Een bericht  in AD Waterweg is voor de fractie van de CU mede aanleiding om vragen te stellen over veiligheid. In het artikel van 16 juni gaat het over Marokkaanse Maassluizers die crimineler worden. De CU fractie vraagt aan het college van B&W welke maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Wie worden betrekken bij het oplossen van dit groeiende probleem? Er wordt in het artikel gesproken over jongeren die niet meer naar school gaan. Waren deze jongeren bekend bij de begeleidingsteams op school?

De CU stelt daarnaast vragen van algemene aard over de veiligheidssituatie in Maassluis.

Lastiger aangifte doen
Uit criminaliteitsrapportage van de politie Regio Rotterdam Rijnmond over de afgelopen vier jaren blijkt een duidelijke vermindering van het aantal aangiften over de periode 2012-2013. In 2012 is de balie op het politiebureau gesloten wat het lastiger maak voor mensen om hun verhaal te doen. Dit is volgens de CU van invloed op het wel of niet doen van aangifte.

Minder aangiften ondanks hoge criminaliteit
CU ziet graag een onderzoek naar hoe het komt dat in de periode 2012-2013 het aantal aangiften is afgenomen, terwijl de criminaliteit en het aantal inbraken in Maassluis onverminderd hoog blijft.

Wachttijden
Bij het doen van aangifte via www.politie.nl/aangifte worden de aangiftemogelijkheden aangegeven. Dat ziet erop papier goed uit. De praktijk geeft echter wachttijden aan en voor een aangifte in persoon moet men naar bureau in Vlaardingen of Schiedam. Kan het college  hierop invloed uitoefenen om dit te verbeteren?

Openstellen politiebureau
De CU herinnert het  college aan de passage op blz. 3 van het coalitie akkoord:

Herstel persoonlijk contact bij het doen van aangifte op het politiebureau

Mensen in Maassluis kunnen vanaf 1 november 2011 op afspraak via 3D aangifte doen in het bureau te Maassluis. Is deze werkwijze geëvalueerd en wat zijn daarvan de uitkomsten? Overweegt het college de mogelijkheid om het politiebureau weer 24 uur open te stellen?

Bezetting nachtdiensten
Voor de regiovorming waren er in de nachtdienst op het politiebureau 4 tot 6 personeelsleden voor de nachtdiensten beschikbaar en minimaal 2 voertuigen. Het is niet bekend bij de fractie hoeveel politieauto’s voor noodhulp vanaf 22.00 uur voor heel Maassluis met 33000 inwoners er nu ‘s nachts rijden.

Bij de regiovorming in 1993 is ook afgesproken dat er van ‘binnen naar buiten’ zou worden gewerkt. Dat betekent dat wanneer de nood-hulpwagen van Maassluis bezet is, Vlaardingen naar Maassluis komt. Schiedam komt naar Vlaardingen en Rotterdam-West komt naar Schiedam. Zijn deze afspraken nog steeds van toepassing zijn?

Het beeld bestaat dat er vaak geen wagen in Maassluis wordt ingezet. Is er een overzicht van het aantal uren toezicht per dag in de kwetsbare uren? Hoe zijn op dit moment de reacties van bewoners op surveillance van de auto met het groene zwaailicht?

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu