MAASSLUIS | Op 13-12-2022 heeft de fractie van FvM op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de Jeugdhulp 2023. Per brief beantwoordt B&W de vragen.

De kritische vragen van FvM zijn:

  1. Welke interne en externe partij heeft deze juridische toets uitgevoerd.
  2. Wat was de uitkomst van deze juridische toets?
  3. Kunt u de uitkomsten van deze juridische toets aan de gemeenteraad doen toekomen?

B&W antwoordt als volgt:

De vragen hebben betrekking op de door de gemeenteraad vastgestelde verordening Jeugdhulp. In artikel 8 lid 4 (d) van deze verordening is opgenomen dat er niet automatisch, maar op verzoek van de jongere of zijn ouders een beschikking wordt afgegeven.

Koersdocument MVS Jeugd model
In het door de gemeenteraad vastgestelde Koersdocument MVS Jeugdmodel is aangegeven dat we de hulpverlening aan inwoners minder bureaucratisch willen vormgeven. Het accent ligt op het gesprek, de dialoog van jeugdige en/of ouders met de professional om tot een passende oplossing te komen in aansluiting op de specifieke situatie van de cliënt.

Wij hechten er aan om uw vragen vanuit de bredere context en in samenhang te beantwoorden. De beantwoording van uw vragen volgt hierna.

Beschikkingsvrij werken
De hulpvraag en de benodigde ondersteuning worden in samenspraak vastgelegd in een ondersteuningsplan. De hulpvraag, de situatie van een cliënt en de daarop afgestemde ondersteuning zijn geen statische gegevens. Dit zijn dynamische processen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. Er is daarom gekozen om dit zoveel mogelijk beschikkingsvrij te organiseren, zodat er makkelijker bijgesteld kan worden als de situatie daarom vraagt. Daarbij zijn er waarborgen ingebouwd die ervoor zorgen dat de betrokkenen (ouders en jeugdige(n)) niet aan rechtsbescherming inboeten (zie hieronder).


Juridisch advies
Er hebben verschillende juristen geadviseerd over hoe we de gewenste situatie (met beschikkingsarm werken) kunnen realiseren. Onder hen niet alleen interne juristen, maar voor de zorgvuldigheid ook externe juridische specialisten van advocatenkantoor CMS. Hieronder treft u de hoofdlijn van het advies aan ten aanzien van het beschikkingsarm werken.

In deze werkwijze is de informatieplicht aan de inwoners cruciaal.

Het beschikkingsvrij werken staat op gespannen voet met de Awb, waarin minimumeisen voor rechtsbescherming zijn opgenomen. Het zou meer in lijn met de maatstaven van de Awb zijn geweest als het ondersteuningsplan door Rogplus in alle gevallen zou worden vastgelegd in een beschikking.

Er zal expliciet vermeld moeten worden dat de jeugdige en de ouders tegen een dergelijke beschikking bezwaar (en daarna eventueel) beroep kunnen instellen. Indien de informatieverstrekking consequent gebeurt, wordt de rechtsbescherming naar onze beoordeling voldoende gewaarborgd en wordt gehandeld ‘in de geest van’ de Awb.

Dat instantie Mevis de feitelijke uitvoering doet van de jeugdzorg conform deze verordening leidt er niet toe dat de respectievelijke colleges (en het toeziend orgaan: Rogplus) in publiekrechtelijke zin niet (meer) verantwoordelijk zouden zijn voor de wettelijke jeugdhulptaken.

advocaten CMS

De betrokken juristen hebben ons allemaal gewezen op het spanningsveld dat bestaat in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht. Zij hebben aangegeven dat in deze werkwijze de informatieplicht aan de inwoners cruciaal is.

Inwoners moeten weten dat zij in bezwaar kunnen gaan als zij het niet eens zijn
met de ondersteuning die geboden wordt.

Mevis geeft primair invulling aan deze informatieplicht in de gesprekken die zij hebben met de inwoners en de informatie die zij verstrekken.

In het ondersteuningsplan wordt daarnaast een zogenoemde ‘rechtsbeschermingsclausule’ opgenomen. Daarin wordt aan de ouders en de jeugdige de keuze voorgelegd om in te stemmen met het ondersteuningsplan of dat niet te doen. In het laatste geval zal een beschikking worden opgemaakt waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Op die manier komt ouders en jeugdige(n) de rechtsbescherming toe waarop zij recht hebben.

Wij hebben per 2023 aan Rogplus gevraagd om hier expliciet op te monitoren en te toetsen of dit voor inwoners in de praktijk duidelijk genoeg is.

Het memo van advocatenkantoor CMS t.a.v. beschikkingsvrij vind je hier.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek