MAASSLUIS | In de tweede termijn sprak fractievoorzitter Jorrit Keijzer de waardering uit voor de begroting. Hij diende een aantal moties in vanuit de PvdA fractie, die door veel partijen werden gesteund.


Voorzitter,

Een fijne, sociale stad voor Jong tot Oud, dat is wat de PvdA wil. We bedanken dit nieuwe College voor de beantwoording in eerste termijn, het is leuk om te zien dat het college met haar eerst begroting nu echt op stoom komt. Daarnaast bedankt de PvdA ook de ambtelijke medewerkers voor hun inzet en voor hun deskundige beantwoording van onze vragen vooraf. Net als voor ons als raad is het ook voor hun een drukke periode rond de begroting en zorgen wij na vanavond denk ik zomaar voor nog wat extra werk de komende tijd.

Voorzitter,

Maassluis als stad van Jong tot Oud heeft ook goed onderwijs nodig, om iedereen goede kansen te bieden. Het onderwijs is versterkt met weer een nieuwe mooie school: IKC de kindertuin/. Aan de andere kant is het VMBO helaas vertrokken. Ik bedank wethouder Voskamp voor zijn beantwoording waarin hij aangaf in gesprek te zijn om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om het Technisch Onderwijs terug te krijgen in de stad.

Samen met de VSP die hierover gisteren in hun inbreng ook al aandacht voor vroeg dienen wij over het Technisch Onderwijs de volgende motie in ter ondersteuning van de gesprekken die al gevoerd worden en om deze breder te trekken dan ze momenteel zijn.

Verzoekt het College middels motie,

– een extra inspanning te doen om technisch onderwijs naar Maassluis te halen samen met initiatiefnemers, bedrijven en organisaties;

– scholenkoepels uit de regio uit te dagen hieraan een bijdrage te leveren;

– mogelijkheden van een campagne te onderzoeken om technisch onderwijs positiever onder de aandacht te krijgen;

– de raad hierover voor 1 mei 2019 te informeren.

Deze motie wordt ondersteund door de gehele gemeenteraad.

Bij een stad van Jong tot Oud hoort een goed sociaal beleid. Het is gisteren veel gegaan over het Sociaal Domein. Het is goed om te horen dat het college m.b.t. de jeugdhulp al druk bezig is met het maken van een ontwikkelagenda en ook op de andere terreinen hiervan stappen wil gaan zetten. Het was ook goed om te horen dat wat betreft de WMO er al in 2019 een nieuwe aanbesteding zal zijn waarbij wij de zorg van de wethouder over het abonnementstarief en de consequenties die daarbij mogelijk financieel uit voort komen delen. Bij de Jeugd is de nieuwe aanbesteding pas in 2020 mogelijk maar begrepen wij van de wethouder dat er wel gewerkt wordt aan een analyse over 2018 en 2019 om de aanbesteding in 2020 zo effectief mogelijk vorm te kunnen geven.

Voorzitter,

Om nu te zorgen dat er meer wordt samengewerkt, meer wordt geïnvesteerd in preventie en voorkomen van problemen binnen het Sociaal Domein dienen wij de motie Doorontwikkeling Sociaal Domein in:

verzoekt het college,

– te komen tot doorontwikkel agenda´s binnen alle aspecten van het sociaal domein, waarin een concreet plan van aanpak wordt gepresenteerd om de transformatie binnen het sociaal domein vorm te geven.

– hier de raad in het tweede kwartaal van 2019 voorstellen over te doen;

De motie wordt mede ondersteund door CDA VVD D66 MB VSP en CU.

In een fijne, sociale stad voor iedereen van Jong tot Oud hoor ook een passende woning voor iedereen. Het ging daarom gisteren veel over wonen en vooral voor wie dat niet makkelijk is. Er is de komende jaren dan ook zoals gisteren ook door diverse andere partijen en ook het College gezegd is een grote uitdaging. Het was goed de wethouder gisteren nog even te horen zeggen dat we in Maassluis het instrument hebben van de startersleningen en ook dat er voor wat betreft de sociale huur al een aantal projecten lopen en er ook goed gekeken wordt hoe er meer levensbestendige en starters woningen gebouwd kunnen gaan worden de komende periode. Zoals gister benoemt ligt er voor het College een grote opgave om binnen de bestaande en nieuwe projecten te bekijken hoe we hier een significante plus kunnen toevoegen aan de bestaande aantallen binnen de al bestaande tabellen.

Voorzitter, voor wat betreft de starterswoningen hebben we als PvdA Maassluis dan ook de volgende motie.

verzoekt het college,

om binnen bestaande en nieuwe bouwprojecten samen met ontwikkelaars en woningcorporaties te bekijken hoe meer starterswoningen gerealiseerd kunnen worden; hierbij te bekijken naar een constructie waarbij bij doorverkoop van de woningen deze qua prijs ook weer geschikt zijn en blijven voor starters op de koopmarkt;

Deze motie wordt mede gesteund door CDA, VVD, D66, MB, VSP en CU

Dank ook voor de toezegging van het College dat er volgend jaar een evaluatie komt met betrekking tot het werk van de Wooncoach zodat het voor de raad ook inzichtelijk wordt welke resultaten er geboekt worden.

Bij een fijne, sociale stad voor Jong tot Oud hoort ook een fijne buitenruimte: daarom sprak ik over de binnenstad en noemde daarbij de historische binnen- en buitenhaven, de Monstersche Sluis en het nieuwe hotel als impulsen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken voor toeristen als uiteraard bewoners zelf. Ik vroeg u daarbij om aandacht te hebben voor het vuil dat achterblijft na de vrijdagmarkt. Echter voorzitter, een fraaie binnenstad is ook een binnenstad met schone vlietjes, werkende en complete verlichting, fraaie bordjes met de aanduiding van de bruggen en een binnenstad waarbij het fijn vertoeven is zonder overlast. Vandaar de volgende motie met de naam Uitstraling Binnenstad,

verzoekt het college,

-er zorg voor te dragen dat na de weekmarkt het terrein en directe omgeving weer op vrijdagmiddag zodanig schoongemaakt wordt dat dit ten gunste komt van de uitstraling van de binnenstad.
-De bordjes van de bruggen die verouderd zijn vervangen worden
-er zorg voor te dragen dat de verlichting in de binnenstad naar behoren werkt en ook de hoogwaardige uitstraling van de armaturen behouden blijft;
-er zorg voor te dragen dat periodiek het zwerfvuil uit de vlieten wordt verwijderd;
-afspraken te maken met de bewoner, exploitanten en verhuurders van woonruimte in de Binnenstad om overlast te voorkomen en handhaving te laten uitvoeren op overlast;

Deze motie is mede ingediend door CDA, VVD,D66, MB en de VSP

Voor wat betreft de moties uit 2017 dank voor de toezegging dat hier voortvarend mee aan de slag gegaan wordt en we worden graag op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Met de ambities van deze coalitie en het college, maar ook met de woorden van de andere partijen in de raad tijdens hun inbreng gisteravond ziet de PvdA Maassluis de toekomst van de stad met vertrouwen tegemoet. Een stad waarin we met elkaar volop gaan investeren om ervoor te zorgen dat Maassluis ook voor de komende generatie jongeren en ouderen een financieel gezonde, sociale, duurzame en aantrekkelijke stad is met goede voorzieningen voor de inwoners. Hierdoor maken we Maassluis tot een fijn thuis voor alle inwoners.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu