Bij grotere hoeveelheden dreigen mogelijk bodemdaling of zelfs aardbevingen

Gaswinning onaanvaardbaar zonder garanties en waarborgen

MAASSLUIS | Nu de gemeente het laat liggen dienen de burgers de handschoen op te pakken. Het College van B&W van Maassluis wil geen zienswijze insturen en ontneemt zich daarmee een eventuele stap richting Raad van State. Naar het idee van FvM: door het niet indienen van een zienswijze laat de gemeente bewust de mogelijkheid om later in beroep te kunnen aan zich voorbij gaan. De partij stuurt dan ook onderstaande brief aan het college waarin zij haar zorgen uit en het college verzoekt over te gaan tot spoedige actie .

Onderstaande de brief gericht aan het college.


 

Geacht College,

In Augustus 2017 is de NAM op de vingers getikt door het “Staatstoezicht op de Mijnen” (SodM) en zijn de gaswinningen stilgelegd vanwege een overschrijding van wel 317% op de vergunning van het Gaagstation in Maasdijk, daar waar een overschrijding van hooguit 20% is toegestaan. De afgesproken hoeveelheden kunnen waarschijnlijk veilig uit de grond worden gehaald, maar bij grotere hoeveelheden dreigen mogelijk bodemdaling of zelfs aardbevingen. De NAM meent dat dit niet zo was en de door de SodM aangeven hoeveelheid van 2017 een gevolg was van verkeerde berekeningen van gemiddelden. Tot zover de betrouwbaarheid van de NAM als partner in de gaswinning.

Tussen november 2017 en nu, is de discussie over gasboringen en aardbevingen in een versnelling geraakt. Wij kunnen ons niet aan de gedachte onttrekken dat met name in die compensatie afspraken door minister Wiebes gekeken is naar het bedrijfseconomisch belang van de NAM en wat er nog in de vele kleinere gasvelden in Nederland is te compenseren voor het verlies van Gronings gas. Vandaar dat wij nu snappen dat de NAM wil gaan fracken in Maasdijk.

De gemeente Maassluis heeft volgens het coalitieakkoord ingezet op de energietransitie en het genoemde past in het geheel niet in het beleid zoals daarbij uitgezet. Wij verwijzen daarbij naar de adviesbrief van de gemeente van 5 april 2018 over het winningsplan Gaag-Monster waarin u dit ook stelt, waarvoor onze dank. Dat hierbij de inhoud van uw advies door het Ministerie volledig genegeerd wordt baart ons echter grote zorgen.

Forum voor Maassluis ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan en volgt ook de beraadslagingen in omringende gemeentes.

Wij zijn van mening dat de gevolgen van deze gaswinning niet bij de stadsgrens van Maassluis stoppen en komen daarmee tot de eindconclusie dat verdere gaswinning, zonder aan garanties en voorwaarden te voldoen, een absolute no-go voor ons college zou moeten zijn.

Wij verzoeken u voor 8 augustus, eventueel na overleg met de ons omringende gemeentes en provincie, een “zienswijze van de gemeente Maassluis” aan het Ministerie van EZ te versturen waarin duidelijk voorwaarden voor gaswinning worden gesteld.

Wij zien daar graag de volgende punten in vermeld:

Fracking

De gemeente Maassluis maakt zich grote zorgen om het gebruik van chemische middelen die, zo blijkt bijvoorbeeld in Twente en bij buitenlands gebruik, grote invloed kunnen hebben op bodemvervuiling en de kwaliteit van het grondwater. Wij vinden dit risico ongewenst.

Bodemdaling

Onduidelijk is tot welke extra bodemdaling deze winning van aardgas zal leiden. Onze partij stelt voor dat de gemeente Maassluis als voorwaarde stelt dat een continue meting van bodemdalingen via de huidige en misschien extra meetpunten door een onafhankelijke instantie plaatsvindt. Bij een bodemdaling van 2 cm na het in werking treden van het besluit dient de gaswinning onmiddellijk en zonder oponthoud te worden stilgezet.

Aardbevingen

Als gevolg van ongelijke bodemdalingen is er een gerede kans op bodemtrillingen. De velden vallen, ook volgens het advies van de SodM, onder risico factor 2 waarmee een reëel risico van bevingen die schadelijk zijn voor gebouwen wordt bereikt. Een beving tussen 2 en 4 Richter kunnen grote gevolgen hebben. Ook deze bevingen stoppen niet aan onze stadsgrens. Dit risico dient naar ons idee door de gemeente Maassluis als onaanvaardbaar moeten worden gekwalificeerd.

Affakkelen van gas

Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de NAM een onbetrouwbare partner is v.w.b. affakkelen. Ook nu geeft de NAM in het winningsplan aan dat “in beginsel” geen gas wordt afgeblazen of afgefakkeld. Het verleden leert echter dat de laatste 3 jaar 4 miljoen Nm3 gas is afgefakkeld op de Gaag. De formulering in het winningsplan geeft – al dan niet bewust – geen voorwaarden voor controle op dit affakkelen. Wij als partij vinden dit onaanvaardbaar, mede gezien de milieugevolgen van dit affakkelen.

Geluidsoverlast pompstation

Omwonenden ondervinden steeds meer last van de laagfrequente geluidsgolven van de pompen op het NAM-terrein. De indruk bestaat dat de geluidsoverlast over langere perioden toe gaat nemen. Dit is voor Forum voor Maassluis onaanvaardbaar.

Ook merken wij nog op dat het moment van het ontwerp Instemmingsbesluit – zo vlak voor het reces – wel erg ongelukkig is gekozen, maar wij zullen het hiermee moeten doen.

Wij verzoeken het college om haar zienswijze als zodanig te verwoorden en in te dienen,

Fractie Forum voor Maassluis


© FvM

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

 1. L. Vos
  12 juli 2018 at 10:46

  Voor de volledigheid dient in deze kwestie wel vermeldt te worden dat de aangehaalde, geroemde, belanghebbende deskundigen van de NAM eerder, door een sterke overschrijding van de toegestane hoeveelheid te winnen gas bij Maasdijk, voor een situatie hebben gezorgd dat de kans op schade sterk is vergroot. Daarbij is blijk gegeven dat de NAM geen oog heeft voor de omgeving. Zie de eerdere berichten hierover aangaande “Last onder dwangsom Maasdijk en Monster”.

  Dat geen trillingen zijn waargenomen, kan ook haar oorzaak vinden in het feit dat er sprake is van een beperkt seismisch monitoringsnetwerk. Dit netwerk dient, volgens het ontwerp-instemmingsbesluit, dan ook te worden aangepast.

  Ik blijf van mening dat een ieder baat heeft bij het opnemen van eenduidige getallen die niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn.
  Deze getallen voor bodemdaling en trillingen zijn niet opgenomen in het ontwerp en dienen in het definitieve instemmingsbesluit te zijn opgenomen.

  Nu de gemeente hierin niet het voortouw wenst te nemen, zal de burger de taak van het beschermen van eigendommen op zich dienen te nemen.

 2. Aad Rieken
  12 juli 2018 at 07:34

  “Slochteren….,
  (Slacht-Eren!”)

  Het Slochterense Gas…………,
  Krijgt In Maassluis Geen Pas!

 3. Aad Rieken
  11 juli 2018 at 19:50

  “Na Groningen Gaat Er…,
  Straks Iets Onder in Maassluis!”

  Wij in Maassluis staan in vuur en vlam,
  toen we hoorden dat de NAM hier kwam.
  Verbied het boren,
  laat het snel horen,
  voor de NAM hier komt, en ons gas nam!

 4. 11 juli 2018 at 15:15

  Geachte heer L. Vos,

  Bedankt voor uw bijdrage in deze. Uw opmerking “De effecten vanuit het gasveld gaan niet alleen recht omhoog maar waaien onder een hoek uit naar de omgeving. Hierdoor komt een groot deel van Maassluis binnen de invloedssfeer te liggen” klopt helemaal.

  Deze hoek is een natuurkundige ca. 45 graden en dat betekend dus dat bij 3 km diep boren, wat de bedoeling is, 3 km verder de gevolgen kunnen worden waargenomen. Vandaar de zorgen van FvM voor de burgers van Maassluis

  Geachte heer Wim van de Wiel

  Wij als Forum voor Maassluis staan altijd open voor opbouwende kritiek (zoals van de heer Vos). Wij danken u ook voor uw reactie maar willen daar gelijk wat kanttekeningen bij plaatsen.

  U vraagt of wij als FvM op de hoogte zijn van het advies van de gemeente van 5 april. Als u het artikel, wat in feite maar een korte weergave van de situatie is, GOED leest ziet u dat wij verwijzen naar dit advies.

  Komt bij ons gelijk de vraag op dat als u dit al niet heeft gezien hoe kan u dan het “Ontwerp Instemmingsbesluit” wat 28 bladzijden behelst op zijn merites beoordelen en het gemeentebestuur van Maassluis een raad geven geen zienswijze in te dienen.

  Hoe zijn wij aan onze dossierkennis over de gaswinning gekomen:

  Wij hebben ons ingelezen op:
  – Ontwerp Instemmingbesluit
  – Advies Mijnraad
  – Advies SodM (Staatstoezicht op de Mijnen)
  – Advies Tcbb (Technische commissie bodembeweging)
  – Advies TNO Gaag-Monster
  – Advies Provincie Zuid-Holland
  – Advies Gemeente Rotterdam
  – Advies Maassluis
  – Advies Vlaardingen
  – Reactie Rijkswaterstaat op gaswinning
  – Recent gepubliceerde zienswijze gemeente Westland

  Dit zijn trouwens allemaal openbare stukken en had iedereen in kunnen lezen, wij willen u bij belangstelling uwerzijds natuurlijk vertellen waar deze via uw eigen computer te lezen zijn.

  Ook hebben wij de volgende avonden meegemaakt:
  – Informatiebijeenkomst van Milieudefensie te Maasdijk
  – Inloopavond Naaldwijk
  – Extra commissievergadering Westland

  Bij de eerste Informatieavond hebben wij gedachten uitgewisseld met Westland Verstandig en Milieudefensie. Bij de extra commissievergadering met de LPF.

  Tijdens de inloopavond – waarbij de belanghebbenden alleen vertellen wat ze kwijt willen – hebben wij verschillende mensen, ook van EZ, doorgezaagd om meer te komen weten.

  “Wij praten hier dus over feiten en zeker niet over emoties”

  Naar aanleiding van bovenstaande zijn wij als Forum voor Maassluis tot de conclusie gekomen dat een zienswijze van de gemeente Maassluis op het “Ontwerp Instemmingbesluit” – wat een stap is na de eerste adviesaanvraag/indiening – een logische stap zou moeten zijn.

  Immers, zonder deze stap kan men bij een definitief Instemmingsbesluit, waarin eventueel door het Ministerie i.s.m. de NAM geen strikte voorwaarden en garanties zijn vastgelegd, nooit meer naar de Raad van State gaan.

  Verwijtbaar handelen:

  Bijzonder opvallend is het dat omringende gemeentes en provincie zich over deze kwestie druk maken terwijl de gemeente Maassluis achter over leunt en het geen inspanning waard vindt en zelfs bij het College en de rest van de Raad absoluut geen kennis van inhoud van het dossier aanwezig is.

  Bestuur Forum voor Maassluis

  • Wim van de Wiel
   11 juli 2018 at 16:04

   Geacht bestuur van FvM, wees nu eerlijk. Veel kritiek op het ontwerp instemmingsbesluit van het ministerie van EZK, maar geen enkel nieuw inzicht of feit. U bent bereid tegenstanders (Milieudefensie, Westland Verstandig) op hun woord te geloven en aan de inzichten van de ‘belanghebbenden’ (dat zijn de echte deskundigen) te twijfelen.
   Het gasveld onder Maassluis is een heel klein stukje van het gasveld Maasdijk, op 3800 meter diepte. Er zijn al twee putten naar dit veld geboord vanaf de locatie aan de Coldenhovelaan en er wordt nu 19 jaar gas gewonnen uit het Maasdijkveld en al 29 jaar uit het Gaagveld. In die tijd is er drie keer gefrackt. Heeft iemand in Maassluis daar iets van gemerkt? Denk het niet.
   Terecht dat de wethouder inmiddels heeft gezegd dat dat een zienswijze niet nodig is.

   • 12 juli 2018 at 11:04

    Geachte heer Wim van de Wiel,

    Wij als Forum voor Maassluis proberen de burgers van Maassluis zo eerlijk en transparant mogelijk in te lichten over zaken die een politiek en sociaal tintje hebben. Achterkamertjespolitiek is aan ons nu en ook in de toekomst niet besteed.

    Verder valt het ons op dat u best behoorlijk op de hoogte bent van de gaswinning en de details hiervan. Waar wij bijv. 3 km diep noemen noemt u de exacte diepte 3,8 km. Ook bent u op de hoogte van eerdere frackings.

    Het e.e.a. heeft ons zeer nieuwsgierig gemaakt naar uw achtergronden, ook daar zijn wij transparant in. Tegenwoordig is Google daar een goed hulpmiddel voor.

    Niet geheel tot onze verbazing komen we dan ene Wim van de Wiel, woordvoerder Shell tegen. Shell, een van de grootaandeelhouders van de NAM. Ook al is dit een link van jaren terug zou dit een verklaring van kennis van de exacte gegevens kunnen zijn. Als dit inderdaad uw persoon betreft kunnen we toch wel stellen dat u nooit een objectieve mening kunt geven over deze werkzaamheden.

    Hieronder de link naar het geluidsmoment
    http://www.omroepbrabant.nl/?news/17346702/Olie+vrij+na+lekkage+Shell+Chemie+Moerdijk.aspx

    Het is volgens het ontwerp instemmingsbesluit de bedoeling het grootste gedeelte van de concept de bedoeling het grootste gedeelte (947 miljoen Nm3) van de 2093 miljoen Nm3 uit het Maasdijkveld te halen. Het winningsplan geeft geen concreet inzicht onder welke voorwaarden en waarborgen de winning zal worden uitgevoerd.

    Naar ons idee zijn de uitgevoerde fracks en de geplande niet met elkaar te vergelijken want de NAM dient volgens artikel 1 van het ontwerp het seismisch monitoringnetwerk uit te breiden en volgens artikel 2 een vooropname van door de gemeente geselecteerde gebouwen te doen.

    Het SodM heeft in haar advies aangegeven dat de Maasdijk velden vallen onder categorie II waarbij een reële kans is op bevingen, Het ’s-Gravenzande veld is zelf op behoorlijk geschat. Deze adviezen zijn willens en wetens, waarschijnlijk vanwege economische redenen, in de wind geslagen.

    Gaarne willen wij u herinneren aan de situatie in Groningen en nog recenter in Warder.

    Nieuwsitem op de NAM website:

    Dinsdag 5 juni 2018, heeft zich bij Warder in de gemeente Edam-Volendam een aardbeving voorgedaan. De beving vond plaats om 01:00 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. De beving is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door gaswinning uit het gasveld Middelie. Eventuele schade die is ontstaan door aardbevingen wordt door NAM vergoed.

    Wij als burgers van Maassluis (en ook de kassenbouw in het Westland) zitten niet te wachten op schadevergoedingen vanwege aardbevingen.

    Tot hier toe onze reactie.

    We gaan ons vanaf nu volledig storten op het indienen van onze zienswijze en hopen dat naast de toezegging van GroenLinks ook andere partijen en burgers dit gaan doen.

    • Wim van de Wiel
     12 juli 2018 at 22:20

     Inderdaad, ik was werkzaam bij Shell en NAM, ben nu sinds vier jaar gepensioneerd. Objectief ben ik wellicht niet (wie wel?), maar ik heb kennis van zaken. Sinds het begin van de olie- en gaswinning in Zuid-Holland in 1955 is er geen enkele aardbeving geregistreerd door het KNMI.
     De drie keer dat er gefrackt is, betrof de twee putten die in het Maasdijkveld geboord zijn, dus vanaf de Coldenhovelaan. De laatste keer was in begin 2015.
     De diepte van 3800 meter had u ook kunnen weten. Kijk op pagina 79 en 80 van de Aanvraag Winningsplan Gaag-Monster. Om preciezer te zijn: het veld is in enkele blokken verdeeld en het gas ligt tussen 3500 en 3980 meter in zeer dicht zandsteen.
     Ik weet zeker dat de NAM graag bereid is u nader te informeren.
     En ik blijf erbij dat een zienswijze geen toegevoegde waarde heeft zolang er geen nieuwe feiten of inzichten zijn.

 5. L.Vos
  11 juli 2018 at 14:00

  Op de kaarten, die op de inloopavond werden getoond, was duidelijk aangegeven, dat een deel van het gasveld zich onder het westelijk deel van Massluis bevindt. De effecten vanuit het gasveld gaan niet alleen recht omhoog maar waaien onder een hoek uit naar de omgeving. Hierdoor komt een groot deel van Maassluis binnen de invloedssfeer te liggen.

  De aanwezige deskundigen haalden getallen aangaande bodemdaling en trilling en of bevingen aan uit berekeningen.
  De vraag is echter waarom worden deze getallen niet overgenomen in het instemmingsbesluit en wordt de consequentie er aan verbonden dat bij overschrijding de gaswinning dient te worden gestaakt.
  Dan is er voor een ieder helderheid.

  Het woord “zienswijze” heeft in deze zaak een dubbele betekenis. Het hebben van een nieuw inzicht zoals het opnemen van grenswaarden in het instemmingsbesluit alsmede een meer juridische betekenis zoals die is verwoord in de Kennisgeving van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ( Maassluise Courant 28 juni 2018).
  Zonder het inbrengen van een “zienswijze”, over welk onderdeel van het Ontwerp-instemmingsbesluit dan ook, heeft men, dus ook een gemeente, geen mogelijk meer om later tegen het definitieve Instemmingsbesluit in beroep te kunnen gaan.

 6. Aad Rieken
  11 juli 2018 at 09:53

  “Wim van de Wiel………..,
  Die Het Draaiende Laat!”

  “Maar FvM Die Het Haat!”

 7. Wim van de Wiel
  11 juli 2018 at 08:30

  Is FvM op 4 juli bij de inloopavond in Naaldwijk geweest? Daar konden alle vragen rond dit vernieuwde winningsplan voor de gaswinning in en rond het Westland worden gesteld en beantwoord door echte deskundigen.
  En is FvM ook op de hoogte van het advies dat de gemeente Maassluis op 5 april dit jaar heeft gegeven? Dat is duidelijk: de gaswinning kan doorgaan.
  Mijn advies aan B&W is om geen zienswijze in te dienen. Er zijn namelijk geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren gekomen in de afgelopen drie maanden. En feiten zijn de basis voor besluiten, niet de emoties.