MAASSLUIS | In de eerste termijn deed fractievoorzitter John Dolstra (CU) de volgende observaties op de begroting vanuit zijn fractie.Voorzitter,

We bespreken vanavond de eerste begroting van dit nieuwe college. Een lijvig document, maar wel met een duidelijke en positieve boodschap. Dank hiervoor aan het college, directie en medewerkers.

Tijdens de bespreking van de kadernota hebben we als ChristenUnie gesproken over aansturing en communicatie. Om met de woorden van de heer Kuiper te spreken, in zijn tijd als raadslid: In rapporten kun je niet sporten. Dat geldt óók voor deze begroting. Het verhaal kan goed zijn maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Met een hoog ambitieniveau betekent dit dat de mouwen flink opgestroopt zullen moeten worden. Mooi voorbeeld zijn de Maassluis visserstruien.

Bij communicatie schrijft u over een open, proactieve en empathische houding. Burgemeester, de algehele communicatie zit in uw portefeuille hebben we begrepen. Kunt u aangeven hoe het college eraan gaat werken om deze houding te bereiken? Ook in situaties als de Doornenbuurt? Graag uw visie hierop.

De grootste uitdaging in deze tijd is hoe we vertrouwen in elkaar houden en ten tweede hoe we de kloof kunnen dichten tussen overheid en inwoners. Nu de maatschappij steeds mondiger wordt, komt ook de vraag naar voren over vernieuwing van de democratie. De ChristenUnie is van mening dat politiek breder mag getrokken worden en inwoners meer worden meegenomen. Deze inbreng moet óók zichtbaar worden in de besluitvorming. In onze 2e termijn zullen wij een motie ‘Onderzoek vernieuwen democratie’ indienen.

De nieuwe wijkaanpak – Wijk op maat – vinden we als ChristenUnie zeer belangrijk. Dit kan een impuls geven aan de betrokkenheid van inwoners bij de wijk én elkaar. Wethouder Kuiper, we zouden graag zien dat de raad in de ontwikkeling van dit beleid meegenomen wordt. Wanneer kunnen wij als raad voorstellen hierover verwachten?

Het verenigingsleven is belangrijk. We zijn blij dat er vanuit de gemeentecursussen en trainingen worden aangeboden om verenigingen vooruit te helpen. En uitwisselingen tussen organisaties wordt gestimuleerd. We betreuren de onrust die er is onder verenigingen rond het plan van de heren Malipaard en Gudde. We hopen dat deze ongerustheid snel weggenomen kan worden.

Verkeer en Verkeersveiligheid. Wij zijn blij met de uw plannen om te investeren in de hoofdwegen en uitvoering van het fietsplan. Een goed punt vinden wij de historische fietsroute, dit sluit aan bij ons verkiezingsprogramma om een fietsvriendelijke stad te zijn, maar dan móet het wel echt veiliger worden voor fietsers in Maassluis.

In de begroting worden een aantal plekken benoemd over verkeersveiligheid. Tijdens de tafeltjesavond heeft de PvdA terecht de kruising Mozartlaan-Industrieweg bij de tunnel naar het Balkon genoemd. Als ChristenUnie willen we ook aandacht vragen voor de overgang bij de Turkse moskee, de nieuwe schuin lopende fietgangersoversteek bij de Koningshoek en het Marelplein.

Wethouder Voskamp, welke stappen worden ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en automobilisten te attenderen op gevaarlijke situaties?

Afvalinzameling en duurzaamheid. Onze afvaltarieven stijgen, maar nog altijd brengen bewoners en bedrijven uit buurgemeenten hun afval naar onze werf, zonder controle. De Maassluise burger betaalt dus voor anderen, dat lijkt ons niet de bedoeling.

Wethouder Voskamp, graag uw reactie hierop.

Als het gaat om duurzaamheid dan steunen uw beleid voor een fonds waarbij mensen mogelijkheden krijgen om hun woning te verduurzamen en minder CO2 uitstoot. In dit kader willen wij aandacht vragen voor de circulaire economie. Vandaag opent de Doorsluizer haar deuren, een nieuwe kringloopwinkel in het centrum. Naar onze mening liggen er in Maassluis kansen om op een eenvoudige manier de circulaire economie te versterken.

Wij hebben hiervoor in de 2e termijn een motie voorbereid.

Economie en citymarketing. We zijn blij dat u belang hecht aan de economische bedrijvigheid in de stad. Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook belangrijke sociale en maatschappelijke rollen. We hebben een prachtige Koningshoek, maar ook de binnenstad verdient in de toekomst aandacht, met name het parkeren. Gelukkig wil u een groot deel van het parkeerterrein bij de voormalige Rooms Katholieke kerk behouden, maar wij vinden het belangrijk dat u met alle ondernemers in gesprek gaat over de behoeften rondom parkeerplekken in dit winkel en uitgaansgebied.

Cultuur, sport en groen. De ChristenUnie vindt dat cultuur voor alle inwoners toegankelijk moet zijn en we steunen uw beleid om hiervoor extra middelen vrij te maken. Cultuur is een middel om mensen te verbinden: arm, rijk, jong oud, migratieachtergrond of niet; Een mooi voorbeeld van verbinden is de Langste tafel. Het doet ons daarnaast goed dat de nieuwe directeur van de Koningshof zich hard maakt om laagdrempelige culturele activiteiten tot stand te brengen in samenwerking met andere partijen in de stad.

Een ander mooie initiatief vinden wij de stichting Historische werf Zorg en Vlijt. De ChristenUnie is enthousiast over de plannen om een historische trekschuit na te bouwen. Hiermee wordt het maritieme karakter van Maassluis versterkt. Wij overwegen in de 2e termijn om hierover een motie in te dienen.

Wij zijn blij met uw voornemen om het groenonderhoud goed op te pakken. Ten aanzien van het natuurgebied Boonerlucht vind de ChristenUnie het belangrijk dat dit echt een natuurgebied blijft en zien wij extra bebouwing daar als ongewenst.

Onlangs hadden wij een thema avond Wonen. Koopwoningen zijn schaars en ook sociale woningbouw vraagt aandacht. Maassluis heeft te maken met een groeiend aantal ouderen waarvan velen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Naast voldoende sociale huurwoningen vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er koopwoningen komen voor zowel starters, middeninkomens en voor ouderen die van hun grote koopwoning naar een kleiner koop appartement willen verhuizen.

Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in Maassluis als het gaat om woningoverlast. Hierbij kan (vanaf 1 juli) ook de burgemeester optreden wanneer daar aanleiding toe is. Ook het veiligheidsgevoel is belangrijk. Wij vragen ons toch nog maar eens af of een jongeren centrum zoals Inblik binnen het woongebied van veel ouderen de juiste plek is.

Dan over het sociaal domein. De economie bloeit, maar niet iedereen deelt hierin. We zien het aantal mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank stijgen.

Kinderen hebben allemaal recht op een goede start om hun talenten te ontwikkelen. We delen uw visie over gelijke kansen in het onderwijs, óók voor kinderen met een migratieachtergrond.

De tekorten in de jeugdzorg kunnen we na de enorme bezuiniging moeilijk meer betitelen als aanloopproblemen. Ook zien we een forse stijging in het aantal jongeren met jeugdhulp van 6,7% naar 11,2 %. en een stijgende lijn bij het gebruik van WMO voorzieningen. De ChristenUnie is van mening dat dit óók een probleem is voor de landelijke overheid en we zijn blij dat de VNG aandringt op een gezamenlijke aanpak op de uitgaven.

Bij het armoedebeleid zien we veel nieuwe, mooie maatregelen. Helaas lezen we minder over de voorkant, hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid of preventie van schulden? Stroomopwaarts heeft een aanpak rond armoede ontwikkeld. Wij zijn heel benieuwd hoe dit in zijn werk gaat en ook hoe de samenwerking verloopt met de schuldhulpmaatjes. We lezen over 3,5 ton extra voor de uitvoeringskosten van Stroomopwaarts omdat uitstroom achterblijft.

Stroomopwaarts zal écht werk moeten maken van bijstand naar betaald werk. De ChristenUnie is voornemens om in de 2e termijn een motie vereenvoudiging armoedebeleid in te dienen.

Een ander punt is de toegankelijkheid voor deelname aan het maatschappelijk leven voor mensen met een beperking. Daarom willen wij in de 2e termijn een motie indienen om de toegankelijkheid van evenementen voor met name kinderen met een beperking te verbeteren.

Als ChristenUnie betreuren we het dat al uw voornemens in deze begroting op gebied van de stille kant van Maassluis afhankelijk is van geld uit het intern bestuurlijk programma. Opmerkelijk is dat u schrijft dat het zeer waarschijnlijk is dat er geen extra middelen beschikbaar komen. Als dit zo is betekent dat alle mooie maatregelen niet worden uitgevoerd. Denk aan eenzaamheid, extra geld voor het armoedebeleid, werken aan een dementievriendelijke gemeente maar ook de €50.000 die voor integratie is geraamd.

Is het mogelijkheid om dit vanuit een ander budget te dekken? We vinden dit belangrijke onderwerpen en zouden graag zien dat dit positieve papier ook écht werkelijkheid zal worden.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt