De fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over het wijkbezoek aan Sluispolder Oost. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Hondenpoep. Ook bij dit wijkbezoek klaagden veel bewoners over de hondenpoep, ook op de diverse speelveldjes. Naar aanleiding van eerdere wijkbezoeken hebben we als PvdA Maassluis deze overlast en het bijkomende risico voor de volksgezondheid aan de orde gesteld. Tijdens de begrotingsraad in november hebben we hierover ook een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Wat voor acties heeft u hierop genomen en welk resultaat heeft u inmiddels bereikt?

Met het 24 keer per seizoen maaien van de speelveldjes wordt het overgrote deel van de overlast weggenomen. Tevens komt 1 x per maand de hondenpoepzuiger langs die ook de verharde oppervlakken schoonmaakt.
Het nieuwe hondenbeleid is bijna gereed. In dit nieuwe hondenbeleid is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de gemeenteraad. Om tot het nieuwe hondenbeleid te komen is actief de samenwerking gezocht met de diverse bewonersverenigingen, hondenclubs en is er aansluiting gezocht om draagvlak te creëren bij het gebiedsoverleg. Zodra het nieuwe hondenbeleid van kracht is, kan ook de handhaving worden geïntensiveerd.

2. Fietsenrekken. Diverse bewoners van de flats in Sluispolder Oost gaven aan dat er bij de flats geen mogelijkheden zijn om fietsen (van bijvoorbeeld bezoekers) in fietsenrekken te plaatsen. Bij andere flats in Maassluis zijn deze wel aanwezig. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn belangrijk om fietsendiefstal tegen te gaan – alleen dan kunnen ze met extra sloten worden bevestigd aan de omgeving- en onderdeel van het fietsbeleid. Welke afwegingen worden door de gemeente, mogelijk in samenspraak met de Maasdelta, genomen tot het wel of niet plaatsen van fietsrekken? In hoeverre wordt er nu uitvoering gegeven aan de doelen van het fietsbeleid zoals de raad dat heeft vastgesteld?

Het is geen gemeentelijk beleid om bij woningen fietsenstandaards te plaatsen. Wel kan in overleg met de bewoners/gebruikers bezien worden of een fietsparkeergelegenheid realiseerbaar is. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het voorontwerp van de herontwikkeling binnen dit gebied in volle gang. De projectleiding is in kennis gesteld van de vraag en zal verder onderzoeken of dit tot de mogelijkheden behoort.

3. Oude bomen. Enkele bewoners van de vierkante flats langs de Boonervliet klagen over de grote oude bomen naast hun flats. Die zijn volgens bewoners in slechte staat en verantwoordelijkheid van de gemeente. De bomen veroorzaken door vallende takken regelmatig schade aan de auto’s die op de parkeerterreinen eronder staan geparkeerd. Ook klagen bewoners dat de gemeente de bladeren in de herfst niet verwijderd en dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan qua uitglijden van de oudere bewoners en dat de putten verstopt raken. Dat laatste stelden bewoners van de lange flat aan de Jongkindstraat ook, over bomen op het parkeerterrein achter de flat. Klopt het dat er regelmatig schade aan voertuigen ontstaat door vallende takken bij harde wind? Klopt het dat de gemeente verantwoordelijk is voor deze bomen? Hoe voorkomt u daar het verstopt raken van de putten?

Uit de jaarlijkse bomeninspectie blijkt dat de bomen rondom de 3 woontorens langs de Boonervliet oud zijn maar in goede conditie verkeren. Gevaarlijk overhangende takken worden door de eigen bomenploeg gesnoeid. Het is echter nauwelijks te voorkomen dat er af en toe een tak afbreekt. Overigens zijn schademeldingen daaromtrent niet bekend. De 3 woontorens staan op eigen grond evenals de verharding en de parkeervakken rondom de woningen. De op het terrein aanwezige straatkolken behoren bij het complex en vallen buiten het gemeentelijk onderhoudsplan. De kolken in het openbare gebied worden jaarlijks schoon gezogen. Het vegen van vrijkomende herfstbladeren op eigen terrein valt buiten de gemeentelijke taken. In overleg met Stadsbeheer is het echter in de bladperiode wel mogelijk om op afspraak en met medewerking van de bewoners de parkeervakken machinaal te vegen.

4. Verwaarlozing.Bewoners klagen ook over een situatie bij twee woningen van een eigenaar die volgens bewoners al decennia lang de buitenkant en de tuinen verwaarloost. Bent u bekend met deze situatie? Deelt u de opvatting van bewoners dat de situatie afbreuk doet aan de wijk? Is deze eigenaar aangesproken op zijn verantwoordelijkheden als eigenaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft dat nog geen resultaat opgeleverd?

In het verleden 2012, 2013 en 2014 zijn bij verschillende eigenaren van woningen aanschrijvingen gedaan om de verwaarloosde tuinen op te knappen. De eigenaren van de tuinen zijn aangesproken en aangeschreven op het achterstallig onderhoud van de tuin. De situatie doet inderdaad afbreuk aan het prettige woonklimaat in de wijk. Bij overlast meldingen wordt er direct actie ondernomen en in bijna alle gevallen worden de tuinen afdoende opgeruimd en teruggebracht naar een aanvaardbare staat van onderhoud.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt