MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van de VSP dat de noodzakelijk ombuigingen veel aan inventiviteit en creativiteit vragen van alle betrokkenen, zowel de beleidsmedewerkers als ook de politieke wil en daadkracht van het college. Wat de VSP betreft zijn de keuzes die worden voorgesteld in balans en verantwoord. De VSP ziet met vertrouwen de inspanning richting het opstellen van de begroting 2017 tegemoet.

Onderstaand de integrale tekst van de bijdrage aan het debat

LONGREAD

Voorzitter
Deze Kadernota is een helder en goed leesbaar stuk, waarvoor onze complimenten. Hier en daar, zeker in het inleidende gedeelte heeft de gekozen retoriek wel een heel hoog PR gehalte. We moesten soms enige moeite doen om ons te realiseren dat het over onze stad ging.

We willen onze “Parel van Zuid-Holland” beter gaan vermarkten. Daar bent u blijkbaar in deze nota al aan begonnen.

De nota spreekt zelfs van de ligging van Maassluis in het hart van het groene lint, Midden Delfland via de pont naar Rozenburg naar het groene Voorne Putten. Een mooie vondst daar niet van, maar wij vragen dan vooral nog maar eens aandacht voor de luchtkwaliteit, ingeklemd als we zijn tussen de drukke A20 met veel lucht en geluid, de Waterweg met scheepvaart die erg vervuilende uitstoot heeft en een groot industrieel complex aan de overkant. Extra inzet hierop om overlast terug te dringen is gewenst. Graag een reactie hierop van het college.

Het winkelgebied in de historische binnenstad, maar ook een mooi vernieuwd winkelcentrum Koningshoek zal haar aantrekkingskracht op de omliggende gemeenten kunnen gaan bewijzen. Citymarketing krijgt daarom naar onze mening terecht een hoge prioriteit.

De herinrichting van de Centrumroute en het Marelplein behoren bij het aantrekkelijker maken van de binnenstad met instandhouding van een goede bereikbaarheid. De Raad komt hier binnenkort nog met u over in gesprek, maar wij zijn voorzichtig positief waar het plan een verbinding lijkt te hebben gevonden tussen verkeersvriendelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

De Kademuren van de Heldringstraat is een hoofdpijndossier geworden. Een grote schadepost van € 800.000,- en nog geen uitzicht op een goede oplossing. Wij willen op korte termijn van het college horen hoe wij uit deze spagaat gaan komen, door ons een goed plan voor te leggen, zodat we dit met de begroting 2017 concreet hebben.

Waar de nota spreekt over onze veiligheid en de initiatieven tot buurtpreventie, vragen wij ons af, ligt hier niet nog een toezegging van de burgemeester om modellen in andere gemeenten te onderzoeken en hiermee deze Raad te informeren?

Over Waaks lezen we. dat er inmiddels 100 hondenbezitters meedoen in een Whatsappgroep. Goed dat deze groep burgers nu ook eens positief in het nieuws komt. Wij willen hierbij nog wel een suggestie doen, beloon de hondenbezitter die deelneemt aan Waaks, bv. met een korting op de hondenbelasting, maar misschien zijn er wel creatievere ideeën.

Wat betreft de voorgestelde verandering om medewerkers meer naar buiten te laten gaan, dus buiten de muren van het Stadhuis, gaan wij uit van gezonde terughoudendheid. U als college bent de ogen en oren van de burger in de stad. U behoort die te vertalen naar beleid en u hebt daarvoor een apparaat tot uw beschikking dat uw plannen concretiseert. Medewerkers goede kennis laten nemen van de stad lijkt ons geen overbodige luxe. Dat kan ook en misschien wel beter met een meer planmatige aanpak. Doe niet aan vrijblijvende window-dressing!

De paragraaf duurzaamheid. Veel mooie woorden, maar niet veel concreets. Eén punt willen wij er wel uitlichten.

Een basisvoorziening als het zwembad die een grootverbruiker is van energie, zou een ideale verbinding kunnen vormen met een andere voorziening met een lagere energiebehoefte. Misschien zouden we hier voor de wat langere termijn (u spreekt immers over een doel in 2040) wellicht iets meer out of the box moeten denken.
Bij de uitvoering van de WMO willen wij onze zorg uitspreken voor de invulling van, wat u zo eufemistisch noemt, resultaatgerichte inkoop. Wij vrezen dat de uitwerking hiervan niet de burgers dient die we juist willen ondersteunen. Het uitbesteden van zorg met een blanco volmacht naar de uitvoerende, is naar onze opvatting de kat op het spek binden. Wij noemden dit in de behandeling op de thema-avond al een perverse prikkel, waarmee wij niet gelukkig zijn. Wij zijn benieuwd naar de mening van het college hierover.

Ook zijn wij nog niet gerustgesteld door de antwoorden op vragen die wij stelden over de overbelasting van de Wijkteams. De signalen die ons bereiken geven wat ons betreft nog steeds voeding aan die ongerustheid. Evenals de ouderen-consulenten die overbelast zouden zijn. Of hier sprake is van overbelasting of misschien ook wel bureaucratische opstopping willen wij boven water hebben.
Eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren, is een doorlopend punt van zorg. De wijkteams en ouderenadviseurs zijn toch in veel gevallen de toegang en het draaipunt voor bereikbaarheid van zorg op maat voor deze groep. Wij horen graag hoe het college hier mee om wil gaan.

De berichtgeving in de landelijke media over de sterke toename van de bureaucratische druk in de Jeugdzorg stemt ons tot grote ongerustheid. Geld dat nodig is en besteed moet worden aan zorg voor deze kwetsbare groep, gaat blijkbaar naar een sterke toename van de bureaucratische rompslomp en dit juist als gevolg van de decentralisatie die bedoeld was die druk te verlagen. De rijksoverheid nam daar immers ook al een voorschot op door de gemeente bij overdracht van deze taak, een bezuiniging op te leggen van 15%. Graag horen wij van de wethouder of hij dit signaal herkent. Is het college bereid hier krachtige inzet toe te zeggen zowel in onze uitvoering, maar ook naar de VNG. Iedere euro die niet de zorg dient, maar nodeloze bureaucratie, is verspild en dus niet effectief.

Zorgen baart ons ook, dat een groeiende groep inwoners moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Ondanks alle fijnmazigheid van toeslagen en tegemoetkomingen, lukt het velen niet op een normale manier rond te komen. Vooral de kinderen die in armoede opgroeien, moeten wat de VSP betreft, speerpunt zijn van het armoedebeleid. Wij pleiten voor extra inzet eventueel met extra budget, zodat kinderen die aan de scherpste kanten van armoede kunnen ontkomen, niet de nieuwe generatie armen hoeven te worden.

De sociale woningvoorraad is een ander punt van zorg. Alle alarmbellen in den lande gaan inmiddels af nu uit recente cijfers blijkt, dat de voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen paar jaar met één derde is afgenomen. Ja, wij weten dat wij er in Maassluis nog relatief goed voorstaan, met een goede woonbalans. Maar wij dringen aan op een actief beleid, zodat we niet in de slipstream van deze ontwikkeling worden meegezogen. Wij moeten nu reeds nadenken over de noodzaak in de komende jaren. Graag willen wij daarover binnenkort met het college in gesprek bij een update van de Woonvisie.

Goed dat u duidelijk en vastberaden bent om uw voornemens en ambities binnen sluitende Kaders aan ons te presenteren. Graag willen we richting het opstellen van de begroting van 2017 hierbij onze steun uitspreken voor deze taakstelling.

Wij zijn ingenomen met een gezonde financiële basis van de Kaders. Deze verwoord in o.a. de uitspraak in de nota “We behouden een robuust weerstandvermogen, waarbij ook kritisch wordt gekeken naar de ontwikkeling van de schuld- en vermogenspositie van Maassluis.”

Naar onze overtuiging is dit een absolute voorwaarde om als Maassluis onze rol als zelfstandige gemeente te kunnen en te mogen blijven vervullen.
Hoewel lastenverhoging voor de burgers altijd een uiterst redmiddel is, kan het in sommige gevallen verantwoord en acceptabel zijn. Een goede afspiegeling is onze plaatsing op de lijst van woonlasten voor burgers en bijbehorend voorzieningenniveau.

Maassluis bevindt zich nog steeds bij de 50% van de goedkoopste gemeenten in Nederland. Een bescheiden verhoging van de OZB-tarieven, waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij de niet-woningen, is wat ons betreft dus alleszins te rechtvaardigen.

Een prima voorbeeld van dat effectief omgaan met middelen wordt gevormd door de prestaties van Maassluis op het gebied van ICT.

Maasssluis, zo lezen we, scoort kwalitatief bovengemiddeld met betrekking tot automatisering en dit tegen lagere kosten per gebruiker.

Hiermee wordt andermaal vastgesteld dat juist bij complexe IT-omgevingen, schaalomvang heel belangrijk is. Groter is niet altijd beter en effectiever. Nergens is en wordt meer ICT-geld verspild dan bij de grote automatiseringsprojecten van de rijksoverheid.

Goed dat u aangeeft afstand te nemen van de gedachte van de Shared Service in MVS-verband. Wij zien voorstellen voor een realistisch toekomstscenario hierover van het college graag op korte termijn tegemoet.

 

Voorzitter
De behandeling van deze Kadernota op de zgn. tafeltjesavond en de goede schriftelijke vragenronde, heeft goed gefunctioneerd en waren wat ons betreft voldoende verhelderend, waarvoor onze dank.
Het college is met deze Kadernota moeilijke keuzes niet uit de weg gegaan. Wij hebben daar waardering voor.
Zonder pijnlijke ombuigingen zou het structureel tekort immers op 2,2 miljoen uitkomen.

Met de nu voorgestelde ombuigingen die bij elkaar 2,4 miljoen bedragen, komt er op papier een klein positief, maar vooral ook sluitend resultaat met een meerjarendoorwerking tot 2020 die structureel positief uitkomt. Dat is in lijn met de bedoeling die wij binnen de coalitie hebben vastgesteld. Een dergelijke operatie vraagt veel aan inventiviteit en creativiteit van alle betrokkenen, zowel de beleidsmedewerkers als ook de politieke wil en daadkracht van het college.

Wat de VSP betreft zijn de keuzes die u voorstelt in balans en verantwoord. Wij zien met vertrouwen uw inspanning richting het opstellen van de begroting 2017 tegemoet.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt