MAASSLUIS | De uitgebreide inbreng van het Maassluis Belang in de eerste termijn op dinsdag van het begrotingsdebat gaat onder meer over belasting, Koningshof leegstand panden, fietspaden, riolering, parkeren, nieuwe banen en veiligheid. Fractievoorzitter Gertjan Enzerink bracht daarover onderstaande naar voren.

Inleidend stelde hij:

“Vanavond bespreken we de Programmabegroting 2017-2020 en het stemt ons droevig dat de overeenkomsten met de Kadernota dit jaar wel opvallend groot zijn. Anders gezegd, er is weinig of niets gedaan met de opmerkingen die bij de behandeling kort voor het reces zijn gemaakt. Het antwoord op de tafeltjesavond luidde :” met niet genoteerde toezeggingen gebeurt niets en financieel waren er niet veel wensen mogelijk”. Heeft de kadernota dan nog wel zin? Natuurlijk wel, maar wat MB betreft krijgt het college niet langer de vrije hand, hoe om te gaan met opmerkingen vanuit de raad. Wij pleiten daarom voor officiële vaststelling van de kadernota in 2017. Voorzitter, u schrijft dat u blij bent met deze structureel sluitende begroting. Op papier klopt dat, maar het aantal aannames is ook dit jaar weer niet van de lucht. Daarnaast hebben wij grote moeite met de soms bijzonder makkelijke wijze waarop u aan extra middelen denkt te komen.”


LONGREADBelastingen

“… Opnieuw brengen de hondenbezitters met elkaar zo’n 135.000 euro in het laadje. Geld waar ze na de laatste wijziging helemaal niets meer voor terug krijgen. Het is een vorm van woekerwinst, want aan de lastenkant in de begroting staat 0 euro. Inmiddels heeft meer dan 35% van de Nederlandse gemeenten deze belasting afgeschaft en er volgen dit jaar nog meerdere. U wilt hier nog steeds niet aan en daarom zullen wij vanavond opnieuw een motie hierover indienen.

Een tweede ongehoorde belastingheffing is de OZB. Voor particulieren is het een minimale verhoging. Prima. Echter de OZB voor bedrijven verhoogt u in een klap met 12,5%. Wij vinden dit bijzonder bedrijfsonvriendelijk. Uw argument is dat wij t.o.v. andere gemeenten achterlopen. Een inhaalslag schrijft u. Als u zo nodig wilt verhogen, overweeg dat dan stapsgewijs te doen. Nu schrikt u mogelijk geïnteresseerde bedrijven af.

Een derde voorbeeld is de korting van 5% op twintig grote gesubsidieerde instellingen. U verwacht dat de instellingen zelf met voorstellen komen. En als dit niet lukt? “Dan drukken wij gewoon de 5% korting door”. Wij vinden dit een vorm van pure schijndemocratie.

Daarnaast vinden wij het onbegrijpelijk dat u blijkbaar geen andere weg ziet om geld vrij te maken voor de cultuurmakelaar en uitvoering te geven aan de alom geroemde cultuurnota “Alles stroomt, niets blijft hetzelfde”. Terecht dat ook de Culturele Raad hierover in de pen is geklommen, want zonder structureel geld blijft alles wel degelijk hetzelfde en stroomt er straks niets meer….”

Zich rijk rekenen

“… bij de kadernota hebben wij gezegd dat u zichzelf rijk rekent met veel aannames. Een fraai voorbeeld is de onlangs geopende passantensteiger. U boekte op voorhand een winst in van 25.000 euro aan liggelden. Nu blijkt dat de opbrengst slechts 5000 euro was. Geen wonder dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. U rekent n.l. de hoofdprijs voor een ligplaats aan sterk vervuilde steigers en fatsoenlijke faciliteiten ontbreken nog steeds.  …”

Koningshof

“… Een nieuwe zorg die we erbij hebben gekregen is de wijze waarop u omgaat met de Koningshof. U stelt in de begroting nauwelijks geld beschikbaar voor aanpassingen in dit gebouw. Het door u ingehuurde bureau spreekt over enkele tonnen om de meest noodzakelijke aanpassingen te doen. U vindt dat blijkbaar niet nodig, want u begroot slechts zes duizend euro voor investeringen. Dit terwijl er ook nog eens sprake van fors achterstallig onderhoud is. Krijgen we straks weer een greep uit de algemene reserve, of wordt het een nog grotere korting op de grote maatschappelijke instellingen? …”

Overbelasting ambtenaren

“… De gemeentelijke organisatie zit al enige jaren in een reorganisatieproces en dat zoiets tijd nodig heeft begrijpen wij. De opzet is “we gaan meer doen met minder”. Dat klinkt goed maar ons bereiken geluiden dat de mensen op de werkvloer het gevoel hebben dat ze worden bedolven onder de hoeveelheid werk, waardoor het kortstondig ziekteverzuim nog steeds zo hoog is. Herkent u dit misschien? Hebben we enkele jaren geleden misschien een te grote personeelsreductie doorgevoerd, met het idee dat met behulp van ict middelen veel zaken zouden worden geautomatiseerd?

