De gemeenteraad van Maassluis heeft op 14 oktober 2014 unaniem ingestemd met het beleidsplan en de verordening WMO 2015. De raad is het in grote lijnen eens met de manier waarop de gemeente haar nieuwe taken op het gebied van zorg wil invullen, maar had nog wel de nodige opmerkingen.

’Laten we ervoor zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen’ en ‘we moeten tijdig evalueren of het beleid goed aansluit bij wat de Maassluise inwoners nodig hebben en waar nodig bijstellen’, waren signalen die veel politieke fracties aan wethouder Arnold Keijzer meegaven.

Vanaf 1 januari 2015 verandert er nogal wat in de zorg. De Rijksoverheid hevelt een aantal taken die nu nog onder Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen, over naar de gemeente. Mensen met een chronische ziekte of een beperking die hulp nodig hebben in het dagelijks leven om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunnen nu nog begeleiding krijgen vanuit de AWBZ.

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van lichtere vormen van ondersteuning (zoals dagbesteding) en ook voor het (laten) indiceren van de cliënten. Bij het uitvoeren van de nieuwe taken is een belangrijke rol in Maassluis weggelegd voor VraagRaak, het sociaal wijkteam en ROGplus.

Wethouder Keijzer is blij met de brede steun voor het plan:

Er is een enorme en complexe operatie. Er komt veel op ons af, maar de samenwerking met de partners op het gebied van zorg en welzijn is goed en dat is een belangrijke basis. Als gemeente staan we dichter bij de inwoners en we kennen de plaatselijke en regionale voorzieningen. Daarom kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze inwoners en hun individuele situatie. Ons uitgangspunt is: iemand die zorg nodig heeft, moet deze zorg ook krijgen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt