MAASSLUIS | Op dinsdagavond bracht Ton Luijendijk (VSP) onderstaande naar voren in het debat over de Kadernota 2018-2021. De partij waarschuwt B&W dat het financiële kader zo maar kan omvallen. Daarnaast verrast de fractie met het voorstel om een nieuwe moderne (energieneutrale) kunstijsbaan aan te leggen met regionale uitstraling en daarboven de beoogde nieuwe sporthal. In aanzet is de partij mild maar heeft wel zorgen over de buurtregisseur, stroomopwaarts en de gang van zaken rond De Vliet.

Er wordt daarbij gedacht aan een plek langs de Vlaardingesdijk, aldus Huub Paalvast

 

Debatbijdrage Kadernota 2018 – 2021

Voorzitter,
Een optimistische Kadernota deze keer. Duidelijk heeft het college gekozen om een aanloop te nemen richting de verkiezingen. Welnu we willen uw feestje niet bederven, maar willen toch ook ons kritisch vermogen niet inleveren. Veel van de nu bereikte positieve status heeft immers een reden in de autonome ontwikkelingen, zoals een stevig aantrekkende economie en nog steeds een historisch lage rentestand, twee zaken die voor kort elkaars tegenpolen waren. Intussen heeft dit college redelijk netjes op de centen gepast, hoewel wij op een paar belangrijke dossiers dit nu juist niet kunnen beamen. Wij denken hierbij aan volksfeesten, kademuren en een bruidsschat voor een historische sluis.

>> Klik op de PLUS voor de tekst

Algemeen

De hele meerjarenbegroting is weliswaar sluitend, maar is dermate scherp aan de wind, dat de geringste tegenwind (bv. autonome rentestijging) het gehele bouwsel zal laten wankelen. Bovendien moeten we ook in alle nuchterheid vaststellen, dat we hier over een jaar met een nieuw college en een nieuwe raad zitten. Dan zullen er ongetwijfeld in een coalitieakkoord keuzes zijn gemaakt die een ander beeld geven dan wat er nu voorligt. De Nota spreekt zelf ook nog wel van een paar risico’s zoals de begraafplaats, en Stroomopwaarts, maar ook Koningshof en renovatie Kademuren. Deze zijn in het meerjarenperspectief nog niet goed te kwantificeren. Een understatement denken wij.

Wat de VSP Maassluis echter de meeste zorgen baart, is de toegenomen schuldenlast die van 45 naar 60 mln is gestegen. Iedere stijging van het rentepeil naar historisch normalere waarden van 4 à 6% kunnen het beeld laten kantelen.

Buurtregisseur

Naar onze mening ligt hiermee dan ook een stevige opdracht naar het overgangsdocument voor. Structurele afbouw van de behoefte aan vreemd vermogen zal prioriteit moeten krijgen. In het stuk lezen we over de Burgemeesterswijk, dat het college voornemens is om met een buurtregisseur met doorzettingsmacht vergelijkbaar met de stadsmarinier te willen gaan werken. Daar schrikken wij van en vinden dit ook echt over de top.
Wij leven immers in de veronderstelling, op basis van woorden van de burgemeester herhaalde malen in dit huis uitgesproken, dat het om een relatief klein groepje raddraaiers gaat en dat de problemen nu juist onder controle zijn. Met dit zware middel dat in Rotterdam slechts wordt ingezet in de aller moeilijkste wijken, drukt u ten onrechte een stempel op een wijk die er heel mooi bij ligt en waar de overzienbare problemen onder controle zijn. Of hebben wij ten onrechte dit idee gekregen en zijn de problemen nog steeds groot en niet beheersbaar? Dan horen we dit uit de mond van het college bij de beantwoording wel.
En dan nog over de kosten van de buurtregisseur, mocht u daar dan toch nog toe over willen gaan.

Die zullen op jaarbasis € 75.000,- bedragen. U wilt er u na de behandeling van de Kadernota toe overgaan de helft 38.000,- voor dit jaar beschikbaar te stellen.

Voorzitter, de Raad stelt in deze Kadernotabehandeling niets vast. De VSP Maassluis is dan ook van mening dat u een dergelijke structurele financiële consequentie niet als uitvloeisel van de behandeling van de Kadernota, maar via een Raadsvoorstel moet laten plaatsvinden. Graag uw reactie hierop.

Er is ook nodige dat positief stemt.

Bouwplannen

Maassluis bouwt en heeft zich ook bouwend door de crisis heen geslagen waardoor mooie nieuwe wijken vorm krijgen. Steeds meer mensen van buiten kiezen Maassluis als vestiging en woonplaats vanwege de goede voorzieningen die hier aanwezig zijn. De ontsluiting en aansluiting aan de nieuwe verlengde A4 blijkt de aantrekkelijkheid van Maassluis als vestigingsplaats te vergroten. Meer mensen met een bovenmodaal inkomen, maar ook senioren, kiezen bewust voor Maassluis als woonplaats. Er wordt stevig gebouwd aan mooie wijken, zoals Het Balkon, De Burgemeesterswijk, Wilgenrijk en straks De Kade, waar het zonder uitzondering echt mooi wonen is.

De VSP Maassluis wil wel blijven benadrukken dat we zorg dragen voor voldoende betaalbare woningen voor starters en dat voor senioren meer levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. Een kwart van onze inwoners heeft de leeftijd van 55+, die ook nog eens grotendeels thuis blijven wonen. Daarom moet daar, wat ons betreft steviger op worden ingezet. Zoals we onlangs op een themabijeenkomst mochten aanhoren: Maassluis ligt in een dynamische economische regio waar het Westland een belangrijk onderdeel is van onze arbeidsregio. Het arbeidspotentieel, zo hoorden we, en de behoefte in het Westland verandert. In toenemende mate is daar sprake van vraag naar hoger opgeleid personeel. De relatieve behoefte aan lager geschoolde krachten neemt af. Dit kan voor ons van invloed zijn in de wijze waarop wij de woningbouwbehoefte monitoren en afstemmen. Maar zeker ook voor de voorzieningen die wonen aantrekkelijk maken. Een visie op die veranderingen en de consequentie ervan voor Maassluis is gewenst en zal wat de VSP betreft haar weerslag moeten krijgen in een aangepaste Woonvisie.

Citymarketing

In de kadernota staat: Met het citymarketingplan willen we de aantrekkelijkheid van Maassluis verbeteren: voor de eigen inwoners, toeristen en winkelend publiek uit de regio. Dit stimuleert de economie en werkgelegenheid in Maassluis. Dit kan ook leiden tot nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven. Dit is naar onze mening nogal vaag en weinig concreet. Wij hebben wel een concreet voorstel met ambitie. Allereerst een kleine, maar wat ons betreft nog steeds heel belangrijke wens. Onderneem nu toch eindelijk actie om tot een openbare sanitaire voorziening in het stadshart te komen. We zetten immers volop geld en middelen in om Maassluis te promoten als opstap voor een fietstour Midden Delfland. Het is dan ook voor de VSP Maassluis een gotspe dat we dit nog niet hebben geregeld. College, graag een eindspurt op dit onderwerp, zodat dit nog voor de verkiezingen de wereld uit is.

Dan de grotere ambitie.

Recreatie economie

De MRDH heeft namelijk  Maassluis aangemerkt als recreatie-economie. Dit nu is geen vaststelling van de huidige status quo, maar is naar onze opvatting vooral een opdracht. In de Randstad is al langer sprake van een stagnerende planvorming m.b.t de komst van een nieuwe moderne kunstijsbaan. Den Haag heeft een verouderd complex van 50 jaar, dat niet aan vernieuwing toe komt. Zoetermeer heeft te wilde megalomane plannen zien stranden en ook Leiden bijt in het stof door een te grote broek. Intussen laat Leeuwarden met een bescheiden, maar wel realistisch, ontwerp zien, dat mits op de juiste maat ,dingen wel kunnen worden gerealiseerd. Op maat en duurzaam ofwel energieneutraal. In dit specifieke ontwerp gaat men uit van een verzorgingsgebied van 300.000 inwoners. Hier in Maassluis spreken we van minimaal 1.000.000 à 1.500.000 inwoners als verzorgingsgebied. Wij geloven daarom dat dit hier in Maassluis gerealiseerd kan worden en wij denken dat dit het juiste moment is daarover naar buiten te treden.

Het ligt voor de hand dat we hiervoor alle ruimte gaan maken voor private investeerders om samen met publieke middelen uit bv. de provincie en de MRDH uitvoering te geven aan de grote ambitie “recreatie-economie”.
In combinatie met een slim ontwerp zou misschien zelfs meteen een nieuwe sporthal op de verdieping kunnen worden gerealiseerd!

Dit Voorzitter zou prima op de locatie van de huidige ijsbaan passen. Een dubbelslag dus! Dit moet voor de bewoners van de omgeving Sportlaan toch ook muziek in de oren zijn. Wonen in Maassluis wordt daardoor voor grote groepen nog aantrekkelijker. Gelegen direct bij het station van de nieuwe metrolijn zal het een grote aantrekkingskracht uitoefenen voor een grote omgeving en Maassluis als recreatie-economie op de kaart zetten.
Graag zien we een reactie daarover van het college tegemoet.

De Vliet

Nog een heikel punt waarvoor we aandacht vragen is de onrust rondom de herhuisvesting van de bewoners van De Vliet.  Ook de gebruikers van de recreatie- en gemeenschapsruimte van De Vliet zoals de biljartvereniging, hebben veel zorgen en hebben nog niet een begin van een oplossing gehoord. Ons voorstel en daarmee ons verzoek aan het college: treed in overleg met Maasdelta om op de locatie van het Klooster nieuwbouw te realiseren waar zowel de gemeenschapsvoorzieningen van De Vliet alsook de behoefte aan het tekort aan ouderenwoningen voor herhuisvesting kan worden opgevangen. Plannen om te komen tot voorzieningen voor jeugdhulpverlening zouden hierbij prima passend aansluiten.

Wij willen afsluiten met het benadrukken van de eerder genoemde zorgpunten. De Kademuren waaronder de kade aan de Heldringstraat en de Wip. Het dossier Koningshof; hierover hebben wij eerder aangegeven onze grote twijfels te hebben in de houdbaarheid en de hardheid van de business-case. Daar komt nog bij de noodzakelijke investeringen aan het gebouw Koningshof waarover wij nog een investeringsvoorstel moeten ontvangen. Maar ook Stroomopwaarts kent nog grote financiële onzekerheden. Dit zijn de dossiers waarop veel inzet vereist zal zijn de komende tijd. Zorgen en zorgvuldigheid maar ook ambitie en toekomstgerichtheid strijden in deze Kadernota om voorrang.

Wij wensen het college de moed om hierin leidend te zijn en niet te vroeg deze periode al als afgedaan te gaan behandelen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt