In Maassluis zijn het de bruine ratten die de overlast veroorzaken.


MAASSLUIS | De fractie van de CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over rattenoverlast. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord: “Wij zijn met u van mening dat de overlast van ratten en andere plaagdieren vervelend is voor de inwoners van onze stad. Daarom proberen wij als gemeente deze overlast ook zoveel als mogelijk te voorkomen. In de afgelopen jaren heeft ongediertebestrijding zich ontwikkeld naar plaagdierbeheersing. Uitgangspunt is om dieren zoveel mogelijk te laten leven en de negatieve gevolgen te beheersen. Dat betekent meer aandacht voor preventie en voorlichting en minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Maatregelen om rattenoverlast te voorkomen zijn bijvoorbeeld gebouwen voorzien van wering, gaten dichten en goed schoonhouden zodat het voor plaagdieren niet aantrekkelijk is.”

  • In hoe verre bent u bekend met de overlast door ratten in Maassluis? Kunt u aangeven hoeveel meldingen er intern en extern binnenkomen? Kunt u ook aangeven vanuit welke wijken deze meldingen specifiek komen?

Het is ons bekend dat in de afgelopen jaren de rattenpopulatie is toegenomen. Dit blijkt een landelijk probleem te zijn. Een van de oorzaken is dat sinds 1 januari 2017 in de buitenruimte geen rodenticiden (muizen- en rattengif) meer gebruikt mogen worden.

Vanaf 1 januari 2018 zijn 34 meldingen bij het Stadsbedrijf binnengekomen over gesignaleerde ratten.

De melding zijn gekomen uit de volgende wijken:
Dijkpolder – omgeving Oleanderpark
Sluispolder oost – omgeving Vincent van Goghlaan
Maassluis west – omgeving Zaneveldstraat
Balkon – meldingen voornamelijk in de laatste 3 maanden Jacob van Heemskercklaan

  • Welke relatie ziet het college tussen het afvalbeleid en zwerfvuil en de aanwezigheid van ratten? Wat kan het college hieraan doen?

De relatie tussen het afvalbeleid en ratten is niet direct te leggen. Wel is zwerfvuil waar etensresten in voorkomt aantrekkelijk voor plaagdieren. Het Stadsbedrijf is daarom dagelijks bezig met het verwijderen van zwerfvuil in de stad en verwijdert daarbij onder andere bijgeplaatste zakken die naast (ondergrondse) containers worden geplaatst. Wij willen daarnaast inwoners verder bewust maken dat zij zelf ook invloed kunnen hebben op het voorkomen van overlast door plaagdieren, door bijvoorbeeld niet teveel brood te voeren en etensresten zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden.

  • Zwerfvuil en het voeren van eenden en vogels creëert veel aantrekkingskracht voor ratten. Wat gaat het college doen om bij de burgers kenbaar te maken dat het overmatig voeren van eenden en vogels niet toegestaan is?

Op probleemplekken waar dieren door burgers gevoerd worden, worden borden geplaatst “Verboden te voederen”. Tevens zal hier in de media aandacht aan worden besteed.

  • Het groenonderhoud speelt eveneens hierin een rol. Kunt u aangeven op welke plekken bossages beter en eventueel vaker gesnoeid kunnen worden? En bent u hiertoe bereid?

De bossages rondom de Ververij en oeverbegroeiing Oleanderpark zouden in het kader van het rattenprobleem eventueel vaker gesnoeid kunnen worden. Momenteel loopt hiervoor een bezwaarprocedure van bewoners van de flats rond het Oleanderpark, die de bossages intact willen laten.

  • In Rotterdam is een ‘actieplan rattenoverlast’ opgesteld. Hoe ziet het college dit actieplan? Bent u bereid om een ‘actieplan rattenoverlast’ op te stellen voor Maassluis? Zon nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke plan actief worden gebruikt?

De gemeente Maassluis heeft een werkwijze voor wat betreft het bestrijden van ratten en andere plaagdieren. Dit door middel van het monitoren (via meldpunt), registreren (logboek), informeren en adviseren van burgers en woningbouwcorporaties. Waar nodig wordt door het Stadsbedrijf actie ondernomen door onze gecertificeerde plaagdierbestrijders. Tevens is er nauw contact met de medewerkers van handhaving en toezicht betreffende dit onderwerp. Ondanks dat deze aanpak naar onze mening volstaat hebben wij opdracht gegeven tot deelname aan een pilot rattenbestrijding. In deze pilot worden ratten op humane en duurzame wijze gevangen en zal naar verwachtingen in januari 2019 in gang worden gezet. Hierdoor is een apart actieplan rattenoverlast niet noodzakelijk.

  • Op de website van de gemeente Maassluis is te lezen dat bij rattenoverlast in een gebouw van een woningcorporatie, de gemeente dan alleen advies kan geven. De melding moet dan worden gedaan bij de woningcorporatie zelf. Hoe vaak heeft de gemeente de melder van advies voorzien? En doet de gemeente zelf ook actief melding hiervan bij woningcorporaties?

De melder wordt in alle gevallen van advies voorzien door de gemeentelijke plaagdierbestrijder. De gemeente heeft hierbij ook een onderzoekplicht, waaraan wordt voldaan. Wanneer nodig doet de plaagdierbestrijder namens de gemeente melding bij de woningcorporaties en adviseert hij deze.

  • Welke afspraken heeft het college gemaakt met de woningcorporaties hoe de overlast goed en snel aan te pakken?

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met woningcorporaties, Maasdelta en Vestia zijn zelf wel actief bezig op het gebied van plaagdierbestrijding. Wanneer door de gemeentelijke plaagdierbestrijder onvolkomenheden worden geconstateerd aan objecten wordt dit via het meldpunt aan de betreffende woningcorporaties doorgegeven.


Schoonhouden doen we samen …

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt