MAASSLUIS | Op 28-01-2021 heeft de fractie van VSP vragen gesteld ten aanzien van het actieplan inclusieve samenleving. B&W beantwoordde deze week deze vragen.


Inleiding: In het VNG-magazine van 22 januari 2021 is aandacht besteed aan het feit dat het VN-verdrag Handicap uit 2016 gemeenten verplicht een actieplan op te stellen dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Op 28 januari heeft de Verenigde Senioren Partij daarover vragen gesteld, waarin zij constateert dat de gemeente Maassluis tot nu toe geen Lokale IncIusie agenda heeft opgesteld. Maassluis staat ook niet op de lijst (in het VNG-magazine) van gemeenten die aan een dergelijke agenda werken.

1. Kan het college aangeven waarom Maassluis niet voorkomt in de lijst van gemeenten die op basis vaneen verplichting in het VN-verdrag Handicap een Lokale IncIusie Agenda hebben opgesteld en evenmin voorkomt in de lijst van gemeenten die daaraan werken?

De gemeente Maassluis vindt inclusie een belangrijk thema, er wordt dan ook zeker aan gewerkt. Maassluis heeft geen Lokale Inclusie Agenda. In een disclaimer vermeldt de VNG dat in de lijst de gemeenten staan waarvan zij weten dat eraan gewerkt wordt. De gemeente wil (en moet) aandacht besteden aan een inclusieve samenleving.

Een inclusie-agenda is daarbij een hulpmiddel maar zonder strikte wettelijke verplichting. Deze is vormvrij; er zijn geen verplichte vormcriteria. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met één integraal plan voor het hele sociaal domein, het op 16 juli 2019 door u vastgestelde ‘Samen Doen’. Een inclusieve gemeente betekent dat iedereen kan meedoen, ongeacht diversiteitsfactoren. In het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat het vooral over toegankelijkheid. In de gemeente Maassluis wordt gekeken naar een bredere invulling van een inclusieve gemeente, gericht op inclusie van alle inwoners.

2. Kan het college verklaren hoe dit te rijmen valt met het feit dat het college met regelmaat uitdraagt dat in Maassluis iedereen moet kunnen meedoen?

Wij werken op verschillende manieren aan een ‘inciusiever’ Maassluis. IncIusie is een belangrijk onderdeel binnen alle werkgebieden. Hieronder enkele voorbeelden waaruit blijkt dat wij ons inzetten voor de inclusie van inwoners met een handicap. De voorbeelden zijn in willekeurige volgorde opgenomen.

1) ‘Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving’, dat is de kortste samenvatting van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of geholpen door familie, vrienden of bekenden. De gemeente biedt (maatwerk)-ondersteuning aan inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. Eigen verantwoordelijkheid en het optimaal benutten van ieders kwaliteiten zijn belangrijk.

2) Wij investeren in maatregelen om de fysieke situatie voor mensen met een handicap te verbeteren.

Zo wordt er gewerkt aan een verbeterplan met betrekking tot de ‘gidslijnen’ in Maassluis. Deze lijnen voor blinden en slechtzienden zorgen voor oriëntatie door contrast en verhoogde ribbels. Tevens wordt er gewerkt aan een overzicht van alle invalide – parkeerplaatsen. In het kader van het beheerplan straatmeubilair wordt gewerkt aan een inventarisatie van de bankjes, om zo voldoende rustplekken te creëren voor mensen met een beperking. Er is aandacht voor de kwaliteit van trottoirs en fietspaden. Hierin wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met looproutes van mensen die slecht ter been zijn.

3) De doelen in de integratievisie zijn ook van toepassing op de inclusie van mensen met een handicap. Zij worden dan ook benoemd in de integratievisie:

“Integratie definiëren we als het komen tot een sterk verbonden en saamhorige samenleving waar iedereen naar vermogen meedoet, voor elkaar klaarstaat, zich inzet voor de ander en de leidende principes waar ons land op is gebouwd, respecteert.:

Hierbij gaat het niet alleen om de integratie van nieuwkomers, maar over de integratie van alle diversiteitsgroepen die Maassluis rijk is. Arm of rijk, oud ofjong, wel of geen migratie-achtergrond, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, invalide of niet-invalide, iedereen hoort erbij en doet ertoe.”

4) De gemeente Maassluis stimuleert ‘inclusief sporten’. Zo is er in het lokale sportakkoord 2020-2021 een pijler ‘Inclusief sporten’ opgenomen. Met het ondertekenen van dit Sportakkoord geven de sporten beweegaanbieders aan met elkaar te willen werken aan de ambities van dit lokaal sportakkoord. Maassluis kent een werkgroep met onder andere ervaringsdeskundigen, die sportverenigingen willen enthousiasmeren om open te staan voor leden met een handicap.

5) De gemeente sluit aan bij initiatieven in de stad.

– Eind 2020 hebben we een incidentele financiële bijdrage verstrekt aan een sportvereniging die een nieuwe groep heeft opgericht voor mensen met een handicap.
– Wij werken samen met de nieuwe kinderambassadeur van stichting het gehandicapte kind. De gemeente is in 2021 in gesprek gegaan met deze kinderambassadeur, over welke doelen hij heeft, wat er beter kan en op welke manier de gemeente hieraan kan bijdragen.

6) Bij de nieuwe(re) sportaccommodaties is specifiek rekening gehouden met toegankelijkheid. Er wordt daarbij gewerkt met het bouwbesluit en daardoor is toegankelijkheid gewaarborgd. Deze gebouwen zijn te herkennen aan het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS-symbool). Dit is een logo dat wordt gebruikt om aan te geven dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.

3. Waarom heeft het college nog geen gebruik gemaakt van de ondersteuning die de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gemeenten kan bieden bij het opstellen van de Lokale IncIusie Agenda?

Wij hebben ervoor gekozen om alle tijd en energie te stoppen in het uitvoeren van acties, in plaats van het opstellen van een Lokale IncIusie Agenda. Om die reden is geen gebruik gemaakt van de ondersteuning.

4. Wanneer gaat het college voldoen aan de verplichting om een Lokale lnclusie Agenda op te stellen?

We delen het belang dat u aan een lnclusie Agenda hecht en zullen u hierover later informeren. Er wordt al gewerkt met een integraal plan met betrekking tot inclusie (Samen Doen). Er blijft integraal gewerkt worden, waarbij de focus ligt op het uitvoeren van acties om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Dit blijft prioriteit houden.


samen iedereen altijd overal

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt