MAASSLUIS | De fractie van FvM heeft op 11-09-2020 op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien
van geluidshinder Lely. Met onderstaande beantwoordt B&W deze vragen in de gestelde volgorde.

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen voor het daarin genoemde le en 2e lid. Heeft Lelyn ontheffing aangevraagd? Zo ja, per wanneer? Zo nee, is Lely dan niet in overtreding m.b.t. dit bouwbesluit?

Lely heeft een ontheffing aangevraagd voor het heien. Wij hebben deze ontheffing verleend.

Op 25 augustus is door de omwonenden aan Bouw- en Woningtoezicht dezelfde vraag gesteld. De bewoners kregen daarop een telefoontje dat hier weinig aan te doen was. Kunt u ons vertellen waarom? Is dit niet een beetje kort door de bocht?

We begrijpen dat omwonenden geluidsoverlast kunnen ervaren van de heiwerkzaamheden maar het klopt dat de heiwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de nieuwbouw van Lely. Op vrijdag 4 september is er door een vertegenwoordiger van de omwonenden een gesprek geweest met Lely en hun adviseur van Bouwadviesgroep “bouAd” uit Katwijk. Bent u van de inhoud hiervan op de hoogte gesteld?

Er heeft een gesprek met een omwonende en Lely plaatsgevonden. Dit heeft plaatsgevonden naar aanleiding van vragen die deze omwonende heeft gesteld. De vragen die in dat gesprek naar voren zijn gekomen zijn met de gemeente en de bouwer gecommuniceerd en onderzocht op mogelijkheden. Een van de vragen was bijvoorbeeld het later starten met de heiwerkzaamheden. In samenspraak met alle partijen zullen de heiwerkzaamheden voortaan starten om 7:30 i.p.v. 7:00 uur.

Staat er in het goedgekeurde bouwplan dat er gebruik wordt gemaakt van prefab (beton)palen?

Dat klopt, met dien verstande dat bij de vergunningverlening de constructie op hoofdlijnen wordt getoetst. De hoofdlijn is dat er een fundatie op palen wordt toegepast. De definitieve fundatie methode word niet specifiek vergund maar dient echter drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter controle aan het bevoegde gezag aangeboden te worden.

5 Zo ja, heeft Lely hierna goedkeuring gekregen voor het gebruik van Vibro palen vanwege ongelijke lengten c.q. vanwege de problemen met het aanvoeren van deze 1900 prefab palen?

In de nadere uitwerking van de fundatie bleek dat de grondslag ter plaatse van Lely 2 een stuk minder stabiel was als die bij fase 1, hetgeen resulteerde in langere palen. Deze langere palen konden onmogelijk aangevoerd worden als prefab palen daar dit verkeerstechnisch niet past in de aanvoerroute. Hierdoor is in overleg met de constructeur, funderingsadviseur en de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente gekozen voor het in de grond gevormde paalsysteem.

Zijn er door het College aanvullende eisen gesteld t.a.v. de verwachte geluidsoverlast?

Ja. De navolgende voorwaarden zijn aan de ontheffing verbonden:

• Er mag gedurende 1 dag per week een maximaal dag gemiddeld beoordelingsniveau zijn van 100 dB(A) op begane grondniveau ter plaatse van de woningen gelegen aan het Kastanjedal, grenzend aan het voikstuinencomplex
• Er mag gedurende 5 dagen per week een maximaal dag gemiddeld beoordelingsniveau zijn van 90  dB(A) op begane grondniveau ter plaatse van de woningen gelegen aan het Kastanjedal, grenzend aan het volkstuinencomplex.
• Heiwerk mag uitsluitend plaats vinden tussen maandag t/m vrijdag van 7:30 uur t/m 17:00 uur
• Er dient gebruik gemaakt te worden van een geluidmonitoringsysteem
• Onnodige geluiden dienen te worden voorkomen, ingezette apparatuur en de wijze van werken mogen buiten het werkterrein geen onnodige geluidshinder veroorzaken. Geluid van gesprek-, Omroep- en muziekinstallaties mogen niet hoorbaar zijn buiten het bouwterrein.
• Bewoners binnen 250 meter van het werkgebied dienen door de aanvrager te worden geïnformeerd over de geluidshinder en de voortgang van de werkzaamheden

Is er gesproken over het gebruik van geluidsmantels om het aantal db te reduceren of heeft Lely daarvoor ontheffing gekregen?

Hier is met verschillende partijen naar gekeken. Helaas zijn de stellingen met een geluidsmantel niet beschikbaar en dienen deze stellingen ook geruime tijd vooraf gereserveerd te worden. Daarnaast zorgen deze mantels voor een minimale reductie van de geluidsoverlast en daarbij een verlenging van de heiperiode vanwege de extra handelingen.

Is er überhaupt gedacht aan de tijdsduur van de heiwerkzaamheden (16 weken) en de alternatieven
om de geluidsoverlast te beperken?

Die aandacht is er zeker geweest. Om de periode te verkorten zijn er 2 heistellingen op de bouwplaats geplaatst. Ook zijn in de overleggen verschillende geluid-reducerende maatregelen onderzocht, echter hebben deze niet altijd een significante geluidsreductie tot gevolg. Heiwerkzaamheden brengen per definitie veel geluid met zich mee.

Bent u op de hoogte van vervolg gesprekken met de omwonenden en dient u daar als vertegenwoordiger van de burgers van Maassluis niet deel van uit te maken?

De gemeente en Lely hebben nauw contact omtrent de werkzaamheden en de zaken die spelen rondom de bouw. Daarbij houden de partijen elkaar op de hoogte.

10. Waarom stelt de Wethouder zich, met de attentie van Lely (een cadeaubon van 7,50 van Hoitkamp) in de media als het ware op als een “commercieel manager van Lely” terwijl hij juist de belangen van de burgers van Maassluis zou moet dienen.

Zoals u zelf al aangeeft in uw inleiding zijn ook wij blij met de nieuwbouw en uitbreiding van Lely, de grootste werkgever van Maassluis. De nieuwbouw is een verbetering in de duurzaamheid de uitstraling van Maassluis en voor de werkgelegenheid in de stad. Dit is dus ook de reden dat wij met meerdere bestuurders acte de présence hebben gegeven bij een belangrijke gebeurtenis voor de stad Maassluis en daarover ook informatie hebben gedeeld.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt