Artikel 51 vragen over Cliëntervaringen en benutting Wmo-middelen

MAASSLUIS | De fractie van de VSP stelt vragen over de Raadsinformatiebrieven (RIB’s) ove Cliëntervaringsonderzoek Wmo
2020 en de Negenmaandrapportage Wmo Rogplus 2021.

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo met betrekking tot de onderdelen contact en door cliënten ervaren kwaliteit ogen positief.

Echter, de VSP hecht ook waarde aan het behalen van doelstellingen.

• Kan het college verklaren waarom relatief laag wordt gescoord op thema’s als verbetering van zelfregie en het door cliënten ervaren van een beter leven?
• Kan het college daarnaast verklaren waarom relatief laag wordt gescoord op informatie over de mogelijkheid van cliëntondersteuning?

De VSP stelt zich op het standpunt dat voortdurend, dus ook in coronatijd, gezocht dient te worden naar passende mogelijkheden voor inclusie in de
maatschappij van kwetsbare inwoners.

• Vooruitlopend op de jaarverantwoording 2021: Hoe verhouden bovengenoemde scores zich tot de onderbenutting Wmo en zelfs het voornemen de kosten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen verder te reduceren (zie Negenmaandrapportage Wmo RogPlus)?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek