Het huishoudboekje moet kloppen!

MAASSLUIS | De fractie van de ChristenUnie sprak B&W aan op een aantal thema’s die onder de gemeentebegroting voor 2020 vallen: kwetsbaren, communicatie, participatie, malafide autobedrijven of andere malafide bedrijven sterke economie, Citymarketing en werkgelegenheid, techniek onderwijs, circulaire economie, duurzaamheidsbeleid, wegenstructuurvisie, geluidsscherm, sport en cultuur, eenzaamheid, Myosotis en een keuzebudget voor het OV.

.John Dolstra sprak daartoe de volgende tekst.


Voorzitter, De ChristenUnie vindt belangrijk dat het huishoudboekje klopt, maar gelet op de lastenverzwaring moet dat ook blijven kloppen voor inwoners met een smalle beurs.

Bij de vastgestelde kadernota hebben wij u gevraagd om een sobere en doelmatige begroting en oog te houden voor de kwetsbaren in Maassluis en lezen dit terug in uw begroting. De ChristenUnie zal deze begroting positief, kritisch en constructief benaderen met dank aan de organisatie voor de leesbaarheid.

De ChristenUnie vindt communicatie en participatie dus meenemen van inwoners belangrijk. Wij zijn van mening dat dit college goede stappen zet om inwoners en organisaties te betrekken en mee te nemen. Voorbeelden zijn de werkgroep geluidsscherm A 20 en de bewonerscommissie prinses Julianalaan die streven naar een 30 kilometerzone. Deze en de vele andere vrijwilligers zijn goud waard in onze stad. Wij geven het college een positieve opdracht mee: Zorg voor een betrouwbare gemeente die dicht bij mensen staat in deze mooie stad Maassluis.

Wij hebben geen moeite met toeristen belasting. Daarmee betalen bezoekers mee voor het gebruik van onze voorzieningen. Wel vinden wij het budget en de cijfers niet realistisch. U wil uiteindelijk op 50.000 euro per jaar uit te komen maar dan moet je jaarlijks 33000 overnachtingen hebben.

De ChristenUnie deelt uw visie dat iedere inwoner zich veilig moet voelen. Wij vinden dat malafide autobedrijven of andere malafide bedrijven geen plek mogen krijgen in Maassluis. Wij horen regelmatig klachten. Wij vinden belangrijk hiervoor regelmatig evaluaties te krijgen en over participatie projecten zoals buurtpreventie en Waaks.

De ChristenUnie vindt een sterke economie, Citymarketing en werkgelegenheid van groot belang. Maar de vrije tijd sector moet in balans zijn met de overige sectoren. Wij zien graag agendering van de economische visie voor een evaluatie.

Al jaren streven wij als college en Raad voor techniek onderwijs. Wij zien in uw beantwoording op de vragen dat u hiermee aan de slag gaat en zijn daar blij mee.

Het stimuleren voor de circulaire economie zullen wij aanwakkeren. Naast het omgekeerd afval scheiden vinden wij na scheiden en een aparte afvalstroom voor bedrijven punten om aan u mee te geven.

Voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente verwachten wij van het college een actieve aanpak door gebruik te maken van de kennis en kunde van onze inwoners. Het gebruik van houtkachels hoe leuk ook vinden wij niet duurzaam en ook ongezond.

© PR

© PR

De wegenstructuurvisie is aan een tussentijdse vernieuwing toe. Graag zien wij hiervoor een evaluatie. Gezien het belang van dit onderwerp willen we hierover de motie Tussentijdse evaluatie wegenstructuurvisie 2010-2025 indienen samen met het CDA en VVD.

Verzoekt het college,

  • Een beknopte notitie op te stellen voor de gemeenteraad met daarin een terugblik van gerealiseerde projecten van de wegenstructuurvisie;
  • Een voorstel te doen op welke onderdelen een update van de structuurvisie wenselijk is, inclusief aangepast tijdpad;
  • Deze notitie voor 1/7/2020 aan te bieden aan de gemeenteraad voor bespreking.

Ook een geluidsscherm langs de A 20 heeft voor ons prioriteit. Wij vinden de zin ‘duurzame oplossing’ voor een geluidsscherm te vrijblijvend.

Ook op andere gebieden zijn we als ChristenUnie van mening dat de raad al in een vroeg stadium betrokken moet zijn bij de planvorming. Om zo kaders te kunnen stellen.

Zoals u merkt aan onze moties vinden we als ChristenUnie het proces van kader stellen en evalueren belangrijk. Dat kan n.l. een positief effect hebben op de uitvoeringskosten. Om dit aandachtspunt breder op te pakken hebben wij samen met MB en VSP de motie de motie “Planning & Controlcyclus, voor beleidsdocumenten”, opgesteld. Om voorwaarden op te stellen aan het proces van beleidsdocumenten en dit te bespreken in het presidium.

De ChristenUnie vindt belangrijk elkaar op een ontspannen wijze te ontmoeten en ziet sport en cultuur als een belangrijk middel om integratie tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. Wij vinden het om meerdere redenen geen goed punt om van sportclubs een hogere bijdrage te vragen en vragen het college naast de taakstellende bezuiniging subsidies van 3 ton dit te heroverwegen.

Bij het sociaal domein denkt de ChristenUnie aan de stille kant van Maasluis zoals het bestrijden van eenzaamheid. Het EO feest moet hiervoor handen en voeten krijgen.

Het huishoudboekje moet blijven kloppen voorzitter ook voor inwoners die het financieel niet breed hebben. De september circulaire geeft weer wat financiële ruimte. Als ChristenUnie zijn we van mening dat bij meevallers de lasten voor onze inwoners zo snel mogelijk verlaagd moeten worden. Ons uitgangspunt is om weer te horen bij de 50% goedkoopste gemeenten. Wij vragen het college omwille van de inwoners met een kleine portemonnee dit speerpunt op te pakken en de andere punten mee te nemen bij de kadernota 2021.

Wanneer we kijken naar de stille kant van Maassluis is blijvende aandacht nodig voor mensen en kinderen die in armoede leven. Brede aandacht voor de jeugdzorg, preventie schuldhulpverlening, rekenen en laaggeletterdheid.

Een ander punt waar wij daadkracht voor vragen is een goed onderkomen voor Myosotis.

We betreuren het dat het keuzebudget OV voor minima niet haalbaar lijkt te zijn. We vragen van u om beschikbare middelen in te zetten op een manier waar dit geld voor is bedoeld.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt