Lokaal Sociaal

MAASSLUIS | In de tweede termijn van het raadsdebat over de begroting 2018 kwam de fractie van de VSP bij monde van Ton Luijendijk terug op een aantal thema’s en op een aantal toezeggingen van B&W. Hij sloot af met:

“Na dit debat gaan we ons allemaal voorbereiden op de verkiezingen van volgend jaar. In de campagne zullen we elkaar ongetwijfeld steviger aanpakken dan hier in dit begrotingsdebat en dan komen er ook nieuwe partijen bij die azen op een raadszetel. Met een stevige campagne is niets mis. De kiezer moet duidelijk weten waar de partijen staan en wat de verschillen zijn. Waar de VSP staat is duidelijk. Ons motto is en blijft ‘Lokaal Sociaal’. Op alle terreinen; voor iedereen en zoals Maassluis van ons gewend is met extra aandacht voor de positie van onze senioren.”

De visie is per thema naar voren werden gebracht. klik op het thema om te lezen wat er gezegd is.

Terugblik

Voorzitter,

Ik dank het college voor de antwoorden in eerste termijn. Hoewel met enige nadruk en terecht is gesteld dat het college niet over zijn graf heen wil regeren, proef ik toch een zekere welwillendheid om een aantal zaken die gisteravond zijn aangedragen op te pakken. Waarbij ik wel wil aantekenen dat volgens de VSP ook de raad enige terughoudendheid past als het gaat om nu nog even snel wat zaken te regelen.

Natuurlijk moeten we kansen pakken waar die liggen, maar we moeten hier geen voorschot nemen op allerlei zaken die volgend jaar na de verkiezingen ongetwijfeld opnieuw aan de orde komen.

Tegen die achtergrond heeft mijn fractie er voor gekozen nu terughoudend te zijn in het indienen en mee-tekenen van moties die in het voortraject zijn langsgekomen. Trouwens bij navraag is ons gebleken dat van de 20 moties die vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling werden aangenomen er nog 17 wachten op uitvoering. Over urgentie gesproken. Het wil dus niet altijd zeggen dat we het niet met de strekking eens zijn. Het kan ook zijn dat we ze voorbarig vinden of overbodig of niet urgent genoeg.

Hoekse Lijn

Onze in eerste termijn aangekondigde motie over de Hoekse Lijn wordt door veel partijen in deze raad als voorbarig bestempeld. We bespeurden ook enig ongemak toen we de oorzaken van de vertraging bij de werkzaamheden aan de orde stelden.

Voorzitter, het gaat er ons alleen maar om dat de inwoners van Maassluis, die dagelijks last ondervinden van de vertraging, recht hebben om te weten waarom het allemaal zo lang duurt.

Een evaluatie, nadat de metrotreinen zijn gaan rijden – zoals wethouder Pleijsier suggereerde – is wat ons betreft echt veel te laat. Dus dringt de VSP er nogmaals op aan de raad zo snel mogelijk met een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken. In afwachting van die brief dienen wij op dit moment geen motie in. Wij hebben wel onze handtekening gezet onder de motie over de slechte voorzieningen voor de busreizigers, want dat vraagt om een directe aanpak.

Duurzaamheid

Dat doen we wel als het gaat om de problematiek van de afvoer van regenwater. Het is in eerste termijn ook al door de VVD gezegd: door de klimaatverandering hebben we te maken met meer en heviger regenbuien dan in het verleden.

Tegelijkertijd zien we dat in de openbare ruimte en in particuliere tuinen steeds meer tegels en stenen komen te liggen in plaats van gras of bloemperken. Vanuit de VVD kwam gisteren het verzoek om te bekijken of er in privaat buffers voor de opvang van hemelwater kunnen worden aangelegd. Dat voorstel steunen we van harte.

Van onze kant is het college gevraagd de gemeente Maassluis aansluiting te laten zoeken bij Operatie Steenbreek, in navolging van 58 andere gemeenten, waaronder Den Haag en Westland. Steenbreek ondersteunt gemeenten. Als deelnemende gemeente kun je gebruik maken van een uitgebreid activiteitenpakket om burgers en ondernemers bewust te maken van het belang van een groene tuin. Niet alleen voor een snelle afvoer van regenwater, maar ook omdat minder groen in de tuin ook minder vogels, insecten en andere dieren betekent.

We hebben de moties samengevoegd en hierbij dien ik mede namens de VVD de volgende motie in: MOTIE REGENWATER.

En nu we het toch over duurzaamheid hebben: we zijn blij met de toezegging dat we nog dit jaar een blijkbaar zeer lezenswaardige raadsinformatiebrief krijgen over na-scheiding van huishoudelijk afval. De VSP wil hierbij wel aantekenen dat dit in onze visie niet volledig in de plaats moet komen van de gescheiden inzameling, maar dat we moeten kijken naar een verstandige combinatie van die twee methoden.

Stadsbedrijf

Afval is een mooi bruggetje naar het stadsbedrijf. De burgemeester heeft daar mooie woorden over gesproken, maar we blijven toch met de vraag zitten of er nu wel of geen vaste externe partner komt voor 15% van de werkzaamheden. Graag duidelijkheid hierover.

En kan het Stadsbedrijf de door een meerderheid van de raad duidelijke ondersteunde vraag om meer aandacht te besteden aan het groenonderhoud wel aan? Graag ook antwoord op de vraag of hierbij sprake is van een zo groot mogelijke inzet van mensen vanuit Stroomopwaarts.

Groendonderhoud

We vinden het antwoord van wethouder Pleijsier over dat groenonderhoud wel erg mager. We worden om de oren geslagen met mooie theoretische teksten over beeldkwaliteit en glas in lood, maar laten we er nou gewoon voor zorgen dat het groen in onze stad er mooi bij ligt. Het amendement dat CDA hierover heeft voorbereid zullen wij mede indienen.

InBlik

Voorzitter, nog een opmerking over InBlik. We begrijpen dat kort na de opening in de nieuwe opzet nog niet alle activiteiten volop draaien. Kan het college toezeggen dat we rond 1 maart een actualisering van het gebruik krijgen?

Koningshof

Wij waren gisteren verbaasd toen wethouder Pleijsier nogal achteloos onze vragen over Koningshof negeerde. Pas nadat we daarop aandrongen kwam er een – in onze ogen onbevredigend – antwoord.

We hebben in deze zaal debatten gehad waarbij een aantal fracties – toen het over veel minder geld voor Koningshof ging – alle mogelijke details wilden weten en zich zelfs met het personeelsbeleid gingen bemoeien!

En nu we alles bij elkaar meer dan een half miljoen voor Koningshof uittrekken, past volgens de wethouder enige afstand? Ik kan me niet voorstellen dat de vroeger zo betrokken fracties dit standpunt delen.

Ik herhaal in elk geval twee vragen waarop ik geen antwoord heb gekregen: Waarom is er nog steeds een interim-bestuur van twee mensen en, hoe staat het met het stakeholdersoverleg dat de basis zou worden voor de verbreding van de activiteiten.
Die verbreding is voor ons in elk geval nog niet erg zichtbaar.

Openbaar vervoer

Ook het antwoord van wethouder Pleijsier over lokaal openbaar vervoer vindt de VSP onbevredigend. Het zijn vrijblijvende teksten over onderzoek, business cases en overleg. De raad dringt al heel lang aan op goed aanvullend lokaal vervoer.
Het is toch onbestaanbaar dat de nieuwe begraafplaats – die verhoudingsgewijs door veel senioren wordt bezocht – niet met openbaar vervoer bereikbaar is. Graag een duidelijke toezegging van de wethouder wanneer wij concrete voorstellen kunnen verwachten.

Budget Onvoorzien

Voorzitter, ik ga afsluiten. De aangekondigde motie over het ophogen van de post onvoorzien naar 0,5% van de begroting, zullen we niet indienen, aangezien het lot ervan al vast ligt. We staan er nog steeds achter en we hebben de indruk dat de wethouder van financiën het met het uitgangspunt eens is. We komen daar bij de gesprekken over het overgangsdocument in 2018 op terug.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt