© www.maassluis.nu - VSP

Vooruitstrevend

Sociaal                                  

Positief

Onze fractie – VSP  voert dit begrotingsdebat vanuit deze drie sleutelwoorden.

Wij willen er zijn voor alle Maassluizers!!
Senioren, maar ook al die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of zelfs in de knel zijn gekomen.
Maar we zijn vooral ook een vitale stad en daarom zijn we er ook voor onze bedrijven, scholen, sportverenigingen en culturele organisaties.

Voorzitter,

In tegenstelling tot de sombere verwachtingen bij de Kadernota, heeft het college ons voor 2016 een sluitende begroting voorgelegd met zelfs een voorzichtig positief saldo.  Om de oplopende tekorten over navolgende jaren 17 tot 19 het hoofd te bieden, heeft het college ombuigingen voorgelegd, die er voor zorg moeten dragen het meerjarenperspectief ook sluitend te maken.
Wij hebben waardering voor de politieke moed om nu al de richting aan te geven.

Hoe zal in de komende jaren verstandig financieel beheer  kunnen verlopen?
Het college kiest daarbij deels voor pijnlijke bezuinigingen in samenhang met een bescheiden lastenverzwaring.  Instemming hebben wij ook met het voorstel dit pakket in samenhang te laten ademen met ontwikkelingen die zich nog zullen voordoen. Hier is het uitgangspunt  dat de kwaliteit van leven en voorzieningen in de stad op peil moet blijven. Dit jaar is er een voorbeeld van hoe grillig het begroten soms kan worden doorkruist door nieuwe feiten.

Veiligheid

Het eerste programma behandelt de burger in relatie tot bestuur en veiligheid. Goed om daar mee te beginnen, veiligheid is het grondrecht van de burger. De overheid moet daarvoor zorgdragen en de veiligheid garanderen als haar primaire taak.

Waar het kan en gewenst  kan de burger ook een actieve rol spelen in veiliger en leefbaarder wijken. In onze opvatting hoort het echter wel volgens deze volgorde te lopen. Dan is buurtpreventie is een mooi  signaal van betrokkenheid van de burger bij zijn eigen wijk.

Waar wij niet voor zijn, is een overheid die dat eigenlijk wel goed uitkomt om daarmee zelf een stap terug te kunnen doen. Wij zijn dan ook erg blij met het goed functioneren van onze dienst handhaving. De witte vlekken in het etmaal of weekend dat de dienst niet of onvoldoende bemand is, zouden wij graag willen inkleuren.

Economie

De lokale economie kent op dit moment een gunstig momentum. De Koningshoek wordt eindelijk definitief onder handen genomen. We zijn blij met het vooruitzicht van een vitaal winkelcentrum. Goed voor de lokale ondernemers die er hun bedrijf hebben gevestigd, maar ook goed voor de burger die goede winkelvoorzieningen gewaarborgd en uitgebreid ziet.

Ook de mooie en ambitieuze plannen van grote mondiale spelers zoals Lely  en andere topondernemers, geven aan dat Maassluis een prima plek is voor ondernemers.

De ontwikkeling in Wilgenrijk, de naderende voltooiing van de Burgemeesterswijk en de verdere ontwikkeling van het Balkon, geven voldoende de dynamiek weer in de woningmarkt in Maassluis.

In de verdere ontwikkeling van de Dijk hebben wij veel vertrouwen. Geen haast wat ons betreft met gronduitgifte. Gronden zijn schaars en liggen naar onze mening niet in de weg.

Kortom: Het is goed wonen, werken en investeren in Maassluis

Duurzaamheid

Dat  is geen hobby meer van een enkeling. Nee het is inmiddels een breed gedragen noodzaak om een goed en consistent duurzaamheidsbeleid te voeren. Omdat het goed is voor de leefbaarheid en de beleving van de burger.  De Duurzaamheidsvisie die wij vorige maand hebben behandeld, heeft  dan ook voor de VSP grote prioriteit.

Stimulerende maatregelen om het fietsgebruik in de stad te promoten ondersteunen wij van harte. Goede snelle fietsverbindingen zijn daarbij van belang. (motie ondersteunen). Ook een bewaakte fietsenstalling bij de nieuwe Koningshoek hoort daarbij.

De VSP is een voorstander van een veilige, doorgaande Centrumroute. De PC Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein en Wagenstraat moeten veilig zijn voor voetgangers en fietsers. Daarbij is de bereikbaarheid van bedrijven en de lijnbus het uitgangspunt..

Zoals in het coalitieakkoord is overeengekomen is er een verkeersonderzoek naar het verkeersluw maken van deze route. Wij zien uit naar de uitkomsten van dit onderzoek. Wij zijn wel van mening dat de herinrichting van het Marelplein moet worden gekoppeld aan de uitkomsten van dit onderzoek. De VSP komt dan ook met een motie die samen met de PvdA wordt ingediend.

Zorg Jeugd en Onderwijs

Inmiddels zijn we met de nieuwe inrichting van het domein van de zorg een aantal maanden op weg. We zijn als raad bijgepraat door mensen uit het veld, van ROGplus, Wijkteams en Stroomopwaarts. Intenties die voort komen uit de politieke keuzes die wij in deze raad maakten  zijn allemaal wel in orde. Maar of het echt loopt zoals we hebben afgesproken en politiek willen waarmaken, weten we nog niet echt. We moeten er op dit moment op vertrouwen, dat onze wethouders WMO, en  Jeugd en Participatie, de vinger goed aan de pols hebben.

Zorgen zijn er wel: wordt een hulpvraag voor een jongere die dreigt te ontsporen, of die in een onmogelijke thuissituatie verkeert, snel genoeg opgepakt? En, worden de juiste hulpinstanties snel bereikt?  Krijgen ouderen of mensen die te kampen hebben met beperkingen, de hulp en de hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen functioneren, wel voldoende respons?

Krijgen mensen die vastgelopen zijn in schuldenproblematiek, snel en adequaat begeleiding en assistentie? Kunnen Wijkteams en het Jeugdteam, die relatief onervaren zijn met deze multiproblematiek deze hulpvragen altijd tijdig en op zwaarte inschatten?

We kunnen het op dit moment slechts hopen, we wachten gespannen op de eerste rapportages en verslagleggingen. (motie)

Uit gesprekken en contacten in het veld weten we, dat er veel ouderen zijn , maar niet alleen zij, die in een sociaal isolement verkeren. Dit ligt vaak ten grondslag aan vele andere problemen en hulpvragen. Wij hebben er ook in vorige beschouwingen aandacht voor gevraagd, maar we blijven er op hameren. We moeten veel energie steken in het tijdig herkennen van deze groep, die geneigd is om onder de radar van de hulpverlening te blijven.

Werk en Inkomen

Voor het realiseren van de doelen van Stroomopwaarts om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen,  is een goede relatie met het bedrijfsleven heel belangrijk. Maassluis is gelegen tegen de bedrijvigheid van Hondertland en de dynamische tuinbouw van het Westland. Het is het voor de VSP daarom  logisch dat het college naast de samenwerking binnen MVS verband, scherp moet focussen op de arbeidsmarktkansen die er liggen ten westen van ons.

Wij maken ons wel zorgen of de groep, die in aanmerking komt voor nieuw beschut werk, wel geplaatst kunnen worden.  Wij willen, dat het college hoge prioriteit toekent aan deze kwetsbare groep en scherp de vinger aan de pols houdt. Wij kunnen toch niet accepteren, dat er ook maar één van deze kwetsbaren in de knel komt, omdat de politiek toevallig iets anders heeft bedacht.

Sport en Cultuur

De Cultuurvisie die we kort geleden van het college mochten ontvangen, heeft ons als richtinggevend document positief gestemd.
Een cultuurmakelaar die als een spin in het web cultuurparticipanten, zowel  amateurs als professionals met elkaar verbindt maar hen ook activeert tot samenwerking. Een aanjager en vernieuwer kortom daar zien wij kansen voor. Over de financiering, meer structureel,  komen wij in het debat volgende week nog met elkaar in gesprek.

Bij sport is voor ons wel een punt van zorg: Hoe bereiken we de jongeren die zich niet aansluiten bij een sportvereniging? Bewegen is nu eenmaal uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens. Wellicht moeten we daar toch de scholen meer bij betrekken?

Het zwembad is voor de VSP een belangrijke basis voorziening. Vorige week verscheen het rapport met de resultaten van het onderzoek over de levensvatbaarheid van het zwembad. Snel willen wij met het College hierover in gesprek.

Koningshof

De VSP is ingenomen met de beleidsnotitie met bijbehorende voorstellen van het nieuwe bestuur van de Koningshof. Het bestuur verdient waardering voor de voortvarende wijze waarop daar zaken worden aangepakt. Natuurlijk, dit doet soms pijn, zeker waar het personeel betreft waarvan afscheid moet worden genomen. We vinden dat daar zorgvuldigheid  voorop moet staan. Goede en transparante verslaglegging lijkt vanaf nu gewaarborgd. Het benodigde budget komt overeen met de ruimte die in de begroting 2016 is opgenomen.

Het aflopende perspectief waar het college in de meerjarenraming vanuit gaat zal in ieder geval moeten worden heroverwogen. Graag zien wij in een beleidsnotitie van het college een onderbouwing en voorstel voor wat betreft de extra ruimte die het bestuur Koningshof heeft voorgesteld.

Tot slot Voorzitter

De vluchtelingencrisis. Het college heeft lof geoogst voor de kordate en daadkrachtige benadering van de noodopvang voor vluchtelingen. Wij begrijpen, dat het college nu verder vooral wil inzetten op een extra inspanning voor statushouders. Daarbij wensen we het college wijsheid en daadkracht toe.

Extra statushouders betekenen echter wel een extra inspanning voor een grotere groep om in te burgeren om snel aansluiting te vinden in de Maassluisse samenleving. Wij ondersteunen een motie die het college oproept met een beleidsnotitie vluchtelingen opvang naar deze raad te komen.

De beschouwing is natuurlijk te kort om alle belangrijke beleidsterreinen te behandelen. We hebben de voor ons meest actuele en belangrijke onderwerpen uitgelicht. Dit was onze bijdrage in eerste termijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  12 november 2015 at 01:12

  ”En Een Straat,Tjonge Jonge!”

 2. Aad Rieken
  12 november 2015 at 00:03

  ”JAN VAN DER MAAREL!”

  Bij Leven Al Een Plein!