MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis stel het beleid ten aanzien van het vestigen van garage weer aan de kaak. Aan de wildgroei lijkt geen einde de komen.

Geachte college,

Jaren geleden – namelijk in januari 2015 – hebben onze fractieleden al aangedrongen op een beter vestigingsbeleid m.b.t. garages in Maassluis. Al op dat moment was er sprake van een trek vanuit o.a. de Spaanse Polder en andere omliggende gemeentes naar Maassluis. Op dat moment kwamen er antwoorden waaruit we konden concluderen dat het beleid niet veranderen zou.

Echter werd met de nieuwe APV in 2019 de regels – op papier – wat sterker aangetrokken. Ook werd toen door de Burgemeester toegezegd dat er – buiten deze APV – in de loop van het jaar nieuwe regels, vooral inzake BiBob onderzoek en vestigingsvergunning, zouden worden uitgewerkt.

Op dit moment – resp. 5 jaar en 1 jaar verder – lijkt het nog steeds dat bijna elke ruimte, hoe klein of groot dan ook, die ook maar leeg komt te staan binnen een mum van tijd ingevuld wordt met een garage.

Waren het in 2015 nog 25 garages op ca. 31.800 inwoners (volgens uw antwoord, na overleg met DCMR, een aantal garagebedrijven wat niet afwijkt van het gemiddelde in de omgeving), maar nu zijn het er al zeker 52 stuks …

1. Bent u het met ons eens dat dit aantal totaal niet in verhouding staat met het aantal inwoners c.q. huishoudens in Maassluis (52 op ca. 34.000 inwoners)?

Navraag binnen het ambtenarenapparaat leerde ons dat opnieuw een toezegging naar onze fractie nog niet is gehonoreerd of misschien wel nog jaren op zich laat wachten omdat er “geen mensen zijn” of dat “de poppetjes nog op de juiste plaats gezet moeten worden”.

2. Klopt het dat op dit moment door de huidige gehanteerde regels de toestroom van garages niet te stoppen is en tot in het ongelimiteerde kan toenemen?

3. Wil Maassluis de “2e Spaanse Polder” aan het Scheur worden?

In 2020 is volgens onze gegevens de Hoofd Handhaving als “Hoofd Bedrijvencontrole” aangesteld terwijl een ander waarschijnlijk zijn taken als Hoofd Handhaving heeft overgenomen. Tot op heden hebben wij in ieder geval hiervan op het gebied van het garagebeleid nog helemaal geen voordelen van kunnen ontdekken.

 

4. Ben U het met ons eens dat, ondanks het aantrekken van genoemd persoon, in de praktijk het handhaven van het gemeentelijk beleid van de garages en de regels van het APV – net als bij de pleziervaart trouwens – een farce is. In 2015 schreef u ook dat het aantal garagebedrijven niet schrikbarend afwijkt van omliggende gemeenten en dat het toen niet nodig was daar beleid voor op te stellen.

5. Vindt u dat, alleen al gezien bovenstaande, aanpassing van het gemeentelijk beleid c.q. handhaving benodigd is?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en dient de veiligheidseisen zoals door de wet bepaald te controleren en zo nodig de gebreken daarbij aan te laten passen.

6. In het verleden is er bij brand geconstateerd dat brandgangen werden geblokkeerd door opslag van onderdelen, wrakken en bedrijfsvoorraad aan auto’s. Vindt er een preventieve controle plaats bij garages om dit soort problemen te voorkomen?

7. Garages werken met personeel waardoor zij verplicht zijn om de gereedschappen, zoals bruggen, machines en handgereedschappen aan een periodieke keuring te onderwerpen. Ziet de gemeente of andere daarvoor bevoegde instanties daarop toe?

8. Het is uit veiligheidsoogpunt verboden in groten getale accu’s in garages op te slaan. Wordt hierop gehandhaafd?

9. Hoe denkt het College over de opslag van oude banden buiten de garage en daarmee ook vaak op de openbare weg?

10. In het verleden is gebleken dat de afdeling Handhaving als excuus voor aanwezigheid van (niet) werkzame personen binnen een garage kregen dat men “een brug gehuurd had
binnen het bedrijf”. Is het bij de Gemeente bekend dat er binnen Maassluis geen doe-hetzelf garages zijn ingeschreven en als dit wel zo was, deze brug aan nog zwaardere
veiligheidseisen moet voldoen?

11. In het verleden werd als excuus voor het niet aanwezig zijn van een administratie van de afvalstromen gegeven “dat er geen olieverversingen werden uitgevoerd”, waarna het volgende punt aan de orde kwam. Kunt u zich hier in Maassluis een garage voorstellen zonder het gebruik van poetsdoeken en de afvoerplicht van deze doeken en oude luchtfilters, afgewerkte oliën etc.? Worden hiervoor de garageafval contracten zoals elke garage waarschijnlijk moet hebben, gecontroleerd?

12. Hoe controleert de gemeente trouwens de garages die al dan niet bewust alleen ’s-avonds open zijn op veiligheid maar ook op onderstaande bepalingen en regels?

In de APV staan duidelijk bepalingen voor de exploitatie van een bedrijf en de wet bepaald de regels waaronder een bepaalde beroepsgroep haar werkzaamheden legitiem dient uit te voeren. Wij denken dat deze art. 51 geen zin hebben als wij over deze bepalingen en regels geen vragen zouden stellen, daarom onderstaand wat vragen.

13. Ziet de gemeente toe op de persoonsgegevens en het geldig identiteitsbewijs van de exploitant en beheerder en of deze gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten?

14. In het verleden is volgens de officiële lezing tijdens controles geconstateerd dat garages zonder inschrijving bij KvK aan het werken waren. Hoe is dit mogelijk aangezien in de APV onder art. 2:40.3c staat dat deze bij vergunningverlening moet worden overhandigd?

15. Ziet de gemeente toe op de persoonsgegevens en het geldig identiteitsbewijs van aanwezige werknemers/familie/uitkeringsgerechtigden/gepensioneerden binnen de garage? Dit om zwartwerken tegen te gaan.

Na heel lang aandringen is op 1 april 2015 één van de grootste ergernissen en bronnen van oneerlijke concurrentie verleden tijd geworden. Tot die datum kon iedereen een auto van 15 jaar of ouder voor zelf-démontage afmelden onder de regeling “Sloop In Eigen Beheer” (SIEB). Na deze datum is dit alleen voorbehouden aan erkende autodemontagebedrijven. (STIBA)

16. Voor zover wij weten zijn er in Maassluis geen officieel erkende autodemontage (Stiba) sloopbedrijven. Bent u dit met ons eens?

17. Zijn er ondanks dat in Maassluis garages die auto’s in hun voorraad hebben staan die onder de Stiba regeling vallen?

18. Weet u dat dit volgens ons dus wettelijk sinds 1 april 2015 niet meer is toegestaan?

19. Vrijwaringsbewijs is trouwens bedoeld voor auto’s die in de verkoopvoorraad van de garages staat en niet voor diensten daarbuiten. Ben u het met ons eens?

Wij hebben eind 2019 de Gemeente voorzien van een door de ondernemers aan de Industrieweg ondertekend schrijven over het parkeren van auto’s uit de bedrijfsvoorraad van garages op de parkeerterreinen rondom de gehele Industrieweg.

20. Waarom is hiermee niets gedaan?

21. Wij hebben begrepen dat er alleen wordt gekeken of de wagens verzekerd zijn. Dit is vaak zo omdat ook de bedrijfsvoorraad van de garages zijn verzekerd. Bent u met ons eens dat dit dan ook geen criterium is?

22. Ook staan hier vaak auto’s tussen met een verlopen APK. Wordt dit als criterium gezien?

23. Bent u het met de regels van de APK eens dat de bedrijfsvoorraad op eigen afgesloten
terrein dient te staan en niet op de openbare weg?

24. Het is volgens APV verboden een voertuig te parkeren op de openbare weg met het kennelijke doel het te koop aanbieden of op te slaan voor reparatie. Voor garages geldt daarvoor een uitzondering tijdens openingsuren mogen daarvoor 3 wagens voor de deur worden geplaatst. In de avond dienen deze in eigen opslag te staan. Is het College het met ons eens dat er niet gehandhaafd wordt op deze bepalingen? Wij verwijzen daarvoor naar de hele Industrieweg, Mackayplein, Troelstraweg, Nijverheidsstraat, etc.

25. Er is al tijden niets of weinig gedaan aan controles bij (nieuwe) garagebedrijven. Wanneer gaan deze weer eens plaatsvinden?

Tot zover onze vragen over een voor ons al lang lopend probleem en wij willen met deze vragen voorkomen dat dit nog verder uit de hand gaat lopen. Immers het meer dan verdubbelen van het garage bestand moet toch ook voor onze Burgemeester – zeker wat betreft de kans van ondermijning – een probleem zijn. Wij wachten dan ook graag uw antwoorden af.


in 2015:

Drugs, munitie en auto’s in beslag genomen

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  8 augustus 2020 at 12:31

  Je zet Maassluis wel op de kaart, dat wel natuurlijk

 2. Jaime de Vos
  7 augustus 2020 at 16:11

  Ach, ze hebben ook nevenfuncties. Zo kan ik overal wel terecht voor mijn ‘witte was’…

  • Jasper Vinkers
   20 augustus 2020 at 22:01

   Hmm zo heb ik er nooit naar gekeken jaime