MAASSLUIS | Op woensdag was de tweede termijn van het debat over de gemeentelijke begroting voor 2019. Maassluis Belang bij monde van fractievoorzitter Denise Mulder bracht het onderstaande naar voren. Evenals de meeste andere partijen diende MB moties in ter stemming.


Voorzitter,

Dank voor de antwoorden op de vragen uit de eerste termijn. Op veel punten is door het college positief gereageerd en dat geeft maar weer eens aan hoe constructief wij met elkaar samen werken in ons Maassluis.

 

Zo zijn we blij dat u met een voorstel over het vuurwerk voor de jaarwisseling 2019-2020 naar de raad komt, u geeft aan het onderzoek verder te willen uitbreiden. We zullen de motie die wij samen met Groen Links hebben voorbereid dan ook aanhouden tot het moment dat we het vuurwerkbeleid hebben besproken.

Toch zijn er nog een aantal punten waar wij nog wat dieper op in willen gaan:

Wethouder van de Wees gaf aan dat hij verwacht dat einde van het jaar duidelijk is of de IBP gelden beschikbaar komen en over welk bedrag we dan praten. Als het bedrag niet toereikend is komt het college met andere voorstellen? Wethouder zegt u daarmee dat u de plannen sowieso gaat uitvoeren, of is het andere voorstel uitstel? En wethouder wordt uitstel dan geen afstel?

Daarnaast begreep ik gisteren uit de woorden van wethouder Kuiper dat er al een start is gemaakt met de wijk op maat.

Als er geen geld beschikbaar komt kunnen wij dan een vraag om budget tegemoet zien omdat er immers al is begonnen?

Ruim een jaar geleden vroeg MB aan Wethouder Evers of het mogelijk was om duurzaamheid als paragraaf in elke raadsinformatie brief, in elk raadsbesluit een plek te geven. Dat kon niet! We zijn dan ook positief verrast dat wethouder vd Wees op het voorstel van de VVD reageerde met: Ik neem het mee terug neemt naar het college. Dit zegt nog niets over de uitkomst maar mogen we er van uitgaan dat dit gaat lukken?

Er ligt een behoorlijke uitdaging binnen het sociaal domein. We zijn blij dat er een interne analyse komt m.b.t. de jeugdzorg. Hopelijk wordt hierin duidelijk wat er gedaan moet worden om de kosten te beheersen. De beloofde effeciency slag die de decentralisaties moesten bewerkstellingen is nu nog ver te zoeken. Niet alleen op het gebied van jeugd, dit geld natuurlijk ook voor de WMO. We zien daarom ook uit naar de doorontwikkelagenda’s.

Jongeren willen we behouden voor de stad, de PvdA gaf daarom al aan dat het belangrijk is dat er huur en koopwoningen gerealiseerd gaan worden die voor deze doelgroep bereikbaar zijn. Daar zijn ook wij voorstander van. In de praktijk zien we helaas vaak dat na de eerste verkoop de prijzen zo ver gestegen zijn dat het direct starterswoning af is. Als deze woningen gerealiseerd zijn hoe kunnen we deze woningen dan specifiek voor deze doelgroep behouden, wethouder heeft u hier instrumenten voor?

De wooncoach heeft inmiddels 25 gesprekken gevoerd en dat leverde 9 doorstromingen op. Het aanbod zo hoorde wij vorige week is hierin de belemmerende factor. Dat snappen wij gezien de krapte op de woningmarkt. Tegelijkertijd wat is dan de rol van de wooncoach, gesprekken voeren maar geen mogelijkheden hebben lijkt onwenselijk of is het de bedoeling dat we in beeld krijgen wat de wensen van de bewoners zijn?

Wethouder Kuiper benoemde gisteren dat de omgevingswet wordt gezien als de vergeten decentralisatie, een grote opgave voor de stad. Maassluis Belang vind het daarom fijn dat het CDA daar nu al aandacht voor vroeg. Laten we bij het opstellen van de visie inderdaad gelijk gebruik maken van de input van de experts in de wijk.

D66 had het in hun inbreng over binnenstedelijk bouwen, voorzitter, wonen op onze industriegebieden dat heeft niet de voorkeur van MB. Wij zien het nog niet voor ons maar wellicht kan de heer Doekhi een aantal voorbeelden met ons delen zodat wij een beeld krijgen van wat hij bedoeld.

We gaan aan de slag in de binnenstad, op het gebied van schoon heel en veilig. De CU vraagt u om de ondernemers te betrekken bij het parkeerbeleid. Dat lijkt ons een prima plan, u gaat met de ondernemers aan de slag m.b.t de nieuwe winkelstraat actie want ons betreft kunt u dit gelijk meenemen.

Het is goed te horen dat er in het voorjaar een plan naar de raad komt om binnen kaders de markt verkeersluw te maken. U bent hier al druk mee maar als steun in de rug hebben wij hiervoor een motie voorbereid.

Motie verkeersluwe markt, deze motie dienen wij in met de VVD en FvM

M.b.t tot de verkeersveiligheid laat de wethouder zich positief uit over het bekijken van de veiligheid op de oversteekplaatsen en rotondes. Wij zijn blij te horen dat de wethouder een rondje langs de scholen gaat maken en daar aandacht zal vragen voor de verkeerslessen en de eventuele uitbreiding hiervan. Het onder de aandacht brengen vinden wij fijn maar we willen meer.

Nu hebben de meeste scholen verkeersexamen in groep 7, School op Seef kent bijvoorbeeld al verkeerslessen vanaf de kleuterschool. Waarbij stapje voor stapje ieder leerjaar het kind wijzer gemaakt wordt in het verkeer.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd zelfstandig naar school en naar bijvoorbeeld de sportvereniging kunnen komen. Veiligheid staat hierbij voorop, daarom hebben wij een motie Veilig onderweg voorbereid.

De Motie Veilig onderweg dienen we in met alle partijen

Gisteren lazen we in de krant dat spijbelaars minder vaak voor de rechter komen. Dat is klinkt goed, dit betekent niet dat er minder spijbelaars zijn maar alle instanties samen proberen leerlingen en ouders meer te ondersteunen. Gisteren zei u al iets over de doorstroomtafel en de leerplicht ambtenaar mogen we daaruit concluderen dat deze trend ook in Maasluis zichtbaar is? Verwacht u daarmee dat in de toekomst het verzuim dan ook werkelijk af gaat nemen?

Het is goed dat er ingezet wordt op technisch onderwijs, want in de toekomst liggen daar veel tekorten op de arbeidsmarkt. De PvdA en de VSP benoemden al dat burgers en ondernemers actief hierin mee denken. Zo kunnen we er met elkaar hopelijk voor zorgen dat we op korte termijn de basis en kader beroepsgerichte leerweg weer terug krijgen in Maassluis.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze in staat worden gesteld om hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Forum voor Maassluis vroeg er gisteren aandacht voor. We hebben in Maasluis veel mogelijkheden om kennis te maken met sport en cultuur maar dan.

Welke mogelijkheden hebben we om kinderen daarna hun talent verder te laten ontwikkelen als die steun er vanuit de thuissituatie er niet is?

Alle kinderen wensen we een goede start in het onderwijs. Voor iedereen is het belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Als dat niet op eigen kracht lukt zijn wij ook blij dat voor die groepen ondersteuning mogelijk is. Tegelijkertijd zouden we daar ook iets voor terug mogen verwachten.

Om een voorbeeld te geven hebben ouders niet de financiële middelen om hun kind te laten voetballen dan moet dat via het armoedebeleid geregeld. Dat doen wij zo in ons Maassluis. Aan de andere kant draait de voetbalvereniging voor een groot deel op vrijwilligers. Daar zien wij voor ouders een mogelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij. Een vorm van wederkerigheid. Gisteren hoorde we op vele gebieden dit begrip terug, dat is goed want op veel terreinen is dit van toepassing. Niet om iemand te pesten, nee om iemand zichzelf te laten ontwikkelen, zich nuttig te laten voelen.

Onze motie helpt u nog een stapje verder.

Wii dienen de motie Iets terug doen voor de maatschappij in samen met de VVD, PvdA en het CDA

Gisteren begon ik mijn betoog met “Maassluis is een plaatje”,

Veel onderwerpen hebben tijdens de behandeling van de begroting de aandacht gevraagd en gekregen, veel onderwerpen waar verschillende doelgroepen bij betrokken zijn. Daarom is het ook goed dat gewerkt wordt aan verbetering van de communicatie en een verandering in de organisatie. Alle partijen zijn op hun eigen wijze betrokken bij de stad.

Samenwerken doen we met elkaar en alleen op die manier kunnen we van ons Maasluis een Dynamisch plaatje maken waarin een ieder zijn of haar rol pakt, zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu