Over de Programmabegroting 2022 – 2025

MAASSLUIS | Op dinsdag 2 november besprak de gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar. In dat debat bracht de fractie van de VSP bij monde van Ton Luijendijk onderstaand kritische kanttekeningen naar voren. …

Voorzitter,

Hoe mooi is het dat we deze begrotingsbehandeling weer in onze vertrouwde raadszaal kunnen houden. Ware het niet dat de zorgen rond het virus helaas weer toenemen. De begroting 2022 – 2025 is de laatste van dit college. Tijd voor een terugblik op de vier jaren die we straks in maart gaan afronden, en we kijken met het college naar de toekomst. Ik wil allereerst stilstaan bij wat er niet goed ging en wat beter had gemoeten.

Gemeentepersoneel

Het college vroeg aan het begin van zijn aantreden de raad om een half miljoen euro om de gemeentelijke organisatie te reorganiseren. Dat is naar onze mening geen onverdeeld succes geworden. Veel goede mensen hebben de organisatie verlaten en er is een hoog ziekteverzuim. Voor elk van deze factoren geeft het college redenen die bijna allemaal plausibel klinken. Maar er treden wel effecten op waar de inwoners van Maassluis last van hebben. Belangrijke projecten lopen achterstanden op, sommige blijven zelfs op de plank liggen of kunnen alleen met externe inhuur worden uitgevoerd. De post externe inhuur is dan ook torenhoog en dat biedt reden tot grote zorg. Wat we nodig hebben is een bereikbare, slagvaardige en effectieve organisatie bemand met mensen die elke dag met plezier aan het werk gaan.

Getijdenpark en geluidswal A20

Er gingen meer dingen mis. Een raar plan voor een getijdenpark in het Scheur verdween terecht in de prullenbak. Dat gebeurde uiteindelijk ook met een al even raar plan voor een zogenaamd gratis aan te leggen geluidswal langs een deel van de A20. Het duurt inmiddels wel erg lang voordat het nieuwe plan kan worden uitgevoerd. Ondertussen hebben wij serieuze zorgen of de aanbesteding nog wel binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget gaat lukken.

Omgekeerd afval inzamelen

Wat wel doorgaat is, het in onze ogen, verkeerde plan om voor veel geld namelijk € 3 miljoen een project omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval door te voeren. Steeds meer gemeenten tellen hun knopen en kiezen voor na-scheiding van het restafval door de afvalverwerker.

Metropolitane Fiets Route

Ook de fixatie op een voorkeurstracé voor de metropolitane fietsroutekunnen wij onmogelijk volgen. Wij blijven benadrukken dat een tracé door de stad over Zuiddijk, Hoogstraat en Noorddijk levensgevaarlijk is en derhalve een doodlopende weg is. College, draai dit besluit terug nu het nog kan.

Binnensporten en kleinschalig openbaar vervoer

Verder: vertraging – of is het stilstand? – in de plannen voor de binnensportaccommodaties. En ook nog steeds geen enkel concreet plan voor beter, desnoods kleinschalig openbaar vervoer in de stad. Veel mooie woorden, ook vorige week nog, maar na bijna 4 jaar is er nog steeds niets gebeurd.

Bouwen, bouwen, bouwen.. en toch woningnood

Dat laatste kunnen we niet zeggen over de bouwdrift in Maassluis. Het Balkon is op één toren na bijna vol en wij vragen ons af: wanneer komt de toegezegde op- en afrit aan de westzijde naar de boulevard er? In Wilgenrijk en de Kade maakt steeds meer gras plaats voor huizen en de omvorming van Suispolder-West gaat verder. Maar krijgen we ook de huizen waar in Maassluis behoefte aan is? Wat de VSP betreft in onvoldoende mate.

Uit landelijke, regionale en lokale gegevens blijkt niet dat er een dringend tekort is aan dure koopwoningen. Toch bouwen we die in Maassluis volop. Maar wie wacht op een huur- of koopwoning in de sociale sector, moet heel lang wachten. Daarom heeft de VSP vorig jaar in een motie gevraagd om nieuwe binnenstedelijke kleine bouwlocaties verder te gaan bestemmen voor betaalbare huur en koop.

Met die motie wilden wij de wethouder een steuntje in de rug geven. Want projectontwikkelaars staan niet te dringen om meer betaalbare woningen te bouwen, dus als het ergens anders zonder problemen kan: waarom dan niet? We kunnen toch ook iets moois als de Vlootschouwer realiseren?

Tot onze verbazing ontraadde de wethouder onze motie. Misschien was die toen niet duidelijk genoeg? Maar de nood is toch duidelijk hoog? Daarom dienen wij hem vandaag in een aangepaste vorm opnieuw in. Dan kan het wellicht worden meegenomen in het toegezegde complete voorstel voor de realisatie van duurzaam betaalbare koopwoningen.

Motie

– ​Bij alle binnenstedelijke nieuw te ontwikkelen bouwlocaties in de stad prioriteit te geven aan de bouw van duurzaam betaalbarehuur- en koopwoningen.
– Hierbij de door de raad aangenomen motie Betaalbare huur en koop met erfpacht constructie te betrekken.

 

Groen in Wilgenrijk en De Kade

Ik had het hiervoor over het gras in Wilgenrijk. Daar komt ander groen voor in de plaats, maar wat het onderhoud betreft wel in de duurdere categorie, zo zegt de begroting. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld de Sluispolders. Wat wij vooral constateren – en wij krijgen die geluiden ook van kenners met verstand van zaken – is dat we hier wel een erg bewerkelijk kind in onze armen geduwd krijgen. Het lijkt een bijna giftige erfenis van de projectontwikkelaar.

Welke afspraken zijn er wat het openbaar groen betreft gemaakt bij de ontwikkeling van de Kade?

VSP: aandacht voor kwetsbare Maassluizers

Als oppositiepartij zonder enige binding met het coalitieakkoord, volgt de VSP Maassluis dit college met een constructief kritische blik. Dat heb ik hiervoor al duidelijk gemaakt. Maar als we samen met de coalitie een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen, dan blijven we niet aan de kant staan. Zolang het maar past in onze doelstelling die gericht is op voorwaarden scheppen, zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar de kwetsbare inwoners van onze stad. Senioren en groepen die kwetsbaar zijn hebben de bijzondere aandachtvan de VSP.

Mensen die afhankelijk zijn van de Wmo en mensen die afhankelijk zijn van Jeugdzorg horen bij die groepen. Daar moest daadwerkelijk iets gebeuren om dit ook naar de toekomst houdbaar te houden. Daarom hebben we actief meegedacht over oplossingen voor de problemen en de keuzes die uiteindelijk zijn gemaakt. Onze richtinggevende moties hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen.

Het is wat ons betreft een voorbeeld van geslaagd dualisme, waarin het college in samenwerking met partijen buiten de coalitie, stappen kon zetten die tot belangrijke vernieuwing hebben geleid.

Nu wachten we nog op de uitwerking van een andere VSP motie. Die verdere uitwerking vraagt van een gezamenlijke visie op samenhang tussen Jeugdzorg en Wmo en die wat ons betreft moet leiden tot verdere integraliteit en ontschotting in het sociaal domein.

Bereikbaarheid gemeente

Dan nog een korte blik op de toekomst. Waar we ons echt zorgen over maken, is het gemak waarmee voorbij wordt gegaan aan het grote aantal mensen in alle leeftijdsgroepen die digitaal slecht kunnen communiceren. Op tal van plaatsen in de begroting staan mooie woorden over steun voor mensen in achterstandsituaties en ook over het geweldige wat de digitalisering brengt in de omgang van de overheid met de burger. De VSP meent dat het college hier blijkbaar een blinde vlek heeft en geen oog voor het gevaar van een onbereikbare overheid.

We zien helaas dat dit voor veel mensen realiteit is geworden. We denken hierbij o.a. aan de Toeslagenaffaire. In contacten met de inwoners kunnen mensen nooit volledig worden vervangen dit vraagt om bewustwording op dit punt.

En in dat verband: vorige week hoorden we dat Maassluis de WOS niet nog een keer extra financieel zal steunen. Mensen moeten voor informatie maar op de sociale media kijken. Een slechte redenering om journalistieke informatie en duiding in te ruilen voor eenzijdige overheidsinformatie.

Ik kom tot een slot,

Sluitende begroting

Deze begroting ziet er nu wel goed uit, maar inhoudelijk vraagt het wel om een kanttekening. De mooie cijfers zijn mede mogelijk gemaakt omdat het college een bezuiniging op subsidies voor 2022 heeft gecompenseerd met een greep uit het Noodfonds corona. Wij stelde daarover al art. 51 vragen die nog niet zijn beantwoord. Het is naar onze mening een onjuiste aanwending van deze middelen, en zeker niet naar de geest en bedoeling van het fonds. Toen kwam daar ook nog de totaal onverwachte meevaller van de septembercirculaire verwoordt in de oktoberbrief vorige week. Letterlijk als een cadeautje uit het niets, zou je kunnen zeggen. Gered door de gong! In één klap ging 2022 van een tekort van ruim € 600K naar een plus van ruim € 500K.

Dit is wel een heel opmerkelijk staaltje van ‘met de hakken over sloot’.

College, dit verdient niet echt de schoonheidsprijs.

Ja, het eindigt dan wel met een voldoende – of in sporttermen: een nipte overwinning -. En sporttrainers plegen dan te zeggen: het punt is binnenèn hij telt. Het is maar hoe je het wilt zien.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt