E25 bestempeld CRM verslag als slordig

MAASSLUIS | Op 4 juni jl. heeft de VSP fractie vragen gesteld over de bezoekers van InBlik. Daarbij werd verwezen naar de notulen van de Culturele Raad Maassluis d.d. 8 april jl. waarin een korte samenvatting is te lezen van het gesprek tussen de CRM en een vertegenwoordiger van Welzijn E25/InBlik. Deze samenvatting was aanleiding om de vragen te stellen.

B&W heeft contact gehad met deze vertegenwoordiger en hem om een reactie gevraagd. Het overleg tussen de CRM en het jongerenwerk had als onderwerp cultuur binnen het jongerenwerk. De weergave van dat overleg van 8 april is door E25 als onvolledig en onnauwkeurig bestempeld. Het verslag is ook niet door de CRM eerst aan de vertegenwoordiger van Welzijn E25/InBlik voorgelegd om het te verifiëren.

Hieronder de beantwoording door BW van de vragen van VSP.

Van de redactie: Wat daarin opvalt zijn deze raadselachtige cijfers in de beantwoording …

    • E25: Maandelijks weten gemiddeld 120 diverse jongeren tussen 12 en 23 jaar het jongerencentrum te bereiken.
    • B&W: In het weekend is er een groep van 70 jongeren die gebruik maakt van InBlik.

 

 

1. Is de homogene groep die wordt aangeduid, de jeugd van Ummah Wahidah?

Of met de homogene groep de jeugd van Ummah Wahidah wordt bedoeld is niet duidelijk. In het weekend is er een groep van 70 jongeren die gebruik maakt van InBlik. Door-de-weeks zijn er allerlei verschillende activiteiten die verschillende jongeren, groepen aantrekken.

2. Als dit zo is, waarom denkt E25 dat sociale media een belangrijke rol spelen voor andere groepen om InBlik niet te bezoeken?

In het overleg tussen de Culturele Raad Maassluis en de vertegenwoordiger van E25 heeft de vertegenwoordiger niet gezegd dat sociale media en het gebruik daarvan andere jongeren uit Maassluis ervan weerhouden om naar InBlik te komen.

3. Sociale media is zelf een dood medium slechts het aanwenden kan reden zijn, welke aanwending door jongeren maakt dat andere groepen wegblijven?
Kortheidshalve verwijzen wij u naar het antwoord onder vraag nummer 2.

4. Kan het zijn dat andere groepen wegblijven omdat het jongerencentrum nu het karakter heeft van het clubhuis van Ummah Wahidah?
Graag verwijzen wij u in dit verband naar het weekprogramma dat als antwoord op vraag 7 is bijgevoegd. Naar ons idee gaat het erom dat jongeren de weg weten te vinden naar InBlik. Daarbij kijken we niet naar afkomst en etniciteit.

In het evaluatierapport jongerenwerk/InBlik, dat als bijlage is bijgevoegd, is het volgende te lezen.

zie: InBLik Evaluatie (36 blz; pdf)

“Maandelijks weten gemiddeld 120 diverse jongeren tussen 12 en 23 jaar het jongerencentrum te bereiken. Zij nemen deel aan diverse activiteiten zoals de Meidenavond, de Cultuuravond en Chef InBlik.”

Daarnaast is het ambulante jongerenwerk ook actief in de stad. Daarbij gaat het jongerenwerk uit van de vraag en behoefte van de jongeren. Die staan centraal. Afhankelijk van die vraag en behoefte leidt het jongerenwerk de jongeren naar InBlik. Daarbij krijgen de jongeren de ruimte om zelf invulling te geven aan die activiteiten of aan te sluiten bij het weekprogramma. Uit het eerder genoemde Evaluatierapport blijkt dat het jongerenwerk met het locatiegebonden werk en het ambulante werk 500 (unieke) jongeren bereikt.

5. Is er sprake van het claimen van exclusiviteit vanuit de homogene groep richten andere groepen?

Nee.

6. Is er inmiddels sprake van een vaste conciërge waarvoor door de raad eerder budget is vrijgemaakt?

Ja, er is een vaste beheerder die vanaf het begin is ingezet. Voor 2018 en 2019 is daar budget voor beschikbaar gesteld. Voor 2020 moet de financiering van deze taak structureel worden gemaakt.

7. Hoe is de bezetting van InBlik gedurende de week en weergegeven naar dagdelen gedurende 7 dagen van de week en door wie?

In het evaluatierapport staat vanaf pagina 18 een overzicht van de soort activiteiten, de doelgroep en het aantal bezoekers.

 

Het weekprogramma:

© InBlik

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt