclusie van de bewoners dat bij extreme regenval het waterpeil achter hun woningen met 1,1 meter kan stijgen en dat dit tot schade aan tuinen, terrassen, tuinhuisjes en overkappin gen kan leiden?

Het waterpeil in de Kwartelsingel kan inderdaad fluctueren. Een peilstijging van 1,0 meter is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen te verwachten (voorspeld ééns in de honderd jaar). Dat dit tot structurele schade zal leiden verwachten wij niet.

7. Kan het college aangeven waarom in een overleg met bewoners op 16 december jl. niet actief is gezocht naar een oplossing voor de gesignaleerde problemen?

Het overleg van 16 december jl. had een informerend karakter. Bewoners hadden diverse vragen die de ambtenaren niet konden beantwoorden. Deze vragen zijn direct naar specialisten in de ambtelijke organisatie doorgeleid. Uit het gesprek hebben we geconcludeerd dat er wederzijds begrip is voor elkaars belangen en standpunten. Ook werd duidelijk dat bewoners en gemeente andere informatie gebruikten om hun standpunten te onderbouwen. Belangrijk is dat we eerst alle informatie duidelijk rijgen en daarna gezamenlijk zoeken naar de oplossingen.

8. Is het college bereid om alsnog op korte termijn met de bewoners te overleggen om tot een oplossing te komen op basis van de door de bewoners in hun brief aan college en raad aangedragen voorstellen?

We willen graag op korte termijn met de bewoners tot een oplossing komen. In de beantwoording van de brief zullen we hier ook voorstellen voor doen, om verder te gaan overleggen, met als doel tot een oplossing te komen.

9. Is het college bereid geen gebruik te maken van de mogelijkheden tot waterberging lang de Kwartellaan totdat er voor de problemen een oplossing is gevonden?

Nee, dat is technisch niet mogelijk. De werking van de Kwartelsingel is cruciaal voor heel Maassluis West (inclusief de brief schrijvers zelf). Met het Hoogheemraadschap van Delfland kijken we of het overstroom niveau naar de boezem (tijdelijk) verlaagd kan worden. Waardoor fluctuaties in het peil verminderen.

10. Past het besluit om langs de Kwartellaan waterberging te realiseren in het vigerende bestemmingsplan?

Ja, het was en is zelfs een randvoorwaarde bij de ontwikkeling van alle woningen in de Burgemeesterswijk.

11. Zijn er elders in Maassluis soortgelijke plannen in ontwikkeling die mogelijk nader bekeken moeten worden om dit soort situaties voor nu en in de toekomst te voorkomen?

De opgave is groot en op veel plekken in Maassluis worden waterbuffers aangelegd, uitgebreid en geoptimaliseerd. Bewoners worden op verschillende manieren meegenomen in de besluitvorming. Hierdoor is draagvlak onder bewoners gewaarborgd. Elk project is uniek en communicatie en technische oplossingen zullen per project anders zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de aanpassingen in het Wipperspark die in 2019 hebben plaatsgevonden. Deze zij in samenspraak en met hulp van omwonenden gerealiseerd. Op de website https://www.maassluis.nl/maassluis-rainproof kunt u hier meer over lezen.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Toby Huizinga
    22 maart 2021 at 15:27

    Water kan, let wel KAN, maar ik aan de Weverskade zijde een overstroom. Wordt het wat naar de Weverskade gestort bij meer dan 1 meter verhoging?