MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van de VVD dat voor de noodzakelijke ombuigingen iets te makkelijk ‘ruimtescheppers’ worden gevonden. Het college heeft de handschoen opgepakt en daadwerkelijk stappen gezet om een solide financieel beleid te ontwikkelen, en met resultaat. Daarvoor de complimenten en waardering van de VVD. Maar ook vraagtekens. Er worden ruimtescheppers benoemd, die op dit moment nog boterzacht zijn: het overschot WMO, deze ruimteschepper is windowdressing. Ook de ruimteschepper subsidies is zo’n voorbeeld. In 2017 worden onderbestede subsidiegelden vrijgemaakt. Hier zit geen duidelijk verhaal achter. In ieder geval niet zodanig, dat het de zekerheid geeft, dat er een evenwichtig ombuigingspakket ligt.

Thema’s als ‘Niemand tussen wal en schip’ ofwel: werk & inkomen, zorg, jeugd en onderwijs, maar ook cultuur, sportsubsidie, duurzaamheid en geluidsoverlast maken dat de VVD niet volledig tevreden kan zijn met de nota.

Onderstaand de integrale tekst van de bijdrage aan het debat.

 

 

Voorzitter, dames en heren,LONGREAD

De kadernota 2017 ligt voor ter bespreking met als doel het gevoelen van de raad over het voorgenomen beleid voor 2017 mee te geven aan het college.  Een voorschot op deze nota is al gegeven in de begroting 2016. Daarin werden al forse ombuigingsvoorstellen gepresenteerd. Deze zijn nu verder ingevuld voor 2017 en verder en het resultaat is een sluitend meerjarenperspectief. Dat is geen geringe prestatie. Een jaar geleden bij de kadernota 2016 zag het er in dat verband aanzienlijk minder positief uit. Het college heeft daarna de handschoen opgepakt en daadwerkelijk stappen gezet om een solide financieel beleid te ontwikkelen, en met resultaat. Daarvoor de complimenten en waardering van de VVD.

Maar we hebben ook vraagtekens. Er worden ruimtescheppers benoemd, die op dit moment nog boterzacht zijn. Om er een paar te noemen: het overschot WMO levert elk jaar een overschot op. Echter de kans is levensgroot, dat dit overschot of ingezet moet worden voor het doel waarvoor het is bestemd, of teruggevorderd wordt door het rijk.

Anders gezegd, deze ruimteschepper is windowdressing. Ook de ruimteschepper subsidies is zo’n voorbeeld. In 2017 wordt gebruik gemaakt van laag hangend fruit. Makkelijk te plukken. Onderbestede subsidiegelden worden vrijgemaakt. Op zich juist. Maar hoe gaat u de verdere invulling doen in 2018 en verder? Hier zit geen duidelijk verhaal achter. In ieder geval niet zodanig, dat het ons de zekerheid geeft, dat er een evenwichtig ombuigingspakket ligt. En dat laatste is een belangrijke voorwaarde voor de VVD om verantwoordelijkheid te nemen voor een OZB verhoging.

Als we naar uw speerpunten kijken, staat het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad en het vermarkten van het product Maassluis hoog in het vaandel. (Ontwikkeling en economie).  Dat is goed, dat is nodig en dat is mogelijk. Recent is dat met het TV-programma Geloof en een hoop liefde mooi in beeld gebracht. Daarbij hoort ook het tegengaan van leegstand in de binnenstad en zorg dragen voor hoogwaardige gespecialiseerde winkels in de stad. In dit verband missen wij de aanjager hiervan en pleiten voor een city-manager, zoals we die tot voor kort met succes hadden.

Een aantrekkelijke stad heeft ook keurige kademuren, die er strak bij liggen. Wij begrijpen, dat onderhandelingen tijd nodig hebben om tot oplossingen te komen, maar vragen u in dit verband toch enige spoed te betrachten als het gaat over de kademuur aan de Heldringstraat. Dat kan zo geen maanden meer duren en we verwachten na het reces en voor de begrotingsbehandeling concrete voorstellen om dit op te lossen.

U werkt aan aantrekkelijke en gemengde wijken met verschillende woonmilieus met als doel dat iedereen een woon carrière in Maassluis moet kunnen doorlopen. Daarbij hoort ook een evenwichtig aanbod van huur en koopwoningen in alle klassen. En op dat laatste wil de VVD nogmaals de nadruk leggen. Ook in de sociale woonklassen niet alleen focussen op sociale huur, maar ook op sociale koop. Daarnaast kennen we het fenomeen scheef wonen. De VVD roept u op, om met scheefwoners in gesprek te gaan, om die naar andere woningen te krijgen. Daar kunt u sneller het aantal beschikbare sociale huurwoningen mee uitbreiden dan u via nieuwbouw kunt realiseren.

Uw visie om te werken aan slow lanes met verbindingen via de noord-zuid as van Midden Delfland naar Voorne Putten spreekt ons aan. Maar ook hier geldt, dat we in onze eigen gemeente de zaken wel op orde moeten hebben en in die zin is er in de buitenruimte nog wel voldoende te doen.
De onlangs vastgestelde Visie op de Openbare Ruimte geeft daar voldoende mogelijkheden voor, inclusief de nodige budgetten. Wellicht dat een schouw van de buitenruimte daar nog verder aan bij kan dragen om helder te krijgen, hoe de staat van de buitenruimte is. Aan de hand van een schouw kunnen dan prioriteiten worden gesteld. Dat lijkt mij een redelijk objectieve aanpak in plaats van het benoemen van een tweetal kades die opgeknapt moeten worden.

U probeert zo dichtbij mogelijk te zijn. Dat is een mooie kop voor het hoofdstuk burger, bestuur en veiligheid. Veiligheid is nog steeds een belangrijk issue voor de gemeente Maassluis en voor de VVD.

 De politiepost in het stadhuis vinden we een aanwinst. Wij streven naar meer blauw op straat. De toename van high impact crimes zoals inbraken, diefstallen en dergelijke is onverteerbaar. Wij zullen onverminderd de aandacht moeten blijven richten op het vergroten van de veiligheid van onze burgers. Wij streven daarom naar volledige dekking als het gaat om buurtpreventie.
Bij veiligheid gaat het ook om onze hulpdiensten. De opkomstnorm van de hulpdiensten blijft een permanent aandachtspunt. De VVD geeft al jaren aan dat de aanrijtijden nog onder de maat zijn. Naar nu blijkt staan ook de aanrijtijden van de Brandweer onder druk. Terwijl we daar een vestiging hier ter plaatse hebben. Wat is er aan de hand? Wij verzoeken het college om met de VRR in gesprek te gaan en te blijven tot dat dit op het gewenst niveaus is. Minder dan is niet acceptabel.
Samenleven in de huidige maatschappij vraagt veel van de bevolking maar ook veel van het bestuur en van alle organisaties die met grote groepen mensen te maken hebben. Daarom is het verstandig om organisaties als RADAR in te zetten in het basisonderwijs om al op jonge leeftijd te werken aan samen leven. De VVD gaat er van uit, dat u ook met regelmaat hier rapportages van ontvangt. Graag willen wij die ook ter informatie ontvangen om inzicht te krijgen wat deze inzet ons als gemeente oplevert en welke aandachtspunten door RADAR naar voren worden gebracht om beleid op te maken.

 Duurzaam in de regio, beheer en duurzaamheid.
Uw tekst over duurzaamheid stelt ons niet gerust. Hoe denkt u om te gaan met afvalscheiding? Recent is er een goede thema-avond geweest over dit onderwerp, maar de concrete vertaling missen we in de kadernota. Met het oog op de stip aan de horizon, 2040 CO2 neutraal, moeten er nu slagen gemaakt worden. Graag uw visie hierop.

Bij een goed milieu hoort ook een goede geluidsisolatie langs de A20. Rond dit onderwerp is het al geruime tijd oorverdovend stil. Dit terwijl door de toegenomen maximale snelheid op de A20 naar 130 km per uur zowel de geluidsoverlast voor de naaste bewoners als de effecten van toegenomen hoeveelheden van fijn stof toegenomen zijn. Wij vragen van het college dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen en de raad binnen drie maanden schriftelijk te informeren over de stand van zaken.

Niemand tussen wal en schip, ofwel, werk & inkomen, zorg, jeugd en onderwijs.
Als het gaat om werk en inkomen zijn we het met u eens over de inzet op de uitstroom. Daar zult u met Stroomopwaarts aantoonbaar meer resultaten moeten kunnen boeken dan de laatste tijd het geval is. De voornemens zijn ambitieus en daar houden wij van. Daartoe roep ik de breed gesteunde motie van de VVD in herinnering over het terugdringen van uitkeringsgerechtigden met 15%. Dat is ambitie! Ambitie is ook om binnen de door de raad gestelde financiële kaders te blijven met de begroting van Stroomopwaarts. De raad heeft hiervoor niet voor niets een amendement ingediend om de werkzaamheden van Stroomopwaarts met de bestaande formatie uit te voeren! Daar willen wij u graag aan houden.

Ander punt bij het onderwerp uitstroom naar de arbeidsmarkt is, dat werken ook lonend moet zijn. Anders gezegd, de armoedeval die kan ontstaan bij het aanvaarden van werk zal geminimaliseerd moeten worden. Daarvoor vragen wij aandacht van het college in de vorm van plannen om dit tegen te gaan.
Verder missen wij in dit onderdeel aandacht voor onderwijs en jeugd. Recent bleek uit de 1e bestuursrapportage een forse toename van het aantal casussen die in behandeling zijn bij onze lokale jeugdzorg. Dit is iets wat extra aandacht vraagt van u als college. Hier dient u spoorslags op in te zetten om niet nog verder achter op te raken.

Met penseel of Hockeystick, ofwel sport en cultuur
Over de cultuurnota schrijft u, dat deze wordt uitgevoerd. De VVD wil graag van de wethouder weten, welk budget hiervoor beschikbaar is en hoe dat budget tot stand komt. Er ontstaat nu een beeld, dat er een prima nota ligt, maar door gebrek aan middelen mogelijk in de la verdwijnt.
Over de sportnota horen we graag van het college wat de stand van zaken is tav kleedkamersubsidies. Tot nu toe is er één aanvraag gehonoreerd. Welke faciliterende activiteiten onderneemt het college om de sportverenigingen met deze subsidieregeling op gang te helpen?
Ook de binnensportaccommodaties krijgen te maken met een kwalitatieve inhaalslag. Op zich steunen wij u daarin. Maar hopelijk neemt u het ons niet kwalijk, dat het vertrouwen in een dergelijke uitspraak niet erg groot is.

U zoekt het contact met de inwoners middels kerken, moskeeën en andere organisaties. De vraag is, of u daarmee voldoende bereik heeft, of u daarmee de bekende zwijgende meerderheid ook bereikt. Vertrouw niet alleen op de bestaande kanalen, maar zoek ook naar andere wegen om in contact te komen met inwoners. Vraag bijvoorbeeld spreektijd tijdens ledenvergaderingen van verenigingen, zowel sportverenigingen als verenigingen van eigenaren. Daarmee bereikt u andere groepen dan tot dusver.

Tot slot nog een opmerking over de WOS. Een dergelijke voorziening is noodzakelijk voor Maassluis en zij vervult haar taak tot tevredenheid. Echter, ook de WOS moet naar de toekomst kijken en heeft te maken met verdere professionalisering.  Vanuit die gedachte kan de VVD zich vinden in de plannen van de WOS en het benodigde budget hiervoor.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

  1. ton
    23 juni 2016 at 13:33

    Waar hebben we het in hemelsnaam over; ruimtescheppers, boterzacht, windowdressing (daar worden je ruiten vies van) laaghangend fruit, Long reads??…als het WMO geld overhoudt betekend het voor mij dat ze bezuinigen op uitgaven. Beter en menselijk indiceren zou een optie kunnen zijn om het geld te benutten. Dit is commentaar op wat ik lees over WMO dus niet over sport accommodaties o.d. en kademuren die er al jaren erbarmelijk bij liggen en nu ineens in de belangstelling staan vanwege het inhalen van de Sint. En ook niet over betaalbare woningen voor ouderen die op zich zelf moeten blijven wonen met buiten ruimten enz. Bespaar me aub de uitleg van de gehele begroting want na een poosje word dit toch weer herzien. Wanneer krijgen ouderen die hulp nodig hebben nu eens een antwoord zonder dat er gestrooid word met cijfers. Veel van hen verkeren in twijfel…word de Vliet afgebroken..wat komt er voor terug, kan ik in mn huisje blijven..