MAASSLUIS | Het coalitieakkoord “Samen Maassluis – Investeren in een duurzame toekomst” vraagt nu om zinnige heroverweging. De ambities en concrete plannen die in dat akkoord staan, vormen hét kader voor de inzet van het college in de komende jaren. In tegenstelling tot andere jaren is deze kadernota echter omgeven met grote financiële onzekerheden. Waar na het verschijnen van de septembercirculaire 2019 nog een sluitend meerjarenperspectief konden worden gepresenteerd is het perspectief negatief bijgesteld.

Oplopende tekorten in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en een tekort op leerlingenvervoer hebben geleid tot een financieel perspectief waarin sprake is van meerjarige tekorten. Om een sluitende begroting aan te kunnen bieden, zal het college gaan werken aan het doorlichten van de begroting en het formuleren van voorstellen ter verbetering van het perspectief.

 

Jorrit Keijzer fractieleider van de PvdA geeft de visie van zijn partij in onderstaande debattekst.

Voorzitter.

Ook dit jaar is er weer een bijzondere behandeling van de Kadernota. Bijzonder gezien de corona crisis en bijzonder gezien de setting waarin we vanavond met elkaar vergaderen.

Als PvdA Maassluis willen om te beginnen al die inwoners die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, maar ook in de supermarkten, de hulpdiensten en al die andere inwoners die in deze corona tijd zijn blijven doorwerken om de stad draaiende te houden bedanken. En zeker ook al die inwoners die in deze maanden zich hebben ingezet voor hun familie, buren of andere inwoners van onze stad die het even niet op eigen kracht konden. Via facebookgroepen, acties voor de voedselbank, het brengen van ijsjes, rozen of muziek bij de diverse verzorgingshuizen, als deze 3 maanden iets heeft laten zien is het wel dat we Maassluis echt samen maken.

In deze tijd worden we als samenleving op de proef gesteld. Veel zekerheden die we als normaal beschouwden zijn opeens onzekerheden geworden.

In deze corona tijd begrijpt iedereen hoe belangrijk de zekerheid is van een vast inkomen. De zekerheid die mensen hebben met een vaste aanstelling die bijvoorbeeld werken bij de overheid tegenover de onzekerheid van mensen die werken als zzp-er, flexwerker, oproepkracht of als ondernemer. De zekerheid zorgt niet alleen voor een gemoedsrust, maar ook voor economische kracht. Als je zeker bent van je inkomen ben je tenslotte ook eerder geneigd tot de aanschaf van een nieuwe auto of huis, of het boeken van een vakantie. Als PvdA Maassluis maken we ons dan ook grote zorgen over het stijgend aantal werklozen en de vele mensen die op dit moment een inkomen krijgen via de NOW en de TOZO.

Zeker zijn is ook zeker zijn dat je meetelt, ongeacht je leeftijd afkomst of geaardheid. Met de dood van George Floyd en de wereldwijde massale afkeer tegen racisme en discriminatie is er meer dan ooit het besef dat we samen 1 zijn. De Partij van de Arbeid is een emancipatiepartij die opkomt voor de mensen die het niet vanzelf in de schoot geworpen krijgen. Want voorzitter, welk geloof, geaardheid of huidskleur iemand ook heeft, we zoeken allemaal geluk, welzijn en gezondheid voor onszelf en onze naasten. In het verleden hebben we hierover ook diverse moties ingediend, zoals bijvoorbeeld de motie afspiegeling van de samenleving. Wat wordt daar op dit moment al door het College aan gedaan en welke extra stappen wilt u nemen? Hoe staat het met de wijkaanpak om de sociale cohesie te bevorderen en welke resultaten ziet u hier al van?

Zeker zijn van een goede woning is iets waaraan we in de stad druk mee aan de slag zijn. In deze Corona tijd met het veel thuiswerken en waarbij we meer thuis zijn dan voor deze crisis is het belang dat iedereen een goed huis heeft meer dan eens helder. Er wordt druk gebouwd op het Balkon, in Sluispolder west, de Kade wordt druk ontwikkeld en ook in het Wilgenrijk worden steeds meer stappen gemaakt. De PvdA Maassluis maakt zich wel zorgen om de betaalbaarheid en zijn dan ook blij dat de raad recent de verordening doelgroepen woningbouw heeft aangenomen waarin staat aangegeven dat in nieuwe projecten 33% moet bestaan uit sociale huur. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is. Gezien de vele projecten die lopen in de stad verzoeken wij het College om ons d.m.v. een thema-avond te informeren over de stadsontwikkeling zodat we een helder overzicht hebben wat er in de stad allemaal speelt op dit terrein.

Voorzitter. Vele organisaties en verenigingen in de stad zitten in onzekere tijden. Het is goed dat u met de sportverenigingen en de MSR een inventarisatie aan het doen bent hoe de stand van zaken bij deze vereniging is en dat u hierop na de zomer zult terugkomen. Heeft u hierover al gesprekken gevoerd ondertussen? Wij hebben afgelopen week de brief van de CRM ontvangen en gaan er vanuit dat u ook hiermee aan de slag gaat en ons als raad na de zomer hierover zult informeren.

In de kadernota zien we dat de hoofdpijn dossiers zoals we die ondertussen wel mogen noemen als Wmo en jeugdzorg nog steeds zorgen voor verreweg de meeste tekorten. Tijdens de vorige begrotingsbehandeling sprak ik al m.b.t. het abonnementstarief over het zijn van een omgekeerde Robin Hood. Dit is helaas nog steeds het geval. Rijke inwoners worden bevoordeeld en door de bezuinigingen die o.a. nodig zijn door deze maatregel worden inwoners met een laag of middeninkomen, die de ondersteuning hard nodig hebben, de dupe. Het schrijnende in de jeugdzorg is juist dat zowel de kwaliteit als intensiteit van de zorg voor de kinderen uit Maassluis niet beter wordt. We helpen niet meer kinderen, de problematiek wordt groter en de kosten nemen toe. Ook voor de wethouder moet dit hoofdpijn opleveren. Graag een reactie hierop.

Voorzitter ik rond af.

We hebben de afgelopen jaren als college en raad altijd een verstandig financieel beleid gevoerd met tegelijkertijd ook voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van Maassluis. Wat de PvdA Maassluis betreft moeten we dit de komende jaren ook blijven doen. Wij staan voor een Sterk en Sociaal Maassluis. Om die reden roepen we het college dan ook op om naar de VNG dan wel direct naar de landelijke overheid een oproep te doen om in deze financiële zware tijd ook gemeentes financieel te ondersteunen. Het kabinet maakt op dit moment mooie sier door grote bedragen uit te geven aan het op gang houden van de economie en terecht! Maar het valt toch niet uit te leggen aan de inwoners van Maassluis dat het kabinet elke keer aangeeft dat het in deze tijd van crisis niet gaat bezuinigen en dat tegelijkertijd wij als gemeenten wel worden gedwongen door diezelfde landelijke overheid om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren!

Dit kunnen wij alleen realiseren door te bezuinigen en lasten verzwaringen die dezelfde inwoners treft waarvan de landelijke politiek juist aangeeft dat het nu niet gepast is hun met bezuinigingen te treffen! Dit zorgt ervoor dat zekerheid waaraan nu voor iedereen juist behoefte aan is nog zwaarder onder druk zal komen te staan. In de beantwoording van de schriftelijke vragen gaat u er van uit dat de bezuinigingen een vaststaand feit zijn. Wij zien hier toch zeker nog een uitdaging om de landelijke overheid te bewegen tot meer steun naar gemeenten. Graag hierop een reactie van het college.

 

bekijk de videobeelden van de beantwoording: videobeelden (DEBAT)


© TenFiftyNine

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  19 juni 2020 at 10:03

  Maassluizers klagen steen en been,
  Waar Moeten Wij Betaalbaar Heen?

 2. Adis
  17 juni 2020 at 13:00

  Wij zijn zowat sinds 2009 op zoek naar een groter huis voor ons….wij wonen i een 2 slaapkamerwoning met zijn 4, ouders en 2 opgroeiende tieners…wij vallen overal buiten de boot….kopen is voor ons geen optie en omdat we in vrije sector vallen is er gewoon niks voor ons, om überhaupt op te reageren….wij zijn vast niet de enige die dit probleem hebben maar hier wordt gewoon door de politiek niks aan gedaan. Het zijn vooral koop woningen en sociale huurwoningen die gebouwd worden. De woonbeleid is zo scheef als wat.