MAASSLUIS | De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de veiligheid van fietsers en voetgangers. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Bent u het met ons eens dat de toegankelijkheid van de stad voor langzaam verkeer en de verkeersveiligheid voor deze doelgroep een belangrijk punt van aandacht is in de stad?

Ja. Maassluis dient op een veilige wijze toegankelijk te zijn voor langzaam verkeer. De waarborging van de veiligheid van deze kwetsbare verkeersdeelnemers is dan ook permanent een punt van aandacht. De bescherming van langzaam verkeer ten opzichte van het overige verkeer vormt hierbij een uitgangspunt.

2. Volgens de ChristenUnie zou het verbeteren van de straatverlichting bij kunnen dragen aan de veiligheid in de donkere uren. We denken bijvoorbeeld aan de vele klachten over de verlichting op de Laan 1940-1945 of de slechte straatverlichting op de Maasdijk (achter de Vloot). Welke mogelijkheden ziet u om op dit punt door de stad een verbeterslag te maken?

Op meerdere plaatsen in de stad is/wordt de verlichting vernieuwd in het kader van grootschalig onderhoud. Dit omvat voornamelijk het vervangen van oude armaturen en lampen. De Weverskade en de P.J. Troelstraweg zijn hier voorbeelden van.
Onlangs is besloten de verlichting op de Laan 1940-1945 uit te breiden. Zowel op de plaatsen waar langzaam verkeer de hoofdrijbaan kruist, als langs de fietspaden worden extra lichtmasten geplaatst. Bij de herinrichting van de Maasdijk is de verlichting een aandachtspunt.

3. Op welke manieren wordt er op scholen aandacht besteed aan veiligheid in het verkeer en de gezonde voordelen van fietsen? Zou deze voorlichting eventueel kunnen worden geïntensiveerd?

Op verschillende wijzen wordt op scholen de verkeersveiligheid onder de aandacht gebracht. In de eerste plaats maakt verkeerseducatie onderdeel uit van het lesprogramma van alle basisscholen. De gemeente vervult een stimulerende en faciliterende rol door theorielessen te verzorgen, fietscontroles te organiseren, praktijkexamens te faciliteren en educatieprogramma’s te subsidiëren. De gemeente beveelt verkeersonderwijs op scholen dan ook van harte aan. Wethouder Pleijsier heeft dit onlangs (december 2015) door middel van een persoonlijke bezoekronde aan alle scholen in Maassluis nogmaals benadrukt en de schooldirecties opgeroepen optimaal gebruik te maken van de middelen die voorhanden zijn.

4. We zien ook mogelijkheden in het promoten van de veiligheid van fietsers en voetgangers bij het binnenrijden in de stad of op gevaarlijke plekken. Hoe kijkt u aan tegen het plaatsen van dergelijke reclame-/ waarschuwingsborden voor automobilisten?

Ieder ongeval is er een te veel. Het extra benadrukken van de aanwezigheid van langzaam verkeer draagt bij aan het voorkomen van onverwachte situaties en het hieraan verbonden ongevalpotentieel. De wegen in Maassluis zijn echter veelal dusdanig ingericht dat de conflictpunten tussen langzaam verkeer en het overige verkeer herkenbaar zijn, waardoor de weggebruikers niet voor verrassingen komen te staan. Door de vormgeving, het gebruik en de functie van de verkeersinfrastructuur zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen, zijn conflictsituaties geminimaliseerd. De ongevalcijfers onderschrijven deze constatering. De gemeente is terughoudend met het plaatsen van extra bebording.

5. Welke acties wilt u verder ondernemen om ervoor te zorgen dat Maassluis nog veiliger wordt voor fietsers en voetgangers?

Zoals benoemd is de bescherming van langzaam verkeer ten opzichte van het overige verkeer een uitgangspunt voor de nieuw aan te leggen verkeersinfrastructuur en bij herstructurering. De eerder benoemde verkeerseducatie vormt een structurele actie die vanuit de gemeente wordt gefaciliteerd, evenals de monitoring van vernieuwde verkeerssituaties. Hier staat de veiligheid van de langzame verkeersdeelnemers centraal.
Er kan op bepaalde locaties echter wel sprake zijn van subjectieve (ervaren) verkeersonveiligheid. Voor deze locaties wordt separaat beoordeeld wat nut en noodzaak van extra acties is. Dit gebeurt in samenspraak met de gebruikers en overige betrokkenen.

6. De inwoners van Maassluis weten vaak als geen ander waar de meest gevaarlijke verkeerssituaties zijn. De ChristenUnie zou graag zien dat zij betrokken worden bij het in kaart brengen van onveilige situaties en het aandragen van oplossingen. Op welke manier denkt u hen te betrekken bij het uitvoeren van uw acties?

Via Schoon Heel en Veilig kan gemeld worden welke plaatsen in Maassluis als verkeersonveilig ervaren worden. Op deze wijze worden de Maassluise inwoners betrokken bij dit onderwerp. Dit geldt tevens als een sterk monitoringsinstrument. Zoals in de beantwoording van bovenstaande vraag is benoemd wordt door de gemeente vastgesteld of extra acties ten behoeve van de verkeersveiligheid nuttig en noodzakelijk zijn op de gemelde plaatsen. Hiermee wordt een aanvullende bijdrage geleverd aan de verbetering van de subjectieve en objectieve veiligheid in Maassluis.

[ redactie ] Schoon Heel en Veilig zit verstopt op de gemeentelijk website HIER

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    18 juni 2016 at 10:51

    ”HE RUSTAAAGH HE!”

    Alle Plaatsen In Maassluis Zijn (On)veilig,

    ALS JIJ JE (N)IETS RUSTIGER HOUDT!!