Vanuit de gemeentewerf bereiken ons soortgelijke geluiden. Ook hier moet meer werk met minder gebeuren, maar kan men dat, veelal fysiek zware werk wel aan met een krimpend personeelsbestand? Daarbij speelt misschien uw overweging om het ophalen van bedrijfsafval te privatiseren ook een belangrijke rol. U schrijft dat deze tak is bij lange na niet kostendekkend is. Heeft dat misschien te maken met uw tariefstelling? Wij zien nl. in toenemende mate particuliere vuilniswagens rijden en horen van bedrijven dat de tarieven op de particuliere markt nu eenmaal gunstiger zijn. Is tariefaanpassing voor u een optie? …”

Verfraaien leegstaande panden

“… U heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor de vergroening van onze stad. Een goede zaak. Niet alleen voor onze eigen bewoners, maar ook voor de bezoekers van onze stad. Dat mag voor ons wel wat kosten. Wat weinig hoeft te kosten, maar onze binnenstad zeker zal opfleuren, is de winkelleegstand positief te gebruiken. In veel steden worden lege winkelpanden beplakt met gevel vullende afbeeldingen. Een mooi voorbeeld in Maassluis is ons oude postkantoor. De koeien zie je al van verre. Naar ons idee zouden ook werken van Maassluise kunstenaars ingezet kunnen worden om de binnenstad te verfraaien. Wellicht kan de cultuurmakelaar ingezet worden om in overleg met kunstenaars en andere instanties, etalage tentoonstellingen te organiseren in leegstaande panden. Hierover hebben wij een motie voorbereid …”

Fietspaden en riolering

“… Verder vragen wij aandacht voor de fietsende Maassluizers en bezoekers, want daar is helaas nog wel het nodige te doen. U schrijft dat deze groep recht heeft op veilige en comfortabele fietspaden, maar dat de benodigde middelen ontbreken . Wij betreuren dit in hoge mate en vragen u om dit te heroverwegen.

Waar wij ook aandacht voor vragen is de particuliere aansluitingen op het hoofdriool. Door verzakking van wegen, of verzakking van het hoofdriool zelf, ontstaan er in sommige wijken breuken in de huisaansluiting. Het inschakelen van een gecertificeerde aannemer is dan noodzakelijk, maar de bewoners draaien voor de soms hoge kosten op. Aangezien de rioolrechten in Maassluis toch al fors zijn, vinden wij het redelijk dat de gemeente een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. Ook hier houden we een motie voor achter de hand. …”

Parkeerproblemen

“… het parkeren in die straten waar te weinig parkeerruimte is en mensen hun auto half op de stoep zetten, zodat er voldoende ruimte overblijft voor de hulpdiensten. Wij hebben daar eerder al vragen over gesteld. In de begroting staat een post parkeerfonds, van 118.000 euro. Dit bedrag moeten we terugstorten, als we dat binnen afzienbare tijd niet besteden. Ons voorstel is om dit geld z.s.m. in te zetten voor extra plaatsen en/of belijningen. Dit in overleg met de hulpinstanties, want die weten precies waar de knelpunten zitten. Wij houden hiervoor een motie achter de hand. …”

Werk & Stroomopwaarts

“… Over werk en inkomen valt veel te zeggen, maar we willen u vooral complimenteren met de aandacht die u schenkt aan dit, in onze ogen, heel belangrijke programma. Wij zijn nu eenmaal een gemeente met veel sociale problemen, maar u laat het niet daarbij zitten en pakt met veel daadkracht achterstandszaken, werkeloosheid, armoedebestrijding en dergelijke op. Dit natuurlijk o.a. met de mensen van Stroomopwaarts. Dat u voor dit programma heel veel geld over heeft vinden wij een goede zaak, maar evenzeer is het belangrijk dat u goed kijkt of dat geld op de juiste plek terecht komt en goed wordt besteed. Dat vertrouwen hebben wij. Toch zijn wij mening dat u als gemeente mensen die nu voor u werken via Stroomopwaarts, sneller zelf in dienst moet nemen. U heeft daarin een voorbeeldfunctie. …”

Veiligheid

“… als laatste het onderwerp veiligheid. Op dit gebied is onze zorg bepaald niet afgenomen. Vooral omdat we jaarlijks hierover praten en moties indienen, maar er eigenlijk maar weinig verandert. Nu hebben wij uiteindelijk ook maar weinig te zeggen als het gaat om de aanrijtijden van ambulances en politie. Gelukkig klagen we nog niet over de tijden van de brandweer, maar hoe lang duurt het nog voordat ook die van buiten moet komen? Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Gelukkig hebben we nog wel wat te zeggen over onze eigen handhaving en toezicht, beschikken we over een goed buurtpreventieteam en hebben we binnenkort zelfs politie in huis, maar daar moeten onze burgers steeds dieper voor in de buidel tasten. Wij vinden dit een taak van de overheid, maar door bezuinigingen van het rijk draaien wij steeds meer op voor de kosten van onze eigen veiligheid. Wij vinden dat echt de wereld op zijn kop.

Tot slot moet ons van het hart dat de politie soms wel heel makkelijk de verantwoordelijkheid van ongeregeldheden op het bordje van de gemeente legt. Concreet denken we aan de onrust in de Burgemeesterswijk, waarbij de politie ons verweet dat we dit wellicht hadden kunnen voorkomen als wij meer hadden geïnvesteerd in ons jeugd en jongerenwerk. En nu bent u op zoek naar een onderkomen voor een jongerencentrum in Maassluis. Een aantal jaren geleden waren wij blij dat de toenmalige wethouder v.d. Wees een constructie bedacht waaruit het huidige Inblik is voortgekomen. Nu moet er opnieuw een jongerencentrum, oude vorm, terugkomen. Wij betwijfelen sterk of dit de oplossing van het probleem is. Maar wij hopen wel dat u bij uw eerdere zoektocht geleerd hebt, dat een tijdige en open communicatie met de omwonenden, van essentieel belang is om uw zoektocht succesvol af te ronden. …”

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt