MAASSLUIS | Per raadsinformatiebrief informeerde wethouder Evers vorige week de gemeenteraad over de stand van zaken in de uitvoering van het langlopende project: “aanbrengen geluidsscherm langs A20 ter hoogte van het Kastanjedal – Doornenbuurt”.

Het project valt iets duurder uit. Belangrijk is ook op te merken dat er niet gesproken wordt over een geluidsscherm ter hoogte van de Vertowijk, noch ter hoogte van de woonbuurt Boonervliet.


RAADSINFORMATIEBRIEF dd 12 oktober 2023

Reikwijdte van het project

Op 24 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van geluidsschermen langs de A20. De eerste fase van het project om die geluidschermen te realiseren is uitgevoerd in 2020/2021. De uitvoering van de tweede fase is gestart in oktober 2022.

De status van het project

Tijdens de uitvoering van de tweede fase van het werk zijn we geconfronteerd met een aantal niet voorziene gebiedsomstandigheden: over een afstand van ca. 300 meter bleek zich relatief dicht onder de oppervlakte een gestort puinpakket te bevinden, waarin met het materieel van de aannemer niet geboord bleek te kunnen worden. Die omstandigheden hebben geleid tot noodzakelijk aanpassingen in de wijze van uitvoering en een, gezien de aard van de omstandigheden en de werklocatie in een gebied met vastgestelde natuurwaarden, onvermijdelijke vertraging in de uitvoering van het project.

Sindsdien zijn, in pogingen om een passende technische oplossing te vinden, door de aannemer onder andere proefboringen, met aangevoerd specialistische materieel en apparatuur uitgevoerd.
Die proefboringen zijn geslaagd. De aannemer verwacht het werk te kunnen voltooien met deze nieuwe uitvoeringsmethode.

De aannemer heeft in september 2023 de werkzaamheden daarop hervat en de uitvoering loopt tot dusver in grote lijnen volgens plan. De aannemer verwacht het totale werk voor de kerstvakantie 2023 op te kunnen leveren. Met de omgeving is over de achtergronden van de
vertraging en de herstart van het werk tussentijds contact onderhouden.

De financiële consequenties

De door nood gedwongen aangepaste uitvoeringsmethode zorgt voor een noodzakelijke afwijking op het door uw raad geautoriseerde krediet, die groter is dan gebruikelijk bij civiele werken die
via aanbesteding in de markt zijn gezet. De financiële projectprognose laat echter ook zien dat het zogeheten ‘meerwerk’ dat is voorzien binnen de bandbreedte blijft van het mandaat dat uw raad in het kader van het gemeentelijk financieel beleid aan het college heeft toebedeeld (de
gecalculeerde overschrijding is kleiner dan €. 250.000) en ook procentueel binnen de
aangegeven marges blijft (18,65 % is kleiner dan 25% ). Het college heeft derhalve op 15 augustus (zaak 577372) besloten om deze extra uitgave te accorderen.

voor insiders:

De dekking voor bovengenoemde kosten is voorzien in de te verwachten onder-uitputting van kapitaallasten in de begroting als geheel. De geprognotiseerde overschrijding op het
investeringsbudget (een bedrag van € 8.610,- aan extra jaarlijkse kapitaallasten) wordt in de reguliere P&C-cyclus aan uw raad voorgelegd, waarna het opgenomen wordt in de meerjarenbegroting.

voor de gewone burger:

“We gebruiken geld dat begroot was maar nog niet uitgegeven voor die hoger uitvallende kosten. We verwachten daarnaast jaarlijks iets meer uit te geven waarover de raad jaarlijks mag instemmen.”Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. M. de Jong
  16 oktober 2023 at 07:58

  Geluidsoverlast, geluidswal….

  Volgens burgemeester Gregor Rensen staat het vuurwerkoverlast nog niet hoog op de agenda. “Dat zal ongetwijfeld de komende twee maanden wel gebeuren. Er komen straks weer allerlei richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio. We gaan er dus nog volop mee aan de slag”.

  VOLOP MEE AAN DE SLAG…🤔
  TWEE MAANDEN?🤔
  Allerlei RICHTLIJNEN?🤔

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