MAASSLUIS | In december 2018 heeft de rekenkamercommissie aan Lysias Advies de opdracht gegeven om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te evalueren. In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal.

“Heeft de gemeenteraad van Maassluis voldoende zicht op de wijze waarop het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door ROGplus, op de doelmatigheid en rechtmatigheid van deze uitvoering en heeft de raad voldoende mogelijkheden om waar nodig tijdig bij te sturen?”

Het onderzoek richt zich op de voorzieningen huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Om de onderzoeksresultaten te duiden, is bij aanvang van het onderzoek een toetsingskader opgesteld. Aanvullend zijn de recente kostenoverschrijdingen in de Wmo als specifieke casus in het onderzoek meegenomen.

Conclusies

ROGplus is een serieuze en goed geïnformeerde gesprekspartner voor de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) en voor aanbieders. Daarnaast treedt ROGplus daadkrachtig op bij incidenten (zie de casus kostenoverschrijding in het rapport). De keuze om de gehele uitvoering van de Wmo (in tegenstelling tot alleen de inkoop) onder te brengen bij ROGplus heeft goed uitgepakt. Mede hierdoor is het voor ROGplus mogelijk om duurzame relaties op te bouwen, te investeren in cliëntparticipatie en het ondersteuningsaanbod te vernieuwen.

De budgetoverschrijdingen kunnen gezien worden als een incident waarop de organisatie voortvarend heeft gehandeld. Echter … beoordeling van het functioneren van ROGplus gaat over meer dan alleen kosten.

“Wij adviseren de gemeenteraad om zich regelmatig te laten bijpraten (door college en ROGplus) over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Naar verwachting brengt dit het kennisniveau van raadsleden op een hoger niveau, waardoor ze ook beter in staat zijn om bij te sturen.”

De informatievoorziening aan de raad is beperkt, maar de raad laat zich ook niet actief informeren. De raad ontvangt eenmaal per jaar via P&C-cyclus informatie over de resultaten van de uitvoering van het Wmo-beleid. In de jaarstukken ontbreekt het aan duiding van de indicatoren (zie ook de eerste conclusie). Anderzijds neemt de raad een afwachtende houding in op het Wmo-dossier. Het gevoel bij sommige raadsleden dat ze op  afstand staan en daardoor argwanend naar ROGplus kijken, laat zich vooral gelden nu er financiële problemen zijn. De raad lijkt onvoldoende eisend naar het college om inzicht te verschaffen, stellen nauwelijks vragen en dienen vrijwel geen zienswijzen in.

Er zijn verschillende toezeggingen gedaan door het college aan de raad, zoals elke twee jaar een evaluatie van het Wmo-beleid en een jaarlijks verslag van de toezichthouder. De raad spreekt het college hier onvoldoende op aan.

lees hier het volledig rapport: Onderzoeksrapport WMO beleid (40 blz)

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Marja Gerkema
    22 augustus 2019 at 16:49

    Tsja

  2. Bea Scheurwater
    22 augustus 2019 at 11:14

    ”Je kunt geen olifant temmen als je tegelijkertijd probeert de rondspringende konijntjes te vangen.”