© www.maassluis.nu - Inbreng PvdA

Inbreng PvdA gemeenteraad 10 november 2015 voor de begroting 2016 ev.

Voorzitter,

Mensen met een hogere opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar langer dan laagopgeleide mensen. Het verschil in levensjaren waarin mensen de gezondheid als goed ervaren bedraagt zelfs 16 tot 19 jaar. Ook komen onder allochtonen veel meer gezondheidsproblemen voor dan onder autochtonen.

Dit soort confronterende verschillen komt vaker aan het licht: zo kwam vorig jaar het rapport ‘gescheiden werelden’ uit, van het sociaal cultureel planbureau en de WRR. Daaruit bleek dat er een grote maatschappelijke kloof bestaat tussen lager en hoger opgeleide mensen.

Als PvdA zijn we juist opgericht om zo’n tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Om te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk bestaan kan hebben. Ook als je niet zo goed kan leren, of een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Of, en dat kan ons allemaal overkomen, als je je baan verliest of ernstig ziek wordt.

Gelukkig kwam vorige week het rapport “sociale samenhang, wat ons bindt en verdeelt” van het CBS uit . Daaruit blijkt dat de sociale samenhang is gestegen. Meer mensen doen mee in de samenleving en er is meer vertrouwen. Maar ook hierin doen zich grote verschillen voor, vooral naar opleidingsniveau: hoger opgeleiden zijn actiever en hebben meer vertrouwen in de medemens dan lager opgeleiden.

Sociale samenhang is belangrijk voor ons. Zeker nu vanwege de decentralisaties er meer van inwoners onderling wordt gevraagd.

Als PvdA willen we iedereen kansen bieden, vooruitgang mogelijk maken en een goed leven voor iedereen. In een saamhorig Maassluis waarin arm en rijk, autochtoon en allochtoon, en jong- oud ontspannen samenleven en verschillen niet leiden tot verdeeldheid.

Voorzitter,

De vluchtelingencrisis in Europa legt verdeeldheid bloot: enerzijds is er mededogen voor de gruwelijkheden daar en noden van vluchtelingen, anderzijds zijn er ook grote zorgen en onzekerheid. Soms zelfs angst. Helaas speelt de medialogica daar op in: agressie, bedreigingen en brandstichtingen zijn nieuwswaardig. De saamhorigheid en hartverwarmende reacties die we in Maassluis zagen halen het journaal niet. Als PvdA geven we een groot compliment aan al die mensen die de handen uit de mouwen staken voor de opvang van vluchtingen in de Olympiahal. Wij staan voor goede opvang van mensen die hier mogen blijven. De extra druk op de sociale woningvoorraad is niet groot, maar kan verder verminderen door creatieve oplossingen. Die kunnen ook de zorgen en verdeeldheid in de samenleving verminderen.

Voorzitter,

Een andere scheidslijn in de samenleving is hoe mensen wonen: koop of huur. Gelukkig gaat het steeds beter op de woningmarkt. De prijzen, de verkoop en de nieuwbouw trekken weer aan en minder mensen hebben hun huis ‘onder water’. Dat is goed nieuws: met nieuwe inwoners of inwoners die lagere schulden hebben houden we onze voorzieningen makkelijker overeind.

Bij de huurders is het beeld wat anders: we spreken veel mensen die zich zorgen maken over de betaalbaarheid van hun huurwoning.  mensen met lage inkomens en middeninkomens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Gelukkig is Maasdelta een sociale  corporatie en verhoogde de huur dit jaar niet zo sterk. Complimenten daarvoor, we hopen dat het volgend jaar ook zo is.

We hebben afgesproken dat we de vinger aan de pols zouden houden wat betreft het aantal sociale huurwoningen. Dat aantal daalt immers al jaren. Straks tot onder de 40%  terwijl de inkomens in de stad en regio niet stijgen. Wij maken ons zorgen en overwegen een motie op dit punt.

Voorzitter, verbinding begint bij elkaar kennen.

In Maassluis leven we op het oog ontspannen met elkaar samen op een klein oppervlak. Onderzoeken, maar ook onze wijkbezoeken wijzen uit dat er vaak langs elkaar heen wordt geleefd, in die gescheiden werelden. De onwetendheid over andere achtergronden, levenswijzen en geloven is groot. Het stadsgesprek was een goede start, maar het moet echt dieper en verder worden gebracht. Onbekend maakt onbemind. Werkelijk contact en elkaar kennen neemt misverstanden weg en zorgt voor ontspanning. Wij vragen het college ook moreel leiderschap in deze. Graag een reactie

Voorzitter, in werk en inkomen zitten er grote verschillen in Maassluis.

Het is zorgelijk dat het aantal bijstandsuitkeringen in Maassluis van 743 naar 830 is opgelopen sinds begin 2014 terwijl de economie groeit, het aantal banen stijgt en de werkloosheid daalt. Hoe helpt u meer Maassluizers naar werk?

De dreigende tweedeling in de samenleving zien we het ook in de verdeling achter die cijfers: niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. Daar zijn meerder mogelijke verklaringen voor, maar ook  discriminatie op de arbeidsmarkt. Het SCP bevestigde dat onlangs. We stelden daar vragen over, graag de toezegging dat het college werkgevers daarop zal aanspreken.

We maken ons zorgen over de toekomst van beschut werk. De gemeente als werkgever moet ook het goede voorbeeld geven met het aanbieden stages en garantiebanen. De PvdA roept u op in de eigen organisatie de doelstellingen voor stages, beschut werk en garantiebanen te gaan voldoen.

Voorzitter,

Het armoedebeleid is erop gericht dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen. Met extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. We willen de overerfbaarheid van armoede stoppen. Het is een recept voor het in stand houden van gescheiden werelden. Uit de door ons gevraagde minima effect rapportage, bleek dat arme mensen met oudere kinderen flink tekort komen. In april was het sociaal beraad, maar er zijn nog steeds geen initiatieven om het armoedebeleid te verbeteren. Er ligt ruim 80.000 euro van het rijk op de plank voor de armsten Maassluizers, de Klijnsmagelden. Wij overwegen een motie.

Een tweedeling tussen jong en oud betreft het minimum jeugdloon. Met 18 jaar ben je volwassen, betaal je dezelfde prijzen als een volwassene. Maar je krijgt ipv 9,67 per uur minder dan de helft: 4,40. Wil het college de Bijenkorf volgen en het minimumjeugdloon afschaffen voor eigen werknemers en kijken waar kan worden aangesloten bij gemeenten als Amsterdam en Den Haag?

Voorzitter,  

Onderwijs is bewezen de beste kans op een betere toekomst. Dat begint al jong, op onze basisscholen. De gescheiden werelden ontstaan helaas daar ook al. Denk aan de schooladviezen, we horen vaak dat ouders van allochtone kinderen het idee hebben dat er een te laag advies wordt gegeven. Kan het college daar cijfermatig inzicht in geven en nagaan wat hiervan de oorzaken zijn?

Ook stages zijn belangrijk in het onderwijs. Als PvdA krijgen we signalen dat jongeren soms niet aan een stage komen en daardoor hun diploma niet kunnen halen. Dan is een goede start op de arbeidsmarkt niet mogelijk en is het bijna logisch dat er gescheiden werelden blijven bestaan. Kan het college nagaan hoe vaak dat voorkomt?

Voorzitter, Maassluis kan verbinden

U kijkt als nieuwkomer met andere ogen naar Maassluis. We hebben zo veel om trots op te zijn: ons historische centrum, de haven en de moderne wijken. Die trots op Maassluis, dat verbindt ook. Want waar je wieg ook stond, of die van je ouders, we zijn allemaal Maassluizers..

U sprak zelf in dat kader over de Furieade, waarmee we tienduizenden mensen naar Maassluis trekken. De organisatie heeft het moeilijk om dat ieder jaar financieel rond te krijgen. Wij vragen het college daarom voor meer zekerheid te zorgen en ook financieel de Furieade op te nemen in de plannen voor citymarketing.

Voorzitter, duurzaamheid is tegenwoordig breedgedragen,

De milieuvriendelijke, maar kwetsbare verkeersdeelnemers krijgen het gelukkig steeds beter, zie de prachtige rotondes op Laan 1940-1945. De PvdA vraagt het college of er niet meer fietsparkeren kan worden gerealiseerd in de binnenstad. Wij hebben ook aangegeven dat we voldoende ruimte in de binnenstad willen behouden voor parkeren, groen en evenementen.  Een slimme invulling van de locatie RK kerk en de plannen Vliet kan duurzaam kwaliteit toevoegen aan de binnenstad.

We hebben in ons verkiezingsprogramma en coalitieakkoord opgenomen dat de route Wagenstraat, Marelplein P.C. hooftlaan een minder doorgaande route moet worde, liefst met 30 km/uur. Onderzoekt loopt.. De aanpassing van het Marelplein steunen we, maar niet om dat nu voor 50 km/uur in te richten. Dus graag eerst het onderzoek met nadrukkelijk die 30 km/uur optie erin.

Over Afvalscheiding kan ik kort zijn: belangrijk, maar we halen de doelen al jaren niet. Hoe wil het college die doelen wel gaan behalen?

Voorzitter, vorig jaar spraken we voor over de decentralisaties.

Nu zit het 1e jaar er bijna op. Dankzij het harde werk van velen, oa in de wijkteams, is de overgang soepel  verlopen. De informatievoorziening aan de raad kan wat ons betreft nog wel wat uitgebreider. Zo willen we graag op terrein jeugdzorg meer inzicht, o.a. over hoeveel jongeren nu gebruik moeten maken van de second best zorg ipv de geïndiceerde zorg.

Van jong naar oud,

Senioren wonen tegenwoordig tot hogere leeftijd zelfstandig. De PvdA wil dat  dat zo makkelijk en prettig mogelijk maken: met de inrichting van de buitenruimte, maar ook voldoende gelegenheden om sociale contacten te onderhouden. Bijvoorbeeld in woonservicezones.

Voorzitter, sport verbroedert.
Bij het samen sporten komen mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact. Maassluis kent een bloeiend verenigingsleven en verdient ook goede sportvoorzieningen. Ook cultuur kan verbindend werken, dat is nog niet altijd het geval. Zowel over sport en cultuur gaan we binnenkort in debat.

Veiligheid is een randvoorwaarde,

In Maassluis moet iedereen zich veilig weten. Ongeacht afkomst, leeftijd, sekse etc. Helaas blijkt dat niet vanzelfsprekend  Wij blijven altijd scherp op veiligheid en wensen onze nieuwe burgemeester dan ook veel succes toe en willen hem de ruimte geven daarin.

Voorzitter, over de Financiën:

Maassluis staat er goed voor. Wel hebben we een tekort van 1,4 miljoen in 2019. Op een totale begroting van 92 miljoen een oplosbaar probleem.

Bij de Kadernota riepen wij op om dat tekort op te lossen en gaven we daarbij richtingen mee. Daar is naar geluisterd. We steunen het evenwichtige pakket op hoofdlijnen. Er is nog wel een discussie te voeren: bij de concrete  invulling van de bezuinigingen zullen we de kwaliteit van de samenleving altijd in het oog houden.

Voorzitter,

Als PvdA Maassluis bedanken we het college en de ambtenaren voor de begroting, maar vooral voor de inzet voor Maassluis. Onze dank gaat ook uit alle werkers in de publieke dienst en a inwoners van Maassluis die zich vrijwillig inzetten voor de stad. Wij willen graag met u verder bouwen aan een saamhorige stad, we elkaar kennen en waar verschillen niet leiden tot verdeeldheid.

Dank u wel.

Sjoerd Kuiper

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  12 november 2015 at 00:01

  ”VEELZIJDIG!”

  Sjoerd,Kuiper en Fractievoorzitter Enz.

 2. Aad Rieken
  11 november 2015 at 10:53

  ”De Simpele Ziel…,
  Geen Achilleshiel!”