door Vereniging BIZ Stadshart Maassluis

MAASSLUIS | Het bestuur van Ondernemersvereniging Stadshart Maassluis heeft inmiddels 10 jaar geleden het initiatief genomen voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een woordvoerder: “Sinds de oprichting van Vereniging BIZ Stadshart Maassluis op 1 januari 2012 is er veel gebeurd en kan de BIZ-vereniging terugkijken op inmiddels twee succesvolle BIZ-periodes waarbij we mogen concluderen dat de beoogde doelstellingen zijn bereikt.”

In de laatste periode, van 2017 t/m 2021, heeft het BIZ-bestuur zich o.a. gericht op:

• onderhoud en beheer van het camerasysteem;
• behalen van de 3e t/m 4e ster Keurmerk Veilig Ondernemen (de 5e ster is inmiddels ook bijna binnen);
• ophangen van 4 AED’s in het Stadshart;
• onderhoud en beheer van de sfeerverlichting;
• meewerken aan de organisatie van de Voorjaarsfair en Kerstmarkt;
• ontwerp van een nieuw logo;
• deelname aan overleggen met gemeente Maassluis m.b.t. onderwerpen als leegstandbestrijding en parkeergelegenheid;
• de nieuwe banieren die het Stadshart een eigen gezicht geven.

Dit zijn nog maar een paar activiteiten die de BIZ-vereniging in de afgelopen BIZ-periode heeft opgepakt. De afgelopen 1,5 jaar heeft de BIZ-vereniging, in verband met de coronamaatregelen, niet alle activiteiten
kunnen uitvoeren welke wel in de planning stonden en heeft ook de opstart van het BIZ-verlengtraject vertraging opgelopen.

Op 31 december verlopen de huidige BIZ afspraken. Om de activiteiten te kunnen continueren moeten er voor de komende 5 jaar nieuwe afspraken worden gemaakt. De nieuwe BIZ afspraken gaan in op 1 januari 2022 en lopen t/m 31 december 2026. Gezien de BIZ bijdrage via een belasting maatregel wordt geïnd dient het college en de raad hiermee in te stemmen alvorens deze kan worden ingevoerd.

Er ligt nu een Raadsvoorstel tot instemmen met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) afspraken 2022 – 2026. Als bijlage is er  het BIZ-plan Stadshart Maassluis 2022-2026 te bespreking in een gemeenteraadscommissie van a.s. dinsdag. Afhankelijk van de uitkomst volgt een raadsdebat óf is het voorstel een hamerstuk in de raad.

B I Z plan Stadshart (22 blz)

Een belangrijke paragraaf in dat rapport betreft de Sterke & Zwakke punten, Kansen & Bedreigingen:

De sterke punten van Stadshart Maassluis zijn o.a. de sfeervolle, aantrekkelijke en charmante uitstraling van het gebied, het ‘dorpse’ gevoel, de aanwezigheid van veel kleine zelfstandige ondernemers, het open karakter dat is ontstaan na de herinrichting van het Stadshart en wat mogelijkheden biedt om het verblijf en belevingsklimaat uit te breiden/te verbeteren. Door de aanwezigheid van BIZ Stadshart Maassluis worden de lasten, zoals bijvoorbeeld van de feestverlichting, camerabeveiliging en evenementen, evenredig verdeeld (alle ondernemers betalen mee).

Zwak punt is dat bij onvoldoende draagvlak voor de BIZ de BIZ niet wordt verlengd en Stadshart Maassluis in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dit betekent o.a. leegstand, verpaupering, dalende bezoekersaantallen, dalende omzet en een slecht ondernemersklimaat. Ook de onduidelijkheid m.b.t. continuïteit BIZ-bestuur ten tijde van het opstellen van dit BIZ-plan, wordt als een zwak punt ervaren.

Kansen ziet het BIZ-bestuur in waarborging en, indien nodig vervanging, van de oude apparatuur m.b.t. de beveiliging van het BIZ-gebied, het verbeteren van de uitstraling (charmant, sfeervol, authentiek), het verder uitbreiden van de (online) vindbaarheid, het verbeteren van de (online) naamsbekendheid van Stadshart Maassluis, het verbeteren van de samenwerking met vastgoedeigenaren, gemeente Maassluis en andere relevante en bij het Stadshart betrokken partijen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor een jongere doelgroep (toekomst). Tot slot ziet het BIZ-bestuur kansen in het Erfgoeddeal project ‘Maassluis Maritiem’, een gebiedsontwikkelingsproject met een aanpak van elkaar versterkende elementen om krimp en leegstand in de binnenstad te voorkomen en tegelijk duurzame groei te bevorderen door de potentie van maritiem erfgoed te benutten, de beleving te versterken en historische boten te verduurzamen.

De bedreigingen zijn op het gebied van de economische ontwikkelingen (o.a. in verband met de effecten van de coronacrisis en de veranderende consumententrends), de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, toename van leegstand en verpaupering van het gebied.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

2 Reacties

  1. sjaakspeijer
    17 december 2021 at 08:16

    Welke personen en / of instanties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de BIZ ?