MAASSLUIS | De fractie van de ChristenUnie gaf op dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering haar visie op de kaderbrief, die in het najaar resulteert in de jaarlijkse kadernota, waarin de gemeentelijke speerpunten van het komend jaar financieel onderbouwd worden. De fractie toonde begrip ervoor dat gezien de coalitie onderhandelingen dit nu slechts in de vorm van een kaderbrief wordt gepresenteerd. Zij waardeerden de schriftelijke vraag van D66 over de status van deze kaderbrief met de opmerking ‘wat wordt er nu door de Raad precies vastgesteld?’ De fracties hadden nu al een inbreng op de thema’s voor de kadernota. John Dolstra voerde namens de fractie het woord en sprak onderstaande tekst uit.


Voorzitter,

Dank aan de medewerkers en staf voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen. De antwoorden waren helder uitgebreid en duidelijk daarvoor complimenten.

De kadernota wordt nooit vastgesteld

In uw inleiding wordt aangegeven dat u formeel gezien de kaders van de ontwerpbegroting en meerjarenraming voor 1 juni aanbiedt. Wij hebben er begrip voor dat gezien de coalitie onderhandelingen dit nu in de vorm van een kaderbrief wordt gepresenteerd. Wij waardeerden de schriftelijke vraag van D66 over de status van deze kaderbrief met de opmerking wat wordt er nu door de Raad precies vastgesteld en uw antwoord dat deze kaderbrief vooral een informerend karakter heeft en van de Raad in dit stadium geen concrete besluitvorming wordt verwacht. Wel beoogd u in dit debat over de kaderbrief inzicht te krijgen in de ideeën die leven binnen de fracties om daarmee uw voornemens in de begroting 2019 meer concreet te maken. Voorzitter, ik kan mij niet herinneren dat we het in het verleden anders hebben gedaan. De kadernota is nooit vastgesteld.

Verder wordt steeds gezegd dat dit een beleidsarme kaderbrief is. Maar dat is natuurlijk niet zo.

Want , laten we nog even naar de definitie van een kadernota kijken:

De kadernota is een document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven.

De financiële kaders van het coalitie akkoord moeten nog op de juiste boekhoudkundige manier worden verwerkt. Maar de financiële kaders staan er. Het enige dat ontbreekt en niet onbelangrijk is de tekst op hoofdlijnen als uitleg bij de financiële kaders van het coalitie programma.

Eerst een themavond

Ook zijn in deze kaderbrief de bestuurlijke ambities uit het interbestuurlijk programma niet vertaald. Dit wordt de komende jaren ook in financieel opzicht zo belangrijk dat de ChristenUnie dit programma ook eerst graag in een thema avond behandeld zou willen zien.

In het financieel perspectief wordt bij de amendementen wel een totaalbedrag weergegeven maar het had meer inzicht gegeven als dit van ieder amendement afzonderlijk was benoemd.

De ChristenUnie interpreteert de onderdelen van het coalitieakkoord in de kaderbrief in grote lijnen als volgt:

 • We gaan in 2019 een slag maken in het wegonderhoud.
 • We gaan investeren in het onderwijs.
 • Verdere steun aan de wijkdeals.
 • Een verdere impuls aan de evenementen in Maassluis.
 • Aanpak in het sociale domein en we gaan een programma opzetten om integratie te verbeteren.
 • De incidentele uitgaven in 2019 zijn ook duidelijk. Verbeteren van het onderhoud in de wijken, voor de jongeren een impuls aan de sport en speelvoorzieningen in de wijken.
 • De dierenhoeken worden aangepakt en misschien komt er zelfs wel een kinderboerderij. In ieder geval dat de dieren ook echt geaaid kunnen worden. Het zou mooi zijn wanneer dit in samenwerking met Het Sparretje gebeurt. Want als ChristenUnie vinden we het altijd belangrijk om goed te kijken naar wat we al hebben in de stad. En dit in eerste instantie te versterken.

De ChristenUnie wil het college in deze bijdrage de volgende kaders meegeven:

 • Een goed voorbeeld van een burgerinitiatief vinden wij de geluidswal. Maar is er wel voldoende ruimte om initiatieven vanuit inwoners te ondersteunen?
 • Burgerinitiatieven stelt inwoners in de gelegenheid om mee te denken maar daarvoor heb je wel gemeentelijk beleid nodig dat hiervoor voldoende ruimte geeft naar de inwoners. Bij de wijkdeals kunnen inwoners nu al op eigen wijze bijdragen. Daarnaast zien wij graag initiatieven die de sociale cohesie versterken of initiatieven op het gebied van duurzaamheid die niet direct onder het duurzaamheidsfonds vallen. Wij zouden graag een budget zien voor burgerinitiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarmee schept je mogelijkheden om het samen te doen.
 • Op het gebied van duurzaamheid zien we de tijd rijp om in onze stad een volgende stap te zetten op het gebied van de circulaire economie. Met als startpunt een thema avond waarbij alle betrokken partijen in onze stad op het gebied van kringloop, inzameling bij het stadsbedrijf, repair cafe, kledingbank, samen kunnen brengen. Om te kijken wat iedere partij te bieden heeft en hoe we gezamenlijk dit in de stad kunnen versterken.
  Ook vindt de ChristenUnie belangrijk dat er aandacht blijft voor de stille kant van Maassluis met daarin thema’s als bestrijding eenzaamheid, armoedebeleid, aanpak taal- en rekenachterstand , schuldenaanpak en jeugdzorg en zorg voor ouderen. Wij zien in deze kaderbrief goede aanwijzingen om daar in 2019 verder in aan te pakken. Daar zijn we blij mee.
 • Ook is er gezien de reacties die wij ontvangen uit de stad meer aandacht voor veiligheid en handhaving nodig en wat ons betreft operationele uitbreiding. Hierin vinden we het als ChristenUnie specifiek belangrijk dat het ambulante jongerenwerk weer versterkt wordt.

Conclusie:

Het is moeilijk om deze kaderbrief goed te behandelen. Als kaderbrief is hij te uitgebreid en als kadernota te beperkt.

We kijken uit naar een verdere discussie in september waar ook meer duidelijkheid moet zijn over de financiële en de beleidskaders. Wanneer die zijn ingevuld kan dit ook weer leiden tot nieuwe inzichten en een mogelijke verandering van koers. Zo zal bijvoorbeeld ook de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma (BP) denken wij wel een behoorlijk impact hebben.  Tot zover onze bijdrage mbt deze kaderbrief.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  12 juli 2018 at 07:01

  “Aandacht Voor De Stille Kant Van Maassluis!”

  Werd een onderonsje oftewel ‘n Een Tweetje……….,
  tussen Ria van Velzen en Hopi Wilco van der Holst!

  • 12 juli 2018 at 11:08

   Dam moet je wel kijken op onze facebook pagina waar dat gebeurt

 2. Ton van Arkelen
  11 juli 2018 at 19:00

  Maassluis is meer dan die paar honderd meter gezellige vlietjes en stukje haven met een bedenkelijk sluisje wat kosten aangaat. Het wordt tijd dat ”het andere Maassluis” ook eens aandacht krijgt. Stuur daar toeristen naar toe om te laten zien hoe de meeste Maassluizers wonen en leven. In hoogbouw en met soms vervelende omgevingen. Het zijn dus niet alleen de vlietjes en het centrum.