door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Wethouder Mulder informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de mogelijke komst van een windmolen naar ons grondgebied.

De volledige brief leest u hier:

Met deze brief informeren wij u over het opwekken van duurzame energie uit wind in de omgeving van bedrijventerrein De Dijk. In de gemeente Vlaardingen is de windlocatie ‘Oeverwind’ in uitbreiding. Op bijgesloten afbeelding is te zien dat op deze locatie momenteel twee windmolens operationeel zijn (zwart). Daarnaast zijn er twee windmolens in aanbouw (groen) en zitten er nog eens drie in de onderzoeksfase (oranje). De meest westelijke windmolen is geprojecteerd op Maassluis grondgebied.

Met de realisatie van deze windmolen draagt Maassluis bij aan de landelijke opgave voor grootschalige energieopwekking uit zon en wind, zoals vastgelegd in het landelijk Klimaatakkoord. Hierin staat dat Nederland in 2030 70% van alle elektriciteit opwekt met windturbines en zonnepanelen. In 2018 bleek dat slechts 7,4% van de totale energieproductie uit zon en wind komt. Dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is. In 2012 hebben de Provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten gezamenlijk de doelstelling vastgelegd in het Convenant Windenergie dat er in 2020 150 MW energie uit windturbines moet worden opgewekt. Maassluis heeft ook zijn handtekening onder dit convenant gezet. Van deze regionale doelstelling is nu 45 MW gerealiseerd. Er moet dus nog 105 MW bij.

In dit convenant zijn bestuurlijke afspraken gemaakt voor het behalen van de regionale doelstelling. Wanneer Maassluis besluit om deze afspraken niet na te komen, betekent dit een verzwaring van de opgave in andere gemeenten. In het door de raad vastgestelde Duurzaamheidsplan 2030 wordt het belang van duurzame energie verder benadrukt. Daarin valt te lezen dat Maassluis samen met de provincie Zuid-Holland, de waterschappen en regiogemeenten werkt aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie voor de regio Rotterdam-Den Haag. Hierbij hebben deze partijen afgesproken dat in 2030 8 tot 9% van de landelijke doelstelling wordt gerealiseerd.

Onderzoek en participatie

Het plaatsen van windmolens zorgt voor slagschaduw, geluid, gevolgen voor het milieu en risico’s voor mensen. In 2023 en 2024 zullen er onderzoeken worden uitgevoerd waarbij deze aspecten in kaart worden gebracht. Het realiseren van een windmolen kan niet gebeuren zonder inspraak en participatie. Het is daarom van belang dat de ideeën en belangen van inwoners en bedrijven worden meegewogen in het besluitvormingsproces van de plaatsing van de windmolen. Bovendien is in het Nederlandse Klimaatakkoord vastgelegd dat bedrijven en inwoners voor 50% eigenaar worden van windmolens. Die doelstelling staat ook in Maassluis centraal. Lokaal eigendom betekent dat ondernemers en inwoners kunnen meebeslissen over een deel van alle opbrengsten.

Coalitieakkoord 2022-2026

In het Coalitieakkoord staat vermeld dat er binnen de grenzen van Maassluis geen ruimte is voor grote windmolens. Wanneer wordt ingezoomd op het gebied waarbinnen de windmolen zou worden gerealiseerd is er ruimte voor nuance; het betreft een bedrijventerrein zonder permanente verblijfsfunctie en deze locatie bevindt zich niet in een natuurgebied. Onderzocht moet worden hoe dit verenigd kan worden met de afspraken uit het coalitieakkoord. Om een beter beeld te krijgen van de invloed van een windmolen op de omgeving zal een bezoek worden gepland voor de raadsleden van Maassluis. Hierbij wordt door de gemeente Vlaardingen nader toegelicht waarom deze locatie interessant is voor de ontwikkeling van windmolens en welke bijdrage windmolens leveren aan verduurzaming van Maassluis en de samenleving als geheel. Tot slot wordt benadrukt dat dit de enige locatie is waar windenergie wordt overwogen.

Planning

Zoals hierboven aangegeven, bevindt het plan zich nog in de verkenningsfase. Een uitwerking van het plan wordt medio 2024 bekend. De planning rondom ter inzagelegging van het plan, inspraak en het raadsbesluit over de plaatsing van de windmolen is nog onbekend. Dit besluit wordt naar verwachting na het zomerreces van 2024 genomen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek