MAASSLUIS | In de eerste termijn deed fractievoorzitter Jorrit Keijzer de volgende observaties op de begroting vanuit zijn PvdA fractie.


Voorzitter,

Voor de PvdA Maassluis is Maassluis een fijne stad voor Jong tot Oud, een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Daarin ligt wat de PvdA Maassluis betreft dan ook voor dit college de komende jaren de uitdaging. Maassluis maken tot een stad waarin alle inwoners, van jong tot oud kunnen wonen, werken en recreëren.

Voorzitter,

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om Maassluis een stad te maken voor jong tot oud. Er zijn nieuwe scholen gebouwd, met recent de opening van IKC de Kindertuin als een mooi voorbeeld. Een splinternieuwe school met daarbij een sportzaal en een mooie natuurspeeltuin. Voor ouderen is de nieuwe Vloot gebouwd, wordt langer thuis wonen makkelijker gemaakt en wordt er volgend jaar gestart met de bouw van de nieuwe Vliet, als een van de woonservicezones. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in sportvoorzieningen, zoals dit weekend weer bleek bij de nieuwe kleedkamers van MSV. Ook het winkelcentrum Koningshoek is schitterend gerenoveerd.

Helaas hebben we ook moeten constateren dat het VMBO sinds afgelopen augustus niet meer aanwezig is in Maassluis. De PvdA Maassluis betreurt dit zeer. Er zijn actieve inwoners die zich hard willen maken om te bekijken of we het Technisch Onderwijs weer terug kunnen krijgen in Maassluis. Graag uw reactie hierop.

Voorzitter,

De PvdA Maassluis knokt al jaren voor goed wonen in Maassluis, van jong tot oud. Het is goed om te zien dat er voortvarend gebouwd wordt, de heipalen slaan ongeveer naast mijn slaapkamer de grond in, maar dat is naar ik begrijp van de wethouder Bouwen en Wonen een goed teken.

Tijdens de informatie avond over Wonen in Maassluis van vorige week dinsdag hebben we als raad een goed beeld gekregen van waar de knelpunten liggen voor onze stad.

De vraag naar sociale huur en (goedkope) koopwoningen in de stad is groot.

Al jaren knokken we er als PvdA voor om jongeren ook in Maassluis te kunnen laten slagen in de zoektocht naar een woning. Dat is met de huidige markt en druk op de sociale voorraad een grote uitdaging voor het college. De eerste stappen zijn hierin al gemaakt met het bouwen van extra sociale huurwoningen op de Dirkzwagerstraat, de Albedalocatie en de woningen die gecreëerd worden in het oude schoolgebouw Spectrum aan de Fenacoliuslaan. Bij dit laatste project is het mooi om te zien dat er ook gelijk aandacht wordt besteedt aan het beter inrichten van de omgeving en het creëren van meer parkeerplaatsen.

Die woningen staan echter al in de tabellen en dat telt nog niet op tot de doelstelling vanuit het coalitieakkoord. Daarom wil de PvdA Maassluis dat er wordt gekeken om zowel in bestaande als toekomstige bouwplannen naast meer sociale huurwoningen ook te komen tot meer woningen voor starters. Te beginnen bij de plannen op de locatie Zaneveld.

Hierbij moet gekeken worden naar creatieve oplossingen zodat goedkope koop ook na doorverkoop beschikbaar blijft voor nieuwe starters op de woningmarkt. Graag een reactie van het college.

Voorzitter,

Alleen meer bouwen is niet voldoende, via doorstroming kunnen we sneller meer mensen aan een passende woning helpen. De wooncoach, een initiatief van de PvdA, doet wat dat betreft goed werk in de stad om daar waar mogelijk én bewoners willen de doorstroming te bevorderen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er eengezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen waardoor zij in Maassluis kunnen blijven wonen. Daarnaast zorgt deze doorstroming ervoor dat oudere bewoners een woning krijgen die levensbestendig is waardoor zij hierin langer op een prettige manier kunnen wonen.

De komende jaren zal er naast de woningen voor starters ook goed gekeken moeten worden hoe we meer levensbestendige wonen voor ouderen kunnen creëren, indien mogelijk in de vorm van een soort van woonservicezones.

Voorzitter,

We hebben kunnen lezen dat er tekorten zijn bij de WMO en de Jeugdhulp. Gisteren nog kwam er over de jeugdhulp een onderzoek naar buiten van binnenlands bestuur waarin naar voren kwam dat door de zorg dichter bij de mensen te brengen meer problemen geconstateerd worden en ook dat de zorg langer nodig is dan in het verleden. Het gevolg hiervan is dat gemeentes meer geld kwijt zijn aan deze zorg.

De PvdA Maassluis vindt dat iedereen die recht heeft op zorg deze ook moet krijgen. Tegelijkertijd vinden we dat na de decentralisatie in 2015, waarbij er hard is gewerkt om ervoor te zorgen dat de decentralisatie zo soepel mogelijk heeft plaatsgevonden, we nu vooruit moeten kijken. Al eerder hebben wij te horen gekregen dat er op het terrein van de jeugd een ontwikkelagenda komt en daar zijn wij blij mee.

Wij horen graag van het college of zo een zelfde ontwikkelagenda ook op de andere terreinen van het Sociaal Domein kan komen.

Voorzitter,

De titel Samen Maassluis van het coalitieakkoord betekent ook solidariteit, steun voor wie het niet op eigen kracht redt en kansen voor iedereen. De PvdA Maassluis zal zich blijven inzetten voor die inwoners die het even niet op eigen kracht redden. De economie groeit maar nog niet iedereen profiteert hiervan. In dit kader vragen we waarom er vanuit het amendement ‘Versterking re-integratie werkzoekenden’ van vorig jaar maar 3 werkervaringsplaatsen zijn gerealiseerd, terwijl we voor minimaal 15 Maassluizers extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen wilden maken.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen lezen we dat u dit alsnog in 2019 gaat doen. Graag een harde toezegging hierop.

Voorzitter,

De inwoners, politiek en omgeving vragen anno 2018 een snellere manier van communiceren. Daarom steunt de PvdA Maassluis uw ambities waarbij de organisatie op een betere manier gaat communiceren met de bewoners. Om onze inwoners optimaal te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad. Eén van de manieren is om meer in te zetten op webcare. In dit opzicht is het goed om te horen dat er druk gewerkt wordt aan een verbeterde app en ook dat de afhandeling van de klachten via Schoon heel en veilig beter verloopt. Wel vragen wij uw aandacht voor de groep bewoners die minder hun weg kunnen vinden op de digitale snelweg om ook deze groep inwoners goed te kunnen bereiken en een goede dienstverlening te kunnen geven.

De balie op het stadhuis, de Schakel en gewoon huis aan huis brieven zijn wat ons betreft hier goede methodes voor.

Voorzitter,

Onze binnenstad heeft naast de historische binnen- en buitenhaven met o.a. de Monstersche Sluis en het nieuwe hotel nieuwe impulsen om aan toeristen te laten zien hoe mooi onze stad is. In dit kader ook complimenten aan het College voor het opknappen van de kademuur van de Wip en het nieuwe Marelplein. Wij vragen het college nogmaals aandacht voor het vele vuil dat blijft liggen na de vrijdagmarkt. De constructie dat de marktlui zelf zorgen dat het terrein netjes wordt achtergelaten werkt aantoonbaar niet. De PvdA wil dan ook dat het college ervoor zorgt dat hiervoor zsm een oplossing wordt gezocht: gewoon op vrijdagmiddag een veegwagen er overheen lijkt ons een goede optie.

Voorzitter,

Een aantal moties van ons uit 2017 staan nog open, zoals de motie afspiegeling van de samenleving. Graag een reactie van het college wanneer we hiervan de uitwerkingen kunnen ontvangen.

Vorig jaar hadden wij als PvdA Maassluis ook een motie ingediend over de ombouw Hoekse Lijn. Voor een Maassluis voor Jong en Oud hebben we een goede infrastructuur nodig met ook een goed openbaar vervoer. In het verlengde hiervan zien wij trouwens uit naar de plannen openbaar vervoer voor de minima door middel van een keuzebudget.

Dde PvdA Maassluis hecht eraan om bij deze begrotingsbehandeling ons diepe ongenoegen uit te spreken over de constant oplopende vertraging van dit project. Het vraagt veel van de inwoners van onze stad die afhankelijk zijn van het vervangend vervoer en die te maken hebben met langere reistijden, extra overstappen en het regelmatig te laat komen op werk of school. En helaas blijft het ongewis wanneer de metro ook daadwerkelijk zal gaan rijden.

Voorzitter,

Verstandige, sociale en duurzame keuzes die gemaakt worden om Maassluis te maken tot een stad van Jong tot Oud hebben ook hun weerslag in deze begroting. Maassluis heeft de afgelopen jaren een verstandig financieel en sociaal beleid gevoerd, waardoor we er goed voor staan. We hebben een ruime algemene reserve en een weerstandscapaciteit die ruim boven de gestelde 70% uitkomt. Met de noodzakelijke investeringen die deze coalitie en het college de komende jaren voor ogen hebben verliezen wij niet uit het oog dat het ook onze taak is om Maassluis voor de komende generatie jongeren en ouderen een financieel gezonde, aantrekkelijk gemeente te laten zijn met goede voorzieningen voor de inwoners zodat Maassluis een fijn thuis is voor alle inwoners

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt