MAASSLUIS |Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van het CDA dat voor de noodzakelijk ombuigingen erg makkelijk ‘ruimtescheppers’ worden gevonden , maar dat bijvoorbeeld het financiële kader van het armoedebeleid een papieren werkelijkheid lijkt. Duurzaamheid, Vertier voor de jeugd, de Monstersche sluis, groenvoorzieningen, verkeersveiligheid samenwerken en verbinden. Het zijn thema’s die zorgen baren, omdat het nog steeds te weinig concreet wordt.

Onderstaande integrale tekst van de bijdrage aan het debat.

 

VoorzitterLONGREAD

Hoe gaan we met elkaar 2,2 miljoen euro tekort ombuigen naar een solide begroting? Hoe kunnen we met minder geld toch blijven investeren in inwoners, in de samenleving, in de stad. Wat het CDA Maassluis betreft doen we dit met elkaar. Door inwoners, verenigingen en bedrijven in hun kracht te zetten en waar mogelijk nog meer met elkaar te verbinden.

Het CDA Maassluis wil samen verder werken aan een stad waarin wij elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en denken in mogelijkheden. Een stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen en die ruimte biedt om elkaar te ontmoeten. Een stad waar je tijd wilt doorbrengen en positieve herinneringen maakt.

Onze inwoners zorgen voor een levendige samenleving en maken Maassluis tot wat zij is. Een stad om van te houden, zoals het in de kadernota staat. Een nota die niet blind is voor waar grenzen liggen en die ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Met een visie voor ogen en niet met de hand op de knip. Dit waarderen wij van het College en van de medewerkers. Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht durven wij te stellen dat dit topsport is. Net als de sporters proberen we onder uitdagende omstandigheden onze doelen te halen. En net als in de sport kan dit lukken door focus te hebben op het einddoel en daarbij oog te houden voor de details.

Het tekort in de kadernota wordt grotendeels veroorzaakt door wettelijke verplichtingen en zijn onder voorbehoud van de meicirculaire een realiteit waarmee wij worden geconfronteerd. Maar niet alles is een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld, waar het gaat om de opgevoerde bedragen voor onze gezamenlijke sociale dienst.

In lijn met het amendement dat is ingediend op de zienswijze van de begroting van Stroomopwaarts voor 2017, vinden wij dat onder meer de gewenste uitbreiding van personeel een keuze is die wij niet voorstaan. Het CDAMaassluis geeft u mee dit in te brengen bij het Algemeen en Dagelijks bestuur van stroomopwaarts en uit te werken bij de begroting. Wij gaan uit van gespreide verantwoordelijkheid, die enerzijds verantwoordelijkheid bij de gemeentes legt om wettelijke verplichtingen en afspraken na te komen en welke aan de andere kant betekent dat stroomopwaarts vanuit haar eigen zelfstandige bedrijfsvoering financieel echt haar eigen broek hoort op te houden.

Het is solidair om samen te werken vanuit het bekende principe: samen de trap op, samen de trap af. In ons geval, de trap af. Want zonder maatregelen sluit onze begroting in de rode cijfers. Voor éénmalige uitgaven hebben we een stevige algemene reserve, maar ruimte voor extra structurele uitgaven is minder makkelijk te creëren. Bezuinigen moeten voor een deel nog uitgewerkt worden en raken ook organisaties in onze stad. Hierom staan wij terughoudend tegenover het voor meerdere jaren substantieel meer bijdragen aan de exploitatie van de WOS.

Voorzitter
De kadernota stelt maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen, en toont zelfs een klein overschot. Er wordt vastgehouden aan de balans tussen het verhogen van de inkomsten en het beperken van de uitgaven. Beiden zijn ongeliefd, niet onbekend en beiden zijn wat het CDA Maassluis betreft noodzakelijk om zuinig te zijn op de voorzieningen die we als stad hebben en ruimte willen maken voor nieuwe investeringen in de stad en inwoners.

In de kadernota worden nieuwe, aansprekende projecten genoemd. Het herinrichten van het Marelplein, het doortrekken van de boulevard en we krijgen mogelijk een getijdenpark. Mooie projecten, net als het omvormen van de Oude Maasdijk. Wij vragen het College om hiervoor verschillende inrichtingsvarianten uit te werken zodat de gemeenteraad wat de kiezen heeft. Het CDA Maassluis ziet kansen in het plaatsen van sporttoestellen én het aanleggen van een leuk en uitdagend klauterpad voor kinderen. Wij stellen u voor dit mee te nemen in de uitwerking.
Voorzitter
Graag nemen we u even verder mee door de stad, voor het gemak doen we dit aan hand van de kleuren CDA groen, en het Maassluise blauw en wit.
Allereerst het groen. Naast de mooie projecten die op stapel staan en extra inzet op wegen en paden is 2017 ook het jaar dat we met elkaar verder ervaren hoe de efficiëntieslag uitpakt die we met elkaar hebben afgesproken bij de visie openbare ruimte. De visie is vastgesteld. Wel is het zo dat niet alleen de hoofdlijnen maar vaak ook de details bepalend zijn voor hoe het groen in de stad wordt beleefd. Als voorbeeld noemen wij het grasmaaien. De meters worden ongetwijfeld gemaakt, maar soms missen wij in de manier waarop, de liefde voor het groen. Wij verwachten dat u oog houdt voor dit soort bepalende details en bijstuurt waar nodig.

Na het groen, nu het blauw. Het CDA Maassluis gaat voor beweging in onze vlieten. Het beweegbaar maken van de Lijndraaiersbrug is een goede eerste stap. Een mooie en logische volgende stap is de openstelling van de Monstersche Sluis. Wij houden vast aan ons verkiezingsprogramma en aan het coalitieakkoord. Wij staan positief tegenover de openstelling van de Monstersche Sluis en verwachten diezelfde positieve grondhouding en een constructieve opstelling van het College.

Tot slot het wit, het wit van de zebrapaden die symbool staan voor veiligheidsbevorderende maatregelen in het verkeer. Laten we ervoor zorgen dat jong en oud, lopend of op de fiets veilig naar hun vereniging kunnen gaan, door de verschillende woon-sportroutes in beeld te brengen en veiliger te maken. Wij noemen concreet de Vlaardingse Dijk en de sportverenigingen aan de Albert Schweitzerdreef.

Voorzitter,
Het valt ons op dat spelen onderbelicht is in deze kadernota. Speelplaatsen zijn de ontmoetingsplaatsen in de buurt. Hierin moet je blijven investeren als stad, het is een investering in je samenleving, in het samen leven. Zuinig zijn op wat we hebben, de onderhoudskosten opnemen in de begroting, en ruimte in de begroting voor nieuwe speelvoorzieningen waarbij wij het aanleggen van pannaveldjes apart willen benoemen. De wijk Het Hooft zit erom te springen, en ook andere wijken bieden hiervoor ruimte.

Met het niet opnemen van geld voor speelruimte komen we aan bij ons grootste zorgpunt van deze kadernota. Verschillende zaken die er wel toe doen, zijn niet opgenomen. Daarmee kan het gepresenteerde licht positieve financiële resultaat weleens een papieren werkelijkheid blijken. Hoe gaan we de cultuurvisie uitvoeren zonder geld voor de uitvoering op te nemen? Gaat de Koningshof in 2017 het voor het eerst redden binnen de gestelde kaders? Is voor de binnensportaccommodaties geen extra geld nodig? En misschien willen we nog iets als het gaat om het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen of bij de overdracht van het onderhoud van de schoolgebouwen.

Ook het financiële kader van het armoedebeleid lijkt een papieren werkelijkheid. Het CDA Maassluis voelt vanuit haar overtuiging een morele plicht om te investeren in inwoners. Wij willen er zijn voor inwoners die financieel zo klem zitten dat ze daardoor letterlijk ongezonde afwegingen maken en noodzakelijke zorg en medicijnen vermijden.

Wij willen investeren in kinderen, in hun kansen en mogelijkheden zodat de armoede waarin ze opgroeien niet de belemmering vormt om zich te ontwikkelen, om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de samenleving. Wij staan positief tegenover voorstellen die hierin een verschil gaan maken. En graag horen wat hierin een gemeentelijk sociaal fonds kan betekenen.

Voorzitter, een goed armoedebeleid is sociaal. Alleen: goed beleid is ook solide, financieel onderbouwd en duurzaam. Solide kunnen we het armoedebeleid nog niet noemen. De overschrijdingen zijn te hoog en nog onvoldoende wordt hierop actie ondernomen. Actie is: ombuigen of opnemen in de begroting. Wij hebben nog geen inzicht in de ombuigingen en de effecten daarvan. Bovendien kiest u ervoor sommige kosten niet op te nemen. Een sociaal en solide armoedebeleid kan wat het CDA Maassluis betreft financieel meer ruimte vragen in de begroting dan nu is opgenomen, voor ons wel alleen in de combinatie: sociaal en financieel solide. Zo kunnen we ons armoedebeleid duurzaam vormgeven.
Echt duurzaam wordt het als we de armoede kunnen voorkomen, en betaald werk biedt daarvoor de beste kansen. Wij vragen aandacht voor de jeugdwerkloosheid. Hoe werkt de aanpak jeugdwerkloosheid en welke verdere stappen gaan we zetten om een onzichtbare groep in beeld te krijgen?

Voorzitter,
Het CDA Maassluis wil onze samenleving verder versterken door te verbinden. We geven u graag een aantal concrete zaken mee.
Versterk de verbinding tussen het primair en voortgezet onderwijs in Maassluis. Breng de partijen bij elkaar zodat samen gekeken en bepaald kan worden hoe we ons onderwijs nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Een onderwijsconferentie zoals een aantal jaar geleden is georganiseerd, is hiervoor een goed middel;

Zet concrete zichtbare stappen als het gaat om duurzaamheid en kijk daarbij ook naar de mogelijkheden die commerciële bedrijven bieden, zoals voor het plaatsen van zonnepanelen op de gebouwen in onze stad;

Verbind de jeugd met de stad, trek jongeren naar Maassluis door van evenementen iets te maken waar ze ieder jaar op kunnen rekenen en naar uit kunnen kijken.

Laten we proberen krachten nog meer bundelen. Als voorbeeld, hoe leuk is het als onze stadspromotie een fysieke plek in de stad heeft en die deelt met andere verenigingen die zich inzetten om Maassluis op de kaart te zetten, zoals de historische vereniging.

De betrokkenheid van onze inwoners, verenigingen en bedrijven hebben Maassluis gemaakt tot wat zij is. En samen met de inzet hier op het stadhuis kunnen we verder komen als stad. Samen kunnen we net als de sporters op de olympische spelen onder uitdagende omstandigheden onze doelen bereiken.

Door focus te houden op wat we willen bereiken en daarbij de vaak zo bepalende details niet uit het oog te verliezen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt