MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt deze week de kadernota 2022-2025 waarmee B&W en de raad bepalen waar we financieel heen gaan. In de eerste spreekronde sprak fractievoorzitter John Dolstra (ChristenUnie) over de onderstaande onderwerpen. Klik op de + per onderwerp om de tekst te lezen.

Voorzitter,

Deze kadernota is een goed leesbaar en helder stuk, zeker na de toelichting door de wethouder in de commissie. Deze kadernota kenmerkt zich als financieel stabiel met een evenwichtig en flexibel meerjarenperspectief met een weerstandscapaciteit van 90% waarvan wij altijd al voorstander zijn geweest. Compliment hiervoor aan de wethouder financiën die de financiële middelen verstandig wil inzetten.

binnensportaccommodaties, onderwijs huisvesting, metropolitaanse fietsroute

Bij zowel de tafeltjesavond als de commissievergadering zijn veel antwoorden gegeven die ons een helder beeld hebben gegeven over de status van de kadernota als voorloper naar de begroting dit najaar. De wethouder heeft bij de commissie aangegeven dat voor de plannen waar nu wel geld voor is gereserveerd, deze apart worden behandeld in de Raad door middel van Raadsvoorstellen. Ik noem hierbij de binnensportaccommodaties, onderwijs huisvesting, beheerplan civiele kunstwerken en andere stukken zoals de metropolitaanse fietsroute.

Op die onderdelen nemen we kennis van deze kadernota, maar de werkelijke besluitvorming zal daarop nog plaatsvinden.

Zoals ook genoemd in de commissie willen we nogmaals meegeven dat alle onderzoeken die het college wil uitvoeren niet mogen leiden tot een onderzoekscultuur. Graag zien we als ChristenUnie vooral een aanpak cultuur.

Geluidswal, kruispunt Maasland, wegenstructuur

De ChristenUnie wil aan u meegeven dat wij voorstander zijn van vroegtijdig en preventief onderhoud.

Ook is er vorig jaar krediet beschikbaar gesteld voor de geluidswal. In de bewoners nieuwsbrief van april lezen we over de plannen voor deze zomer. Maar klopt het dat we deze beschikbare bedragen voor de geluidswal niet terugzien in het investering overzicht?

We kijken nog uit naar de bespreking in de raad voor wat betreft de gevolgen van de plannen bij het kruispunt Maasland voor Maassluis. Immers, wanneer de plannen voor eenrichtingsverkeer doorgaan heeft dat een enorme verkeersimpact voor Maassluis. Dit moeten we als raad bespreken voordat we akkoord kunnen gaan met onze bijdrage aan de aanpassingen in Maasland. Waarvan de voorganger van wethouder Voskamp altijd heeft gezegd dat het de gemeente Maassluis geen geld zou gaan kosten. Heel bijzonder.

We zullen in Maassluis in de toekomst stevig moeten inzetten op de wegenstructuur. Want het is niet voor niets dat we als ChristenUnie eerder dit jaar een motie hebben ingediend over het vernieuwen van de wegenstructuur visie.

Maassluis loopt nu al op verschillende plekken in het verkeer vast en dit zal met alle nieuwbouw alleen maar erger worden. Wij dagen het college uit om de gemeente meer snelheid op de wegenstructuur te laten maken. Voorzitter de ChristenUnie wil graag dat onze wegen en infrastructuur op orde blijft maar ook dat we de komende periode in het kader van veiligheid meer gaan inzetten op 30 kilometerzones in Maassluis.

Buurtbemiddeling, woonvormen, dementie, mantelzorg

In het kader van veilige wijken kan Buurtbemiddeling een belangrijke bijdrage leveren.

Voorzitter, De ChristenUnie is van mening dat naast onderwerpen zoals duurzaamheid we in Nederland voor een enorme woonopgave staan, ook in Maassluis. De doorstroom kan beter en het woningtekort is groot. Wanneer wij kijken naar de stille kant van Maassluis komt uit een recent onderzoek Van Alzheimer Nederland naar voren dat de stap tussen thuis en het verpleeghuis te groot is. Daardoor blijven mensen met dementie te lang thuis wonen met crisis tot gevolg. Het verpleeghuis is vaak de enige optie tot verblijf maar dit is de plek waar men en vaak ook nog gescheiden van elkaar, na een lang huwelijk niet heen wil verhuizen. Ons verzoek aan de wethouder is om naast de woningen voor alle doelgroepen ook woonvormen te bouwen waar mensen met dementie samen met hun partner wél willen wonen en verblijven. Hiermee wordt de doorstroom op de woningmarkt bevorderd. Voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen ontwikkelde Alzheimer Nederland de Wijzer wonen met dementie, hierin staan de woonwensen van mensen met dementie beschreven.

Ook pleiten wij voor optimale ondersteuning van mantelzorgers waarmee, door afstemming en samenwerking met de betrokken partijen, maatwerk mogelijk is. De inwoners van Maassluis die deze crisis van Alzheimer overkomt rekenen op passende woonvormen, ondersteuning als dat nodig is én zinvolle dagactiviteiten.

Ook vragen wij uw aandacht voor de ouders die voor hun kinderen met een beperking een woonvorm willen starten in Maassluis. Wij vragen een actieve houding vanuit het stadhuis om ouders te helpen bij hun zoektocht naar een geschikte woonvoorziening. Wij rekenen op u college.

VraagRaak, Kenniscentrum MVS, Duurzaamheid, sport

Ten aanzien over de huisvesting van VraagRaak vinden wij het verloren gaan van gemeenschapsgeld zonde. Wij waren destijds verbaasd  over de plotselinge verhuizing van Vraag Raak naar de Haydnlaan.  Dat was naar onze mening niet strikt noodzakelijk.

Ten aanzien van kenniscentrum MVS  is de ChristenUnie van mening dat er kritisch moet worden gekeken of het kenniscentrum de kwaliteit kan leveren die nodig is. Wij vragen u om ook de professionele inzet van derden hierin te overwegen omdat die wellicht met de rapportage technieken verder zijn.

Over de roadmap duurzaamheid willen we opmerken dat we, voordat we aan de slag gaan met een nieuwe roadmap duurzaamheid, er eerst een goede evaluatie moet komen van de huidige roadmap.

Voorzitter, Sporten en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook en niet onbelangrijk, mensen komen hier met elkaar in contact. Om dit alles mogelijk te maken zijn goede sportzalen nodig. Bij de sportaccommodaties zijn we geschrokken van de beantwoording tijdens de tafeltjesavond en de commissievergadering. Daadkrachtig optreden en versnelling is al 10 jaar nodig. Maar zoals het zich er nu laat aanzien trekken we voor miljoenen de oplapkist weer open.  Voorzitter, wij denken dat het tijd is voor Right to Challenge in Maassluis.  Wij denken dat een andere structuur voor het realiseren van sportaccommodaties meer effectief zal zijn. Bij de gemeente weghalen en onderbrengen in een zelfstandig sportbedrijf. Wij willen graag dat u die optie met de Maassluise Sportraad bespreekt.

Corona, Versoepelingen, Lastenverlaging

Voorzitter, Nu de overheid steeds meer versoepelingen doorvoert, komt de Nederlandse economie uit de tweede strenge lockdown. Hiermee zet zich de weg naar herstel in. Wij hopen als ChristenUnie dat dit niet alleen een gunstig effect zal hebben op het terugdringen van eenzaamheid, maar ook voor de inwoners die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij willen als ChristenUnie aan het college meegeven dat wanneer er gedurende het jaar meevallers ontstaan deze worden ingezet voor onderhoud, maar ook om te kijken of de lasten van de burgers kunnen worden verlaagd. Zoals Maassluis Belang  dit aangaf tijdens de commissie vergadering. Maassluis wordt als gemeente steeds duurder en dat vinden wij geen goede ontwikkeling.

Als ChristenUnie willen we dat Maassluis weer bij de 50% goedkoopste gemeenten gaat horen.  

Tot slot voorzitter, De ChristenUnie ziet het als een van haar belangrijkste taken op te komen voor de mensen die het zelf niet meer zo goed redden waardoor ook deze inwoners deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. Zoals eerder al genoemd blijft de aanpak van de stille kant van Maassluis  voor de ChristenUnie een belangrijk thema en wij denken daarbij ook aan een goede uitvoering van jeugdhulp en de WMO, het versterking van de buurten en het omzien naar elkaar. Voor de ChristenUnie blijft het belangrijk om aandacht te blijven vestigen op het bestrijden van armoede en eenzaamheid.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt