MAASSLUIS | Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de brede en integrale notitie ‘Meedoen’, waarin onder meer het jongerenbeleid een plaats krijgt. De CDA fractie steunt de keuze voor een integraal beleid en aanpak. Wel heeft het CDA Maassluis op verschillende momenten zowel mondeling en schriftelijk gewezen op de zorg die zij hebben over het feit dat er niet meer een apart jongerenbeleid komt.

Een belangrijk onderdeel van het huidige jongerenbeleid is de inzet van het jongerenwerk. Dit blijft natuurlijk zo, ook in de nieuwe nota. De vraag voor het CDA Maassluis is of er ten aanzien van het jongerenwerk veranderingen of verschuivingen mogelijk, gewenst en of noodzakelijk zijn. Het CDA Maassluis is van mening dat het goed is om scherp te kijken naar de huidige inzet die is gebaseerd op de kaders uit 2012 en 2013.


 

Vanuit deze achtergrond stelt de CDA-fractie u in het kader van artikel 51 uit het reglement van orde de volgende vragen;

 1. Deelt u onze mening dat er een aantal jaar geleden is gekozen voor brede kaders op basis waarvan Welzijn E25 in opdracht van de gemeente jongerenwerk uitvoert?
 2. Wij vragen enerzijds een bevestiging dat de breed gekozen doelgroep van alle jeugdige inwoners van 8 t/m 21 verruimd wordt naar een minder vaste bovengrens qua leeftijd en dat aan de andere kant binnen deze brede doelgroep scherper kan worden gekeken waarop de focus moet liggen. Graag horen we uw visie hierop.
 3. Ook de doelstelling en subdoelstellingen zijn breed ingezet. Dit geeft flexibiliteit aan de invulling van het jongerenwerk, alleen maakt het lastiger voor de gemeenteraad om te controleren en bij te sturen. De keuze van toen, vraagt naar mening van het CDA Maassluis bijstelling om beter de doelmatigheid en doeltreffendheid van het jongerenwerk te kunnen toetsen. Deelt u deze mening en welke kansen ziet u binnen het op te stellen integrale beleid?
 4. Welke verbeteringen wilt u doorvoeren ten aanzien van de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Bent u bereid om scherper en beter controleerbare inhoudelijke prestatieafspraken, productafspraken als procesafspraken, op te nemen?
 5. Belangrijk onderdeel van het jongerenwerk is signalering en ketensamenwerking. Zeker waar het gaat om kwetsbare jongeren en overlast gevende jongeren is het belangrijk dat op individueel niveau problematiek vroegtijdig wordt gesignaleerd en wordt opgepakt en aangepakt. Welke kansen ziet u om de samenwerking met andere organisaties en partners in de stad te versterken? Ook vragen wij of in het nieuw op te stellen beleid de rollen en verantwoordelijkheden helder te omschrijven en meetbaar te maken zodat ook bijsturing hierop kan verbeteren.
 6. In het verleden is gekozen voor een flexibele inzet via een mobiel activiteitencentrum. In de gemeenteraad heeft het College aangegeven dat het gewenst is dat het jongerenwerk weer een vaste locatie in de stad krijgt. Hoe snel kan deze omslag gemaakt worden om tot een optimale uitvoering van het nieuwe integrale beleid te komen? In het verlengde hiervan vragen wij naar de mogelijkheden om naast een vaste locatie ook de goede elementen van het outreachend jongerenwerk te borgen of door gerichte inzet te versterken.
 7. Wij vragen u de gemeenteraad te betrekken bij de kaderstelling van het jongerenwerk van de gemeente Maassluis. Wat kan beter, wat willen we anders en waar liggen kansen. Welk tijdspad heeft u hierbij voor ogen?

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. 11 oktober 2016 at 12:59

  Het is ook heel vreemd te noemen, dat wij Jeugdwerk-Nederland als erkende WTZI zorginstelling nog nooit een aanvraag hebben gehad omtrent de aanbesteding jeugd vanuit de Gemeente Maassluis. Vanaf 2010 zijn wij nl al gevestigd in Maassluis. Als je erover belt weet niemand wie wat weet of waar te moeten zijn. We bellen u terug vertellen zij dan maar wanneer komt dat telefoontje dan? Overigens zijn wij nog nooit benaderd voor enige expertise in jeugdhulp het word vaak geblokkeerd door een persoon van de gosa al wird dat natuurlijk zwaar ontkend. Maar prima hoor wij zullen onze advocaat een kort geding laten inzetten.

  Vr grt Jeugdwerk-Nederland
  Drijver 139 Maassluis.
  3142 GD 010-7612789.

 2. Dick.Pasterkamp.
  11 oktober 2016 at 11:35

  Het CDA staat zeker ook achter de plannen van het college,om het In Blik te gaan gebruiken om moeilijk opvoedbare Marokkaanse in onder te brengen?

  • 11 oktober 2016 at 11:44

   Dit is een vraag uit het ongerijmde