MAASSLUIS | Op de tweede avond van het begrotingsdebat belicht de CDA fractie in de tweede termijn haar punten en koppelt er een aantal aan die standpunten van andere fracties. Het was deels een herhaling van zetten. Onderstaan de integrale tekstcda-corine-bronsveld

 


Voorzitter,LONGREAD
Gisteren is het CDA Maassluis met u door de begroting heen gelopen door ons verstand en ons hart te volgen. We hebben ons daarbij niet alleen gericht op het zichtbare maar ook ingezet op dat wat het oog niet direct ziet maar het hart wel raakt. Gericht op volgend jaar en op de toekomst.

Natuurlijk zegt ons verstand dat het goed is dat wij aan alle eisen voldoen die aan een begroting worden gesteld. Geen misverstanden. Het gevoel van heimwee naar onze oude tabellen gaat met de tijd slijten als de informatie aan gaat sluiten op de gegevens van de jaren ervoor. Maar voorzitter, we hebben ook het gevoel dat onze begroting in de toekomst echt nog wel ruimte heeft voor bijvoorbeeld een doelenboom. Laten we wat goed was niet te snel overboord zetten.

De cijfers in de begroting zelf zijn op orde. Het zijn financieel sobere jaren, en dit brengt uitdagingen met zich mee voor het College, de gemeenteraad, de ambtenaren en de stad. Het is goed dat er desondanks een sluitende meerjaren begroting voor ons ligt. Een begroting die op orde is, maar niet compleet. Gisteren hebben we dit ook genoemd. En met het amendement dat door de Partij van Arbeid namens de gehele gemeenteraad is ingediend, voorzien we cultuur niet alleen komend jaar maar voor de komende jaren van het geld dat nodig is om de cultuurvisie uit te voeren.

Een ander belangrijk punt voor het CDA Maassluis zijn de speelvoorzieningen. Wel warme woorden, maar geen euro’s zijn hiervoor opgenomen in de begroting.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en speelplaatsen zijn de ontmoetingsplekken in de wijk. Dit zijn de plaatsen in de stad waar verbindingen worden gelegd tussen bewoners. Wij begrijpen dat het opstellen van een actieprogramma goed moet gebeuren, maar vinden wel dat 1 mei haalbaar moet zijn. Op die manier kan het geld dat wij beschikbaar willen stellen ingezet worden in 2017 en kan het speelruimteplan meegenomen worden bij de kadernota 2018.

Voorzitter, alle politieke partijen hebben, in verschillende bewoordingen, ook in hun inbreng het hart en het verstand gevolgd en voorstellen gedaan die zichtbaar en minder zichtbaar een positief verschil kunnen maken in 2017. Graag lopen we deze langs:

Allereerst de onderwerpen die niet zo zichtbaar, maar wel belangrijk zijn:
Dank aan het College voor de positieve reactie op onze voorstellen om van Maassluis een dementievriendelijke gemeente te maken en een onderwijsconferentie te organiseren. Samen met D66 hebben wij hierover een motie opgesteld die D66 indient. We herhalen graag onze oproep voor een brede opzet met als doel geen snipper talent in Maassluis te laten liggen.

Een ander belangrijk punt voor het CDA Maassluis is om de jeugdwerkloosheid beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Als we alle talenten willen aanboren, moeten we niet met elkaar accepteren da ter talent blijft liggen. Ieder mens is van waarde en is waardevol. Samen vormen we een oceaan, waarin iedere druppel telt, zo verwoorde de Christen Unie het gisteravond mooi.

Iedere druppel telt: de jongere die thuis zit zonder werk of opleiding, de oudere die zorg nodig heeft en moeite heeft om de dagen goed door te komen. De bewoner bij wie de ruiten zijn ingegooid, en de jongere die erbij was toen de stenen werden gegooid of zelf de steen oppakte. Wij zijn voor al deze inwoners het lokale bestuur en vanuit die gedachte zijn verschillende voorstellen gedaan, met oog voor de stevige uitdagingen die hierin liggen voor de samenleving.

Door alle partijen is het belang van verbinden en het inzetten op integratie onderstreept. Verschillende voorstellen zijn hierover concreet naar voren gebracht. Het CDA Maassluis houdt vast aan één krachtige, integrale nota.

Graag geven wij mee, dat we in de visie weliswaar herkenning verwachten van wat wij al doen, maar dat wij ook verwachten dat vernieuwend beleid een plek krijgt. In de motie die de PvdA heeft ingediend staan een aantal goede, concrete voorbeelden. Het CDA Maassluis vult hierop aan dat er meer met het Platform Maassluis bereikt kan worden dan nu gebeurt. Laten we door een krachtige visie en concrete acties nog meer de stad worden waarin we elkaar niet mijden omdat we verschillen, maar elkaar opzoeken omdat er altijd meer is dat ons verbindt.
Door ons en veel andere partijen is ook aandacht gevraagd voor de schrijnende armoede waar te veel inwoners van onze stad dagelijks mee worstelen.

Het is nog altijd een taboe, uit schaamte onzichtbaar maar wel zo bepalend en allesoverheersend voor inwoners die het treft. Dit raakt ons, zeker waar het om kinderen gaat. De motie die de Partij van de Arbeid ook namens ons heeft ingediend verwoordt de zorgen die we hebben en de kansen die we met elkaar willen benutten.

Zorgen zijn er ook geuit over het niet volledig besteden van het geld dat de gemeente van de rijksoverheid heeft ontvangen voor zorg en ondersteuning. Het is goed om met elkaar in beeld te krijgen waar we het nog beter kunnen doen als Maassluis, waar knelpunten of verbeterpunten zijn en hoe het geld dat we nu nog niet besteed hebben hierin een positief verschil kan maken voor onze inwoners. De VSP dient hier ook namens het CDA Maassluis een motie over in.

Voorzitter,
Van geheel andere orde, maar we zijn nog altijd wel in de categorie voorstellen die zich aan het oog onttrekken: de riolering van de stad. Niet zichtbaar, wel essentieel. Goed dat Maassluis Belang aandacht vraagt voor dit onderwerp en wij steunen de suggestie die de wethouder hierop heeft gedaan om de verordening te evalueren. Uit de evaluatie moet blijken hoe goed onze verordening werkt, of waar knelpunten worden ervaren. Wij realiseren ons wel dat een bijstelling van beleid zorgvuldig moet worden afgewogen omdat als we meer kosten gaan maken dit via de rioolheffing direct leidt tot een lastenverzwaring van inwoners.
We komen via het riool aan bij de voorstellen die een meer zichtbaar verschil maken in de beleving van onze stad en hierin worden aansprekende combinaties gemaakt.

Allereerst de combinatie water en vervoer. Uit het CDA hart gegrepen, iets waar wij ons al jaren voor inzetten. Recreatief: onze vlieten in beweging en ook steunen wij de inzet van het college voor de waterbuis. Goed dat de Christen Unie ook vanavond hier aandacht voor vraagt.
Daarna de combinaties in duurzaamheid. De PvdA, de VVD en D66 hebben verschillende ideeën naar voren gebracht die wij warm ondersteunen. Wij worden enthousiast van de combinatie groen en daken van de VVD en ook van de combinatie geluidswallen en zonne-energie van D66. De geluidswal langs het kastanjedal is overigens ook zonder zonnepanelen al een langgekoesterde wens hier in dit huis en in de stad. Graag zien wij ook zichtbare stappen in 2017 om de realisatie van de geluidswal mogelijk te maken.

Combinaties die wij ook zien zitten zijn de voorstellen van de VVD en Maassluis Belang om de stad nog aantrekkelijker te maken.
De trekvaartroute versterken met een kunstroute en onze binnenstad verfraaien door het werk van onze kunstenaars een plek te bieden in leegstaande panden.

Niet alle combinaties die gisteravond naar voren zijn gebracht in de inbrengen spreken ons aan. De combinatie tussen Maassluis en windenergie staan wij in lijn met het coalitieakkoord niet voor, ook niet op de Vlaardingsedijk.

Voorzitter, zelf hebben we voorstellen gedaan waar het gaat om het zwembad, en ingezet op het aanpakken van stoepen en fietspaden. De toegankelijkheid van de stad is belangrijk en wij vinden dat hierop in 2017 extra inzet moet komen.

Als we spreken over toegankelijkheid komen wij uit bij Maassluis Belang die terecht wijst op het belang dat onze hulpdiensten zich wel soepel en snel in dringende situaties moeten kunnen verplaatsen in de stad.
Via de stoeptegels, de toegankelijkheid voor hulpdiensten komen we bij de brandweer. Wij willen in kaart brengen wat nodig is om onze brandweerzorg ook in de toekomst lokaal goed te blijven organiseren.

En eigenlijk is dit ook wel een vraag voor ons als gemeente zelf. Hoe kunnen we onszelf als gemeente lokaal nog beter organiseren en aansluiting houden bij de verwachtingen en behoeften van inwoners. Dit sluit aan bij de motie die de Partij van de Arbeid hierover heeft ingediend. Een stap die wij vanavond in ieder geval graag willen zetten is om de digitale dienstverlening nog verder te verbeteren. De app uitbreiden, en makkelijk communiceren via WhatsApp.

Voorzitter,
Ik begon gisteren en vanavond met verwachtingen waarover de harten kloppen. Vanmorgen stonden we op met het nieuws wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is geworden. Met deze begrotingsbehandeling ronden we met elkaar vanavond de dag af. En dan rest ons de komst van Sinterklaas en de opgetogen spanning die dit meebrengt bij kinderen. Dit jaar overigens niet alleen opgetogen spanning bij de kinderen. Wij willen in de week van de intocht onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers, de organisatie en alle betrokkenen die zich met zoveel enthousiasme inzetten voor dit grote evenement.
Wij wensen Maassluis zaterdag een mooi feest toe.

Laten we ons samen blijven inzetten voor Maassluis voor de stad waar je niet alleen dit jaar Sinterklaas wilt vieren, maar die je ook volgend jaar bezoekt om de Kunst- en Altelierroute te beleven. De stad waar we met elkaar talenten en kampioenschappen vieren, en tegelijk een gemeenschap vormen waarin ook plek is voor wie verlies kent. De stad waarin we samen de schouders eronder zetten en de handschoen oppakken. Een stad waarin ruimte is om van elkaar te verschillen en een plek biedt voor iedereen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    10 november 2016 at 12:00

    Complimenten voor de mooie woorden van het CDA in 2e termijn. Wat opvalt hierin is dat alle partijen in positieve zin worden genoemd dus zowel coalitie als oppositie … Is dit een goed teken ? Waarin onderscheiden de partijen zich nog vraag ik mij af …. Pluspunt is dat er op veel fronten klaarblijkelijk goed wordt samengewerkt gezien de raadsbrede ondersteuning van bijna alle moties.