MAASSLUIS | In de onlangs ontvangen raadsinformatiebrief over het instemmingbesluit over de gaswinning GaagMonster stelt u dat het aannemelijk is dat de totale bodemdaling binnen de berekende 6 cm blijft en dat deze bodemdaling zich gelijkmatig voordoet. Dit naar aanleiding van de diverse rapportages die hebben plaats gevonden, o.a. van het Staatstoezicht op de Mijnen. U verzekert de inwoners van Maassluis dat de risico’s voor de schade aan bouwwerken gering zijn. Naar aanleiding hiervan gaat u akkoord met deze gaswinning en besluit u geen beroepschrift op het definitieve instemmingsbesluit in te dienen.

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Gezien de berekeningen in de rapportages die destijds door genoemde instanties omtrent de gaswinning in Groningen en omstreken zijn gemaakt bleek dat de gevolgen wel zouden meevallen. De gevolgen in die regio kennen wij. Vindt u dat men nog steeds blind kan varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin? Bent u het met D66 Maassluis eens dat het verstandig is om alsnog een second opinion naar de gevolgen voor Maassluis te laten verrichten?

2. Gaswinning vindt via het gasveld Gaag-Monster ook onder de bodem van Maassluis plaats. Waarom vindt u het acceptabel dat er een bodemdaling van 2 cm tot 6 cm plaatsvindt?

3. Wij vinden het belangrijk dat de Maassluise inwoner weet waar ze de komende jaren mee wordt geconfronteerd. Heeft u inzicht in welke (financiële) consequenties dit kan hebben voor de gemeente Maassluis en haar inwoners/bedrijven als gevolg van eventuele verzakking en scheurvorming in woningen/bedrijfsgebouwen, alsmede noodzakelijke ophogingen en reparatie aan wegen/leidingen/riolen e.d. die in de toekomst moeten plaatsvinden? Waar kunnen deze kosten verhaald worden?

4. Bent u bereid om alsnog om een financiële toezegging te verzoeken om de mogelijke toekomstige problemen op te lossen?

5. Tegen de gaswinning “Gaag – Monster” en de gevolgen daarvan zijn, naar wij hebben vernomen, de omliggende gemeenten Westland en Midden Delfland, in beroep gegaan bij de Raad van State. In vele zaken wordt gezamenlijk opgetreden, zodat wij als gemeenten sterker staan (zie bijvoorbeeld de brief aan de minister over de verlaging van de maximumsnelheid op de A20) Waarom heeft u deze gemeenten niet gesteund met een eigen beroep gezien de gevolgen voor Maassluis?

6. Alle gemeenten moeten van het Rijk per 2021 een warmtetransitievisie opleveren, waarin staat beschreven wanneer welke wijk overgaat op welke alternatieve warmtebron. In 2050 mag in heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt worden om woningen te verwarmen. Deelt het college onze verbazing dat in een tijd van discussie over klimaat en  over  aardbevingen / bodemverzakkingen door aardgaswinning het Rijk het uitbreiden van gaswinlocaties zoals Gaag-Monster goedkeurt?

7. De kosten voor de gaswinning en de uitbreiding daarvan zijn hoog. Bent u het met D66 Maassluis eens dat dit geld beter kan worden ingezet in de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen, zoals de warmtetransitie vanuit het Rijk voorschrijft – en dat daarom de gaswinlocatie Gaag-Monster moet worden afgebouwd?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Hans van der Burg
  26 mei 2019 at 22:52

  Mede naar aanleiding van de eerder aangekondigde en inmiddels gehouden demonstratie in Maassluis ( op 25 mei 2019) van een aantal verontruste politieke partijen, verenigingen en burgers hierbij nog een kanttekening van ondergetekende:

  De partijen welke een zienswijze hebben ingediend in 2018 staan in het bijgevoegde overzicht.
  Mijn vrouw en ik hebben in augustus 2018 als verontrustte burgers van Maassluis ook een zienswijze ingediend. Zelf heb ik dit vermeld aan de fractieleden van de VSP Maassluis om eventuele misverstanden en verassingen te voorkomen ( ik maak deel uit van deze fractie als steunraadslid).

  Het bijzondere wat ons is opgevallen is het feit dat D66 Maassluis op 14 mei 2019 schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College van B&W van Maassluis …
  en met name vraag 5 is toch wel van een bijzondere categorie en ik citeer:

  Begin citaat
  5. Tegen de gaswinning “Gaag – Monster” en de gevolgen daarvan zijn, naar wij hebben vernomen, de omliggende gemeenten Westland en Midden Delfland, in beroep gegaan bij de
  Raad van State. In vele zaken wordt gezamenlijk opgetreden, zodat wij als gemeenten sterker staan (zie bijvoorbeeld de brief aan de minister over de verlaging van de maximumsnelheid op de A20) Waarom heeft u deze gemeenten niet gesteund met een eigen beroep gezien de gevolgen voor Maassluis?
  Einde citaat

  Naar mijn mening wordt hier behoorlijk achter de feiten aangelopen omdat :
  A) de termijn om een zienswijze in te dienen einde augustus 2018 verliep en
  B) de termijn om bezwaren te maken tegen uitspraken van de minister op ingediende zienswijzen verliep einde maart 2019 en
  C) D66 heeft noch een zienswijze noch een bezwaar ingediend tegen voorgenomen plannen van de NAM en niet eerder vragen gesteld hierover aan het college van B&W

  Met vriendelijke groet,

  H. J. van der Burg
  Maassluis

  p.s. de Art51 vragen van D66 zijn openbaar

 2. Loek Molmans
  14 mei 2019 at 18:31

  Waarom heeft D66 niet gereageerd op 10 juli 2018 toen tijdens de raadsvergadering in het actualiteiten half uur Forum voor Maassluis het college vroeg om een zienswijze in te dienen. Nu is het te laat. Kalf is al verdronken en nu gaat D66 de put dempen?